Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 14

Дүнјаны идарә едәҹәк һөкумәт

Дүнјаны идарә едәҹәк һөкумәт

Билирсән, сөһбәт һансы һөкумәтдән ҝедир? ~ Бәли, јер үзүнү јенидән ҹәннәтә чевирәҹәк Аллаһын Падшаһлығындан. Сән бу Падшаһлыг барәдә даһа чох өјрәнмәк истәјирсән? ~

Һәр бир һөкумәтин падшаһы вар. Һәр бир падшаһ өз өлкәсиндә јашајан инсанлара рәһбәрлик едир. Бәс, Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы кимдир? ~ Бу, Иса Мәсиһдир. О, ҝөјдә јашајыр вә тезликлә бүтүн инсанларын Падшаһы олаҹаг! Неҹә фикирләширсән, Иса бүтүн дүнјаны идарә едәндә инсанлар хошбәхт олаҹаг? ~

Нәјә ҝөрә Ҹәннәти сәбирсизликлә ҝөзләјирсән?

Биз чох хошбәхт олаҹағыг! Ҹәннәтдә инсанлар далашмајаҹаг вә бир даһа мүһарибәләр олмајаҹаг. Һамы бир-бирини севәҹәк. Һеч ким хәстәләнмәјәҹәк вә өлмәјәҹәк. Корлар ҝөрәҹәк, карлар ешидәҹәк, ахсаглар гачаҹаг вә һоппанаҹаглар. Аҹлыг олмајаҹаг. Һејванлар бир-бири илә вә бизимлә дост олаҹаглар. Өләнләр дириләҹәкләр. Бу брошүрада адлары чәкилән Рәбигә, Раһаб, Илјас вә Давуд кими киши вә гадынлар да дирилдиләҹәкләр! Сән бу инсанларла таныш олмаг истәјәрдин? ~

 Јеһова сәни севир вә истәјир ки, сән хошбәхт оласан. Әҝәр сән Јеһова һагда өјрәнмәјә давам етсән вә Она табе олсан, онда ҝөзәл ҹәннәтдә әбәдијјән јашајаҹагсан! Сән буну истәјирсән? ~