Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иман өрнәкләри

 Мүгәддимә

Рәһбәрлик Шурасынын мәктубу

Рәһбәрлик Шурасынын мәктубу

Әзиз баҹы-гардашлар!

Билдијиниз кими, 2008-ҹи илин јанвар ајындан етибарән, «Ҝөзәтчи гүлләси»нин күтләви нәшриндә «Онларын иманыны тәглид един» адлы силсилә мәгаләләр дәрҹ олунур. Үч ајдан бир чыхан бу ҝөзәл мәгаләләр бизи чох севиндирир!

Ҝәлин ҝөрәк бу мәгаләләр барәдә охуҹуларымыз нә дејир. Мартанын әһвалатыны охујан бир баҹы бу сөзләри јазыр: «Дүзү, Мартанын әһвалатыны охујанда мәни ҝүлмәк тутду. Елә бил, гырагдан өзүмү ҝөрдүм. Мән дә евә гонаг ҝәләндә бир дәгигә отурмурам. Бәзән башым ишә о гәдәр гарышыр ки, достларымла отуруб сөһбәт етмәк лап јаддан чыхыр». Бир ҝәнҹ гыз исә Әстәрин әһвалатыны охујандан сонра белә дејир: «Бәзән биз дәблә ајаглашмаға чалышырыг. Дүздүр, бәзәниб-дүзәнмәкдә пис бир шеј јохдур, амма ифрата вармамалыјыг. Јеһова Аллаһ үчүн бизим дахили ҝөзәллијимиз даһа ваҹибдир». Диҝәр баҹыја исә һәвари Бутрусун һекајәси хош тәсир бағышлајыб. О, һиссләрини бу сөзләрлә ифадә едир: «Сиз мәни һадисәләрин ичинә атдыныз, мәни онларын әсири етдиниз, сәһнәләр хәјалымда ҹанланды. Өтәри хатырланан һадисәләри әмәлли-башлы јашадым».

Бу охуҹуларла бәрабәр нечә-нечә охуҹу бу мәгаләләрә ҝөрә өз миннәтдарлығыны билдирир. Бунунла онлар һәвари Булусун әсрләр өнҹә јаздығы сөзләри тәсдиг едирләр: «Әввәлҹәдән јазыланларын һамысы бизә нәсиһәт олараг јазылыб» (Ром. 15:4). Бәли, Јеһова Аллаһ Мүгәддәс Китабда јаздырдығы бу әһвалатлар васитәсилә бизә ваҹиб шејләр өјрәдир. Һәр биримиз, һәтта узун илләр Аллаһын јолунда оланлар белә, бу әһвалатлардан чох шеј өјрәнә биләр.

Јахшы оларды ки, бу китабы мүмкүн гәдәр тез охумаға башлајасыныз. Бурадакы әһвалатлары аиләви ибадәтдә дә мүзакирә едә биләрсиниз. Әмин олун, ушагларынызын хошуна ҝәләҹәк. Бу нәшр јығынҹагда да мүзакирә олунаҹаг. Чалышын, һәр һәфтә јығынҹагда оласыныз. Китабы охујанда тәләсмәјин, дүшүнә-дүшүнә охујун. Тәхәјјүлүнүзү ишә салын, һадисәләри јашајын. Чалышын персонажларын кечирдији һиссләри дујасыныз, ҝөрдүјү шејләри ҝөрәсиниз. Һәр әһвалатдакы гәһрәманын мүхтәлиф вәзијјәтләрдә неҹә даврандығына диггәт јетирин. Өзүнүзә суал верин: «Мән онун јериндә олсајдым, нә едәрдим?»

Бу китабы сиз охуҹуларын ихтијарына вермәјә чох шадыг! Арзумуз будур ки, бу нәшр һәм сизә, һәм дә аиләнизә бөјүк фајда ҝәтирсин. Бөјүк мәһәббәтлә вә хош арзуларла,

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы