Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иман өрнәкләри

 ИЈИРМИ ИКИНҸИ ФӘСИЛ

О, сынаглар заманы садиг галды

О, сынаглар заманы садиг галды

1, 2. Бутрус нәјә үмид едир, анҹаг нә олур?

БУТРУС Кәфәрнаһумда синагогдадыр. О, һәјәҹан ичиндәдир, Иса Мәсиһә гулаг асан ҹамаата бахыр. Бутрус бу шәһәрдә јашајыр. Бурада, Ҹәлилә дәнизинин шимал саһилиндә балыгчылыгла мәшғул олур. Онун бурада чохлу дост-танышы, гоһум-әгрәбасы вә балыгчы јолдашлары вар. Шүбһәсиз, Бутрус чох истәјир ки, Кәфәрнаһум әһли дә онун кими Исанын Мәсиһ олдуғуну гәбул етсин вә ән даһи мүәллимин Аллаһын Падшаһлығы барәдә вердији тәлими үрәкдән гәбул етсин. Амма һәр шеј әксинә олур.

2 Ҹамаатын чоху артыг Иса Мәсиһә гулаг асмаг истәмир. Бәзиләри онун сөзләриндән наразы галыб дејинир. Бутруса ән пис тәсир едән исә одур ки, Мәсиһин шаҝирдләринин дә арасында беләләри вар. Әввәлләр онлар Иса Мәсиһин тәлимләрини ешидәндә үзләри ишыг сачарды, һәр дәфә јени шејләр өјрәнәндә ҹуша ҝәләрдиләр. Амма инди бу севинҹдән әсәр-әламәт јохдур. Онлар дилхор вә әсәби ҝөрүнүрләр. Мәсиһин сөзләрини бәјәнмәдикләрини ачыг-ашкар билдирирләр. Она гулаг асмаг истәмәјиб синагогдан чыхырлар. Онлар даһа онун шаҝирди олмаг истәмир. (Јәһја 6:60, 66 ајәләрини оху.)

3. Бутрусун иманы она нәдә көмәк едир?

3 Инди Бутрус вә диҝәр һәвариләр үчүн чәтин вахтдыр. Бутрус Иса Мәсиһин бир аз әввәл дедији сөзләри там анламајыб. Шүбһәсиз, о баша дүшүр ки, Исанын сөзләри илк бахышдан онлара пис ҝәлә биләр. Бәс ҝөрәсән, Бутрус нә едәҹәк? Инди онун Ағасына сәдагәти сынаға чәкилир. Бу нә биринҹи, нә дә ахырынҹы сынагдыр. Ҝәлин ҝөрәк Бутрусун иманы она бу ҹүр сынаглар заманы Ағасына садиг галмаға неҹә көмәк едир.

О, садиг галды

4, 5. Иса Мәсиһин һансы һәрәкәтләри ҹамаата гәрибә ҝәлирди?

4 Бәзән Иса Мәсиһин һәрәкәтләри, сөзләри Бутруса тәәҹҹүблү  ҝәлирди. Һәрдән Ағасы инсанларын ҝөзләдикләринин әксини едирди, онларын ҝөзләмәдији сөзләри дејирди. Ҝөтүрәк елә бир ҝүн әввәли. Иса Мәсиһ мөҹүзәви шәкилдә минләрлә адамы дојурмушду. Ҹамаат да ону өзләринә падшаһ етмәк истәмишди. Амма о, ҝөзләмәдикләри һалда онлардан ајрылмыш вә шаҝирдләринә гајыға миниб Кәфәрнаһума үзмәји бујурмушду. Шаҝирдләр ҝеҹә дәниздә икән о, фыртыналы Ҹәлилә дәнизиндә сујун үстү илә јеријәрәк онлары чашбаш гојмуш вә Бутруса иманла бағлы мүһүм бир дәрс вермишди.

5 Сәһәр ачыланда һәвариләр ҝөрмүшдүләр ки, ҹамаат гајыға миниб онларын далынҹа ҝәлир. Ҝөрүнүр, ҹамаат Иса Мәсиһдән тәлим алмаг үчүн јох, гарныны дојурмаг үчүн ҝәлмишди. Буна ҝөрә Иса Мәсиһ онлары мәзәммәт етмишди (Јәһ. 6:25—27). Мәсиһ бу барәдә Кәфәрнаһумда синагогда да сөз ачмышды. О, орада ҹамаата ваҹиб бир һәгигәт барәдә данышмышды, ҹамаатса она гулаг асмаг истәмәмишди.

6. Иса Мәсиһ нә демишди вә ҹамаат онун сөзләринә неҹә јанашмышды?

6 Иса Мәсиһ истәмирди ки, ҹамаат онун јанына гарныны дојурмаг үчүн ҝәлсин. О, ҹамаата баша салмаг истәјирди ки, Аллаһ онун васитәсилә онлара әбәди һәјат бәхш едәҹәк. Бунун үчүн онун фидјә гурбанлығына иман ҝәтирмәли вә онун изләри илә ҝетмәлидирләр. О, өзүнү Муса пејғәмбәрин вахтында ҝөјдән јаған маннаја бәнзәтмишди. Бәзиләри наразылығыны билдирәндә даһа ҝүҹлү мисал чәкиб изаһ етмишди ки, әбәди һәјата говушмаг үчүн онун бәдәнини јејиб, ганыны ичмәлидирләр. Онлар бу сөзләри ешитҹәк өзләриндән чыхыб демишдиләр: «Бу нә данышыр?! Бу сөзләрә неҹә гулаг асмаг олар!» Иса Мәсиһин шаҝирдләриндән бир чоху онун ардынҹа ҝетмәкдән ваз кечмишдиләр * (Јәһ. 6:48—60, 66).

7, 8. а) Бутрус нәји баша дүшмүр? б) Бутрус Иса Мәсиһин һәвариләрә вердији суала неҹә ҹаваб верир?

7 Бәс Бутрус нә едәҹәк? Јәгин Иса Мәсиһин сөзләри башга шаҝирдләр кими, ону да чашбаш гојуб. О, һәлә дә баша дүшмүр ки, Иса Мәсиһ Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн өлмәлидир. Ҝөрәсән, Бутрус да сәбатсыз шаҝирдләр кими ондан үз дөндәрәҹәк? Хејр, Бутрус онлар кими дејил.

8 Иса Мәсиһ үзүнү һәвариләрә тутуб дејир: «Бәлкә, сиз дә ҝетмәк истәјирсиниз?» (Јәһ. 6:67). О, бу суалы бүтүн һәвариләрә  версә дә, һәмишәки кими, биринҹи Бутрус дилләнир. Ола билсин, Бутрус бүтүн һәвариләрдән бөјүк иди. Бир дә ки, о, һеч вахт сөзүнү демәјә чәкинмирди, нә дүшүнүрдүсә, ону да дејирди. Бу вәзијјәтдә о, чох ҝөзәл, јаддашлардан силинмәјән бир сөз дејир: «Аға, кимин јанына ҝедәк? Әбәди һәјатын сөзләри сәндәдир» (Јәһ. 6:68).

9. Бутрус Иса Мәсиһә сәдагәтини неҹә ҝөстәрди?

9 Бу, доғрудан да, тәсирли сөзләрдир! Бутрус иманы сајәсиндә өзүндә сәдагәт кими ҝөзәл хүсусијјәти јетишдирмишди. Бутрус баша дүшүрдү ки, Иса Мәсиһдән башга хиласкар јохдур вә о, инсанлары «әбәди һәјатын сөзләри», јәни Аллаһын Падшаһлығы барәдә вердији тәлимлә хилас едәҹәк. Бутрус билирди ки, нәјисә баша дүшмәсә белә, Аллаһын лүтфүнү вә әбәди һәјаты газанмаг истәјирсә, башга јерә ҝетмәмәлидир.

Иса Мәсиһин тәлимләрини баша дүшмәсәк дә, үрәјимизҹә олмаса да, онлара ујғун јашамалыјыг

10. Бутрус кими сәдагәтли олдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

10 Сиз дә белә дүшүнүрсүнүз? Тәәссүф ки, бу ҝүн бәзи өлкәләрдә инсанларын әксәријјәти Иса Мәсиһи севдијини иддиа етсә дә, она садиг дејил. Амма биз Мәсиһә һәгигәтән садиг олдуғумузу Бутрус кими онун тәлимләрини севмәклә ҝөстәрә биләрик. Һәтта бу тәлимләри баша дүшмәсәк дә, үрәјимизҹә олмаса да, онлары өјрәнмәли, мәғзини баша дүшмәли вә онлара ујғун јашамалыјыг. Јалныз Иса Мәсиһә садиг галдығымыз һалда әбәди һәјаты алмаға үмид едә биләрик. (Зәбур 97:10 ајәсини оху.)

О, мәзәммәти гәбул етди

11. Иса Мәсиһ давамчылары илә һара ҝедир? (Һәмчинин һашијәјә бах.)

11 Чох кечмәмиш Иса Мәсиһ һәвариләрини вә бир нечә шаҝирдини ҝөтүрүб шимала, Һәрмун дағына јол алыр. Вәд едилмиш дијарын шимал гуртараҹағында јерләшән башыгарлы Һәрмун дағы Ҹәлилә дәнизиндән дә ҝөрүнүр. Иса Мәсиһ шаҝирдләри илә Филипи Гејсәријјәсинә јахын кәндләрә галхдыгҹа бу дағ даһа да әзәмәтли ҝөрүнүр *. Бурадан вәд едилмиш дијарын бөјүк гисминә мәнзәрә ачылыр. Елә бу ҝөзәл јердә Иса Мәсиһ давамчыларына ваҹиб бир суал верир.

12, 13. а) Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһ шаҝирдләриндән ҹамаатын онун һаггында нә фикирләшдијини сорушур? б) Бутрусун Иса Мәсиһә дедији сөзләрдән онун әсил иман саһиби олдуғу неҹә ҝөрүнүр?

12 Иса Мәсиһ онлардан сорушур: «Ҹамаат нә дејир? Мән кимәм?»  Јәгин бу заман Бутрус Иса Мәсиһин мәналы ҝөзләриндә меһрибанлыг, ити зәка ҝөрүр. Мәсиһ билмәк истәјир ки, ҹамаат онун һаггында нә дүшүнүр. Шаҝирдләр онунла бағлы ҹамаат арасында јајылмыш јанлыш тәсәввүрләри сөјләјирләр. Лакин Иса Мәсиһ башга шеји билмәк истәјир. Билмәк истәјир ки, шаҝирдләри дә белә фикирләшир, ја јох. Буна ҝөрә дә онлардан сорушур: «Бәс сиз нә дејирсиниз, мән кимәм?» (Лука 9:18—20).

13 Јенә дә Бутрус ҹәлд дилләнир. Шаҝирдләрин чохунун ағлындан кечәнләри әминликлә сөјләјир: «Сән Мәсиһсән, вар олан Аллаһын Оғлусан». Јәгин Иса Мәсиһ бу сөзләрдән сонра Бутруса разылыгла бахыб ҝүлүмсәјир вә ону үрәкдән тәрифләјир. Она сөјләјир ки, бу ваҹиб һәгигәти она инсан јох, Аллаһ ачыб. Аллаһ бу һәгигәти үрәкдән иман ҝәтирән кәсләрә ачыр. Јеһова Аллаһ Бутруса инсанлара әјан етдији ән ваҹиб һәгигәтләрдән бирини, чохдан ҝөзләнилән Мәсиһин ким олдуғуну ачмышды. (Мәтта 16:16, 17 ајәләрини оху.)

14. Иса Мәсиһ Бутруса һансы ваҹиб мәсулијјәтләри верди?

14 Мәсиһ барәдә бир пејғәмбәрликдә дејилмишди ки, о, бәнналарын рәдд етдији даш олаҹаг (Зәб. 118:22; Лука 20:17). Иса Мәсиһ бу пејғәмбәрлијә әсасән, шаҝирдләринә дејир ки, Јеһова Аллаһ јығынҹағы бу дашын, бир аз әввәл Бутрусун Мәсиһ адландырдығы адамын үзәриндә гураҹаг. Сонра Бутруса һәмин јығынҹагда бир нечә ваҹиб мәсулијјәт верир. Иса Мәсиһ, бәзиләринин фикирләшдији кими, Бутрусу башга һәвариләрдән үстүн мөвгејә галдырмады. Садәҹә она даһа чох мәсулијјәт һәвалә етди, она «Падшаһлығын ачарларыны» верди (Мәт. 16:19). Бутрус Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәк үмидини үч груп инсана — илк өнҹә јәһудиләрә, сонра сәмәријјәлиләрә, ахырда исә гејри-јәһудиләрә билдирмәли иди.

15. Бутрус Иса Мәсиһи нәјә ҝөрә вә неҹә мәзәммәт едир?

15 Иса Мәсиһ сонралар демишди ки, кимә чох верилибсә, ондан чох тәләб олунаҹаг. Бу сөзләр Бутруса да аид иди (Лука 12:48). Иса шаҝирдләринә Мәсиһлә бағлы диҝәр ваҹиб мәлуматлар да верир, Јерусәлимдә әзаб чәкәҹәјини вә едам олунаҹағыны сөјләјир. Бунлары ешидәндә Бутрус пис олур вә ону гыраға чәкиб мәзәммәт едир: «Өзүнә јазығын ҝәлсин, Аға! Белә шеј һеч вахт ола билмәз!» (Мәт. 16:21, 22).

16. Иса Мәсиһ Бутрусу неҹә мәзәммәт едир вә биз бундан өзүмүз үчүн һансы дәрси ҝөтүрә биләрик?

 16 Сөзсүз ки, Бутрус бу сөзләри јахшы нијјәтдән ирәли ҝәләрәк дејир. Амма Иса Мәсиһдән ҝөзләмәдији сөзләри ешидир. О, архасыны Бутруса чевириб, јәгин ки, онунла ејни фикирдә олан о бири шаҝирдләрә бахыб дејир: «Чәкил габағымдан, Шејтан! Сән мәнә мане олурсан. Чүнки сәнин ағлындакы Аллаһын фикирләри дејил, инсан фикирләридир» (Мәт. 16:23; Марк 8:32, 33). Иса Мәсиһин сөзләриндән биз дә өзүмүз үчүн дәрс ҝөтүрә биләрик. Биз инсанлар асанлыгла мүәјјән мәсәләјә Аллаһын јох, инсанын нөгтеји-нәзәри илә баха биләрик. Кимәсә көмәк етмәк истәдијимиз һалда, өзүмүз дә билмәдән, һәмин адамы Аллаһы јох, Шејтаны разы салмаға тәһрик едәрик. Бәс ҝөрәсән, Бутрус Иса Мәсиһин сөзләринә неҹә мүнасибәт ҝөстәрир?

17. Иса Мәсиһ «чәкил габағымдан» сөзләрилә нә демәк истәјирди?

17 Шүбһәсиз, Бутрус баша дүшүр ки, Иса Мәсиһ ону сөзүн әсил мәнасында Шејтан адландырмыр. Ахы о, Бутрусла Шејтанла данышдығы кими данышмады. О, Шејтана «рәдд ол» демишди. Бутруса исә «чәкил габағымдан» деди. Бу сөзләрлә о, Бутрусу рәдд етмәди, чүнки онда чох ҝөзәл хүсусијјәтләр ҝөрүрдү. Садәҹә мәсәләјә дүзҝүн јанашмадығы үчүн ону мәзәммәт етди. Бутрус Иса Мәсиһин јолунда чәпәр олмамалыјды, архасына кечиб она дајаг олмалы иди.

Мәзәммәти гәбул етсәк вә бундан нәтиҹә чыхарсаг, ҝетдикҹә Јеһова Аллаһа вә Иса Мәсиһә даһа јахын олаҹағыг

18. Бутрус сәдагәтини неҹә сүбут едир вә биз ону неҹә тәглид едә биләрик?

18 Бутрус нә наразылыг едир, нә әсәбиләшир, нә дә инҹијир. О, тәвазөкарлыгла мәзәммәти гәбул едир. Бутрус бу дәфә дә сәдагәтини сүбут едир. Бәзән һәр биримиз һансыса һәрәкәтимизә ҝөрә мәзәммәт олунуруг. Әҝәр тәвазөкарлыгла мәзәммәти гәбул етсәк вә бундан нәтиҹә чыхарсаг, ҝетдикҹә Јеһова Аллаһа вә Иса Мәсиһә даһа јахын олаҹағыг. (Мәсәлләр 4:13 ајәсини оху.)

Иса Мәсиһ Бутрусу мәзәммәт едәндә дә о, садиг галды

Сәдагәти мүкафатсыз галмады

19. Иса Мәсиһ нә дејир вә бунунла бағлы Бутрус нә дүшүнүр?

19 Бир гәдәр сонра Иса Мәсиһ тәәҹҹүб доғуран даһа бир шеј дејир: «Ешидин вә аҝаһ олун, бурада дуранлардан бәзиләри инсан Оғлунун өз Падшаһлығында ҝәлдијини ҝөрмәјинҹә әсла өлмәјәҹәк» (Мәт. 16:28). Сөзсүз ки, бу сөзләр Бутрусда бөјүк мараг  ојадыр. Ҝөрәсән, Иса Мәсиһ нә демәк истәјир? Јәгин Бутрус дүшүнүр ки, ҹидди мәзәммәтдән сонра чәтин ки, белә шәрәфә лајиг ҝөрүлсүн.

20, 21. а) Бутрусун шаһиди олдуғу һадисәни тәсвир един. б) Гејбдән пејда олан ики нәфәрин Иса Мәсиһлә сөһбәти Бутруса нәји баша салыр?

20 Бу һадисәдән тәхминән бир һәфтә сонра Иса пејғәмбәр Јагубу, Јәһјаны вә Бутрусу ҝөтүрүб бир нечә километр узаглыгда јерләшән уҹа бир дағын, еһтимал ки, Һәрмун дағынын башына галхыр. Ҝөрүнүр, ҝеҹәдир, чүнки һәвариләрин ҝөзүндән јуху төкүлүр. Анҹаг Иса Мәсиһ дуа едәркән баш верән һадисә онларын јухусуну гачырыр (Мәт. 17:1; Лука 9:28, 29, 32).

21 Онларын ҝөзү гаршысында Иса Мәсиһин ҝөркәми дәјишир. Симасы нур сачыб ҝүнәш кими пар-пар парылдамаға башлајыр. Либасы дүмағ ағарыр. Сонра онун јанында Муса вә Илјас пејғәмбәрин ҝөркәминдә ики нәфәр пејда олур. Онлар Иса Мәсиһлә  «Јерусәлимдә баш верәҹәк һадисәдән, Исанын дүнјадан ајрылмасындан», еһтимал ки, онун өлүб дирилмәјиндән данышырлар. Буну ҝөрәндә Бутрус баша дүшүр ки, Мәсиһин башына ҝәләҹәк шејләрлә разылашмамагла бөјүк сәһвә јол вериб (Лука 9:30, 31).

22, 23. а) Бутрусун ҹаныјанан вә хејирхаһ олдуғу нәдән ҝөрүнүр? б) Бутруса, Јагуба вә Јәһјаја даһа һансы шәрәф нәсиб олур?

22 Бутрус бу мөһтәшәм сәһнәјә садәҹә гырагдан дуруб тамаша етмәк истәмир. Муса вә Илјас пејғәмбәр Иса Мәсиһин јанындан ајрылмаг истәјәндә јәгин Бутрус бу сәһнәнин битмәсини истәмәдији үчүн дејир: «Мүәллим, бизим бура ҝәлмәјимиз нә јахшы олду! Гој биз үч чадыр гураг: бирини сәнә, бирини Мусаја, бирини дә Илјаса». Сөзсүз ки, бу, бир ҝөрүнтү иди, чүнки Муса вә Илјас пејғәмбәр чохдан өлмүшдүләр. Буна ҝөрә дә чадыра еһтијаҹ јох иди. Әслиндә, Бутрус нә дедијини һеч өзү дә билмирди. Амма ҝөрүн о, неҹә ҹаныјанан, неҹә хејирхаһ инсан иди. Һеч белә инсаны севмәмәк олар?! (Лука 9:33).

Бутруса вә Јагубла Јәһјаја бөјүк шәрәф нәсиб олду

23 Һәмин ҝеҹә Бутруса, Јагуба вә Јәһјаја даһа бир шәрәф нәсиб олур. Онларын башы үстүнә булуд јығылыр. Булуддан бир сәс ҝәлир. Бу, Јеһова Аллаһын сәсидир! О дејир: «Бу, Мәним Оғлумдур, ону сечмишәм. Она гулаг асын». Сонра ҝөрүнтү битир вә һәвариләр дағда Иса Мәсиһлә тәкликдә галырлар (Лука 9:34—36).

24. а) Иса Мәсиһин ҝөркәминин дәјишмәсинин шаһиди олмаг Бутруса нәдә көмәк етди? б) Бу илаһи ҝөрүнтү бизә нәдә көмәк едир?

24 Иса Мәсиһин ҝөркәминин дәјишмәси һәм Бутрус үчүн, һәм дә бизим үчүн дәрин мәна дашыјыр. Онилликләр сонра Бутрус бу ҝеҹә лајиг ҝөрүлдүјү шәрәф барәдә јазмышды. Јазмышды ки, Иса Мәсиһи сәмави Падшаһ ҹалалында ҝөрмүш вә «онун әзәмәтинин» шәхсән шаһиди олмушду. Бу илаһи ҝөрүнтү Аллаһын Кәламындакы бир сыра пејғәмбәрликләри тәсдиг етмишди. Һәмчинин Бутрусун иманыны мөһкәмләндирмиш вә ону ҝәләҹәк сынаглара һазырламышды. (2 Бутрус 1:16—19 ајәләрини оху.) Әҝәр Бутрус кими Јеһова Аллаһын үзәримизә гојдуғу Ағаја садиг галсаг, онун тәлимләрини, мәзәммәтини гәбул етсәк вә ҝүнбәҝүн тәвазөкарлыг ҝөстәриб онун изләри илә ҝетсәк, бизим дә иманымыз мөһкәмләнәҹәк.

^ абз. 6 Ҝөрдүјүмүз кими, синагогда топлашан ҹамаат сәбатсыз иди. Дүнән Исанын пејғәмбәр олдуғуну бәјан едән бу адамлар бу ҝүн онун сөзләрини рәдд едирдиләр (Јәһ. 6:14).

^ абз. 11 Онлар дәниз сәвијјәсиндән 210 метр ашағыда јерләшән Ҹәлилә дәнизинин саһилиндән јола чыхыб 50 километр јол гәт етмишдиләр. Фүсункар мәнзәрәли јерләрдән кечиб дәниз сәвијјәсиндән 350 метр һүндүрлүјә галхмышдылар.