Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Өвладларымызы өјрәдәк

 ДӘРС 6

Давуд горхаг дејилди

Давуд горхаг дејилди

Горханда нә едирсән? ~ Јәгин, тез атанла ананын јанына гачырсан. Анҹаг сәнә көмәк едә биләҹәк даһа бириси дә вар. О, истәнилән инсандан даһа ҝүҹлүдүр. Билирсән, О кимдир? ~ Бәли, бу, Аллаһымыз Јеһовадыр. Инди исә ҝәл Мүгәддәс Китабда ады чәкилән ҝәнҹ бир оғлан һагда данышаг. Онун ады Давуд иди. О билирди ки, Јеһова һәмишә она көмәк едәҹәк, буна ҝөрә дә һеч нәдән горхмурду.

Валидејнләри Давуду лап ушаглыгдан Јеһованы севмәји өјрәдирди. Бунун сајәсиндә Давуд бир чох тәһлүкәли вәзијјәтләрлә үзләшәндә белә горхмурду. О билирди ки, Јеһова онун Достудур вә һәмишә она көмәк етмәјә һазырдыр. Бир дәфә Давуд гојунлары отаранда бөјүк бир шир сүрүдән бир гојуна һүҹум етмишди. Билирсән, Давуд нә етди? О, ширин далынҹа гачды вә ону әлләри илә өлдүрдү! Башга бир вахт сүрүјә ајы һүҹум едәндә Давуд ону да өлдүрдү! Сәнҹә, она ким јардым етди? ~ Дүз тапдын, Јеһова.

Башга бир вәзијјәтдә Давуд хүсуси ҹәсарәт ҝөстәрмишди. Исраиллиләр филиштлиләрә гаршы дөјүшүрдүләр. Бир Филишт әсҝәри чох бөјүк вә јекәпәр иди! Онун ады Ҹалут иди. Бу ҹәнҝавәр Исраил дөјүшчүләрини вә Јеһова Аллаһы әлә салырды. О, Исраил әсҝәрләрини онунла дөјүшмәјә чағырырды. Анҹаг бу чағырыша һај верән јох иди. Һамы ондан горхурду. Давуд бундан хәбәр тутанда Ҹалута деди: «Мән сәнинлә дөјүшәҹәм! Јеһова мәнә көмәк едәҹәк вә сән мәғлуб олаҹагсан!» Сәнҹә, Давуд ҹәсарәтли инсан иди? ~ Сөзсүз. Билмәк истәјирсән сонра нә баш верди?

Давуд сапандыны вә беш һамар даш ҝөтүрүб һәмин нәһәнҝлә дөјүшмәјә ҝетди. Ҹалут бу балаҹа оғланы ҝөрәндә ону әлә салмаға башлады. Анҹаг Давуд она деди: «Сән мәним үстүмә [гылынҹла]... ҝәлирсән, мән исә сәнин үстүнә... Јеһованын ады илә ҝәлирәм». Сонра о, дашы ҝөтүрүб она доғру ирәлиләјәрәк дүз Ҹалутун алнынын ортасына атды. Нәһәнҝ Ҹалут бир ҝөз гырпымында јерә јыхылыб өлдү! Филиштлиләрин ҹанларына елә горху дүшдү ки, дабанларына түпүрүб гачдылар. Белә бир  ҝәнҹ оғлан о бојда нәһәнҝә неҹә галиб ҝәлә билди? ~ Јеһова она көмәк етди. Јеһованын ҝүҹү истәнилән нәһәнҝдән гат-гат үстүндүр!

Давуд һеч вахт горхмурду, чүнки билирди ки, Јеһова һәмишә она көмәк едәҹәк

Давудун һекајәсиндән сән нә өјрәндин? ~ Јеһова һамыдан ҝүҹлүдүр вә О сәнин достундур. Нә вахтса горхсан, унутма ки, Јеһова сәнә ҝүҹ верә биләр.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН ОХУ