Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иман өрнәкләри

 ИКИНҸИ ФӘСИЛ

О, Аллаһын јолу илә ҝедирди

О, Аллаһын јолу илә ҝедирди

1, 2. Нуһ пејғәмбәрлә аиләси һансы ишлә мәшғулдур вә ҹамаат онлара неҹә бахыр?

НУҺ ПЕЈҒӘМБӘР белини дикәлдир, голларыны ачыб ағрыдан сызылдајан әзәләләрини ҝәрир. Шалбанын үстүндә отуруб тикдикләри ҝәмијә баха-баха динҹини алыр. Гајнар гатранын кәскин ији һәр тәрәфи бүрүјүб, тахта аләтләрин әкс-сәдасы ешидилир. Онун отурдуғу јердән ҝәминин мүхтәлиф һиссәләрини дүзәлдән оғуллары ҝөрүнүр. Онлар јорулмаг билмәдән ишләјирләр. Артыг нечә илләрдир ки, севимли арвады, оғланлары, ҝәлинләри Нуһла чијин-чијинә чалышыр. Ишин мүәјјән гисми ҝөрүлүб, амма һәлә ҝөрүләси чох иш вар.

2 Һамы онлары ахмаг һесаб едир. Иш ирәли ҝетдикҹә онлара ҝүләнләрин сајы да артыр. Нуһ пејғәмбәр ҹамаата дүнјанын суја гәрг олаҹағыны сөјләјир, амма онлар буна ҝүлүр, инанмыр, буну ҹәфәнҝијат һесаб едирләр. Онлар баша дүшә билмирләр ки, инсан неҹә өзүнүн дә, аиләсинин дә өмрүнү бу ҹүр пуч едә биләр. Амма Јеһова Аллаһ Нуһ пејғәмбәр барәдә башга фикирдәдир.

3. Нуһ пејғәмбәрин Аллаһын јолу илә ҝетдији нәдән ҝөрүнүр?

3 Аллаһын Кәламында дејилир ки, Нуһ пејғәмбәр Аллаһын јолу илә ҝедирди. (Јарадылыш 6:9 ајәсини оху.) О, Аллаһа етибар едирди, сидг-үрәкдән Онун итаәтиндә дурурду, Онун истәдији кими јашајырды. Һәмчинин пејғәмбәр Јеһова Аллаһла дост иди. Мин илләр сонра Аллаһын Кәламында онун барәсиндә белә сөзләр јазылмышды: «О, иманы илә дүнјаны мәһкум етди» (Ибр. 11:7). Бу сөзләр нә мәна дашыјыр? Биз Нуһ пејғәмбәрин иманыны неҹә өрнәк ҝөтүрә биләрик?

Мурдар дүнјада пак бәндә

4, 5. Нәјә ҝөрә Нуһ пејғәмбәрин вахтында дүнја позула-позула ҝедирди?

4 Нуһ пејғәмбәрин вахтында дүнја позула-позула ҝедирди. Онун улу бабасы, Аллаһын јолу илә ҝедән Һәнугун дөврүндә дә дүнја бәрбад вәзијјәтдә иди. Һәнуг тезликлә аллаһсыз дүнјаја һөкм кәсиләҹәјини сөјләмишди. Нуһ пејғәмбәрин вахтында исә дүнја о вахткындан да бетәр иди. Јеһова Аллаһын ҝөзүндә дүнја  дағылыб ҝедирди, јер үзү зоракылыгла долмушду (Јар. 5:22; 6:11; Јһд. 14, 15). Дүнјаны бу вәзијјәтә салан нә олмушду?

5 Һәмин вахт руһани аләмдә вәзијјәт үрәкачан дејилди. Аллаһын оғулларындан, мәләкләрдән бири артыг Јеһова Аллаһа гаршы чыхмышды. Бу мәләк Аллаһа бөһтан атдығы үчүн, Адәмлә Һәвваны ҝүнаһа сөвг етдији үчүн Шејтан Иблис адланмышды. Нуһ пејғәмбәрин вахтында исә бәзи мәләкләр Јеһова Аллаһын адил һөкмранлығына үсјан едиб Шејтана гошулдулар. Онлар ҝөјдәки мөвгеләрини гојуб јерә ендиләр. Инсан ҹилдинә ҝирәрәк ҝөзәл гадынлардан өзләринә арвад алдылар. Бу дикбаш, худбин вә үсјанкар мәләкләр ҹәмијјәти корладылар (Јар. 6:1, 2; Јһд. 6, 7).

6. Нефилимләр ҹәмијјәтә неҹә тәсир едирдиләр вә Јеһова Аллаһ һансы гәрары верди?

6 Инсан ҹилдинә ҝирмиш мәләкләрлә гадынларын арасындакы гејри-тәбии әлагә нәтиҹәсиндә онларын гејри-ади ушаглары доғулду. Бу ушаглар һәддән артыг бөјүк вә ҝүҹлү идиләр, инсанлары вуруб јыхырдылар. Буна ҝөрә бу нәһәнҝ адамлар ибрани дилиндә нефилим, јәни «јыханлар» адланырдылар. Залым, амансыз нефилимләр дүнјаны алт-үст едирдиләр, онсуз да позулмуш дүнјаны даһа да позурдулар. «Јеһова ҝөрдү ки, јер үзүндә инсанлар тамам позулуб, үрәкләриндәки фикирләр вә нијјәтләр анҹаг пислијә мејиллидир». Јеһова Аллаһ бу јолуну азмыш инсанлара һөкм чыхарды. Гәрар верди ки, јүз ијирми илдән сонра онлары јер үзүндән јох едәҹәк. (Јарадылыш 6:3—5 ајәләрини оху.)

7. Нәјә ҝөрә Нуһ пејғәмбәрлә арвадына ушагларыны дүнјанын пис тәсириндән горумаг асан дејилди?

7 Бу ҹүр ҹәмијјәтдә јахшы аиләјә саһиб олмаг елә дә асан дејилди. Амма Нуһ пејғәмбәрин аиләси мәһз белә аилә иди. Пејғәмбәр  јахшы бир гадынла аилә гурмушду. Онун Сам, Һам, Јафәс адында үч оғлу вар иди. Онлар доғуланда пејғәмбәрин јашы беш јүзү һагламышды *. Пејғәмбәрлә арвады бир валидејн кими ушагларыны әтрафдакы пис тәсирдән горумалы иди. Адәтән оғлан ушаглары ҝүҹлү, мәшһур адамлара пәрәстиш едирләр. Нефилимләр дә мәһз бу ҹүр адамлар идиләр. Нуһ пејғәмбәрлә арвады нефилимләрин гәддар әмәлләри барәдә јајылан хәбәрләрдән ушагларыны там горуја билмәздиләр. Амма ушагларына Јеһова Аллаһ барәдә ҝөзәл фикирләр ашылаја биләрдиләр. Јәгин онлар ушагларыны баша салырдылар ки, Јеһова Аллаһ зоракылыға нифрәт едир вә бу гәддар, јолуну азмыш дүнјаја баханда кәдәрләнир (Јар. 6:6).

Нуһ пејғәмбәрлә арвады ушагларыны дүнјанын пис тәсириндән горумалы иди

8. Валидејнләр Нуһ пејғәмбәрлә арвадындан нә өјрәнә биләрләр?

8 Валидејнләр Нуһ пејғәмбәрлә арвадыны бир валидејн кими јахшы баша дүшәрләр. Бу ҝүн дә зоракылыг вә өзбашыналыг баш алыб ҝедир. Бәзи јерләрдә ҝәнҹләрдән ибарәт гулдур дәстәләри ҹамаатын ҝүнүнү гара едир. Һәтта ушаглар үчүн нәзәрдә тутулмуш әксәр әјләнҹәләр дә зоракы сәһнәләрлә долудур. Ушағыны пис тәсирдән горумаг истәјән валидејн она сүлһ Аллаһы Јеһова барәдә билик вермәли вә Аллаһын тезликлә зоракылыға сон гојаҹағыны ашыламалыдыр (Зәб. 11:5; 37:10, 11). Һәтта позғун дүнјада белә, өвладларымыза јахшы тәрбијә верә биләрик. Нуһ пејғәмбәрлә арвады буна мүвәффәг олду. Пејғәмбәрин оғланлары бөјүјүб јахшы инсан олдулар вә Аллаһын ишини һәр шејдән үстүн тутмаға һазыр олан гызларла евләндиләр.

«Өзүнә ҝәми дүзәлт»

9, 10. а) Нуһ пејғәмбәрин һәјатыны нә дәјишди? б) Јеһова Аллаһ Нуһ пејғәмбәрә ҝәми барәдә нәләри ачыглады вә она нә етмәк нијјәтиндә олдуғуну сөјләди?

9 Ҝүнләрин бир ҝүнү Нуһ пејғәмбәрин һәјатыны дәјишән бир шеј баш верди. Јеһова Аллаһ севимли пејғәмбәринә залым дүнјаны мәһв едәҹәјини әјан етди. Аллаһ Нуһ пејғәмбәрә белә бир бујруг верди: «Гатран ағаҹындан өзүнә ҝәми дүзәлт» (Јар. 6:14).

10 Бу ҝәми бизим билдијимиз ҝәмиләрдән дејилди. Онун нә бурну, нә дору, нә дә сүканы вар иди. Индики ҝәмиләр кими ҝөвдәси овал дејилди, о, бөјүк гутуја охшајырды. Јеһова Аллаһ пејғәмбәрә ҝәминин дәгиг өлчүсүнү, гурулушу илә бағлы тәфсилатлары вермишди, тапшырмышды ки, ҝәмијә ичәридән вә бајырдан гатран чәксин. Аллаһ нәјә ҝөрә бу тапшырығы вердијини белә изаһ етди: «Мән јер үзүнү суја гәрг едәҹәјәм... Јердәки һәр шеј тәләф олаҹаг». Амма Нуһ пејғәмбәрлә әһд бағлајыб деди: «Сән, оғулларын, арвадын вә ҝәлинләрин бирликдә  ҝәмијә минәрсиниз». Пејғәмбәр, һәмчинин ҝәмијә өзү илә һејванларын һәр ҹинсиндән ҝөтүрмәли иди. Јалныз ҝәминин ичиндә оланлар дашгындан сағ чыхаҹагды (Јар. 6:17—20).

Пејғәмбәрлә аиләси чијин-чијинә чалышыб Аллаһын бујруғуну јеринә јетирирдиләр

11, 12. Нуһ пејғәмбәр һансы бөјүк иши ҝөрмәли иди вә о, бу ишә неҹә јанашды?

11 Нуһ пејғәмбәрин гаршысында бөјүк бир иш дурурду. О, 133 метр узунлуғунда, 22 метр ениндә вә 13 метр һүндүрлүјүндә нәһәнҝ ҝәми тикмәли иди. (Бу ҝәми һәтта мүасир дөврдә дүзәлдилән ән бөјүк тахта ҝәмиләрдән белә дәфәләрлә бөјүк олуб.) Бәс Нуһ пејғәмбәр бу тапшырыгдан бојун гачырды, ишин чәтинлијини ҝөрүб шикајәтләнди, иши асанлашдырмаг үчүн нәјисә өз билдији кими еләди? Ҹаваб Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Нуһ Аллаһын бүтүн тапшырыгларыны јеринә јетирди. Она неҹә дејилмишдисә, елә дә етди» (Јар. 6:22).

12 Нуһ пејғәмбәрлә аиләси ҝәмини һарадаса 40—50 илә тикдиләр. Онлар ағаҹ кәсир, дашыјыб тикинти јеринә апарырдылар. Сонра ағаҹлары јонуб дүзәлдир вә һазыр шалбанлары бир-биринә бирләшдирирдиләр. Ҝәми үч мәртәбәдән, чохлу отаглардан ибарәт иди, јан тәрәфдән гапысы, јухарыда пәнҹәрәләри вар иди. Үстүнә су јығылмасын дејә, ҝәминин дамы тән ортадан кәнарлара доғру азаҹыг маили дүзәлдилмишди (Јар. 6:14—16).

13. Нуһ пејғәмбәр ҝәми тикмәкдән дә чәтин олан һансы иши ҝөрүрдү вә инсанларын буна мүнасибәти неҹә иди?

13 Илләр кечир, тикили јаваш-јаваш ҝәми шәклини алырды. Шүбһәсиз, Нуһ пејғәмбәр чох шад иди ки, аиләси она бу ишдә көмәк едир. Амма онун иши ҝәми тикмәклә гуртармырды. О, бундан да чәтин бир иш ҝөрүрдү. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Нуһ пејғәмбәр «салеһлик ҹарчысы» иди. (2 Бутрус 2:5 ајәсини оху.) Пејғәмбәр јолуну азмыш аллаһсыз инсанлары гаршыдакы мәһвдән ҹәсарәтлә хәбәрдар едирди. Онлар бу хәбәрә неҹә һај верирди? Әсрләр сонра Иса пејғәмбәр бу инсанлар һаггында демишди ки, онлар «һеч нәјә мәһәл гојмурдулар». Башлары ҝүндәлик ишләрә, јемәјә, ичмәјә, евләнмәјә о гәдәр гарышмышды ки, Нуһ пејғәмбәрин сөзләринә фикир вермирдиләр (Мәт. 24:37—39). Шүбһәсиз, чохлары пејғәмбәри вә онун аилә үзвләрини лаға гојурду, һәтта ола билсин, она һәдә-горху ҝәләнләр, онунла пис рәфтар едәнләр дә олмушду. Јәгин онлар тикинтини дајандырмаға да ҹәһд етмишдиләр.

Јеһова Аллаһын Нуһ пејғәмбәрин ишини аванд етдији ҝөз габағында олса да, инсанлар она лағ едир, чатдырдығы хәбәрә мәһәл гојмурдулар

14. Мәсиһи аиләләри Нуһ пејғәмбәрдән вә онун аиләсиндән неҹә өрнәк ала биләрләр?

14 Ҹамаат Нуһ пејғәмбәрлә аиләсинин ҝөрдүјү иши бош вә мәнасыз сајса да, онларын әли ишдән сојумады, иши ахыра чатдырдылар. Онлар буҝүнкү мәсиһи аиләләри үчүн ҝөзәл өрнәкдирләр, чүнки биз ахырзаманда јашајырыг (2 Тим. 3:1). Иса пејғәмбәр бизим зәманәни Нуһ пејғәмбәрин әјјамына бәнзәтмишди. Биз дә Аллаһын  Падшаһлығыны мүждәләјәндә лагејд мүнасибәтлә, ришхәндлә вә тәгибләрлә үзләширик. Бу заман Нуһ пејғәмбәри јадымыза салмалыјыг. Биз бу ҹүр мүнасибәтлә гаршылашан биринҹи адам дејилик.

«Ҝәмијә ҝир»

15. Нуһ пејғәмбәрин алты јүзә јахын јашы оланда она һансы итки үз верди?

15 Илләр кечир, ҝәминин тикинтиси јаваш-јаваш баша чатырды. Нуһ пејғәмбәрин алты јүзә јахын јашы оланда она ағыр итки үз верди, атасы Ләмек вәфат етди *. Беш илдән сонра исә Нуһ пејғәмбәрин бабасы, Ләмекин атасы Мәтушәләһ доггуз јүз алтмыш доггуз јашында вәфат етди. Јери ҝәлмишкән, Мәтушәләһ Мүгәддәс Китабда ады чәкилән инсанлар арасында ән узунөмүрлүсү олуб (Јар. 5:27). Мәтушәләһ вә Ләмек улу әҹдадымыз Адәмлә бир вахтда јашајыб.

16, 17. а) Нуһ пејғәмбәрин алты јүз јашы оланда Аллаһдан һансы тапшырығы алды? б) Нуһ пејғәмбәрлә аиләси һансы мөһтәшәм мәнзәрәнин шаһиди олдулар?

16 Нуһ пејғәмбәрин алты јүз јашы оланда Јеһова Аллаһ она башга бир тапшырыг верди: «Аиләнлә бирликдә ҝәмијә ҝир». Һәмчинин Аллаһ она бујурду ки, гурбан ҝәтирмәк үчүн тәмиз һејванлардан једди-једди ҝөтүрсүн. Галан һејванлардан исә ики-ики ҝөтүрмәли иди (Јар. 7:1—3).

17 Белә бир мөһтәшәм мәнзәрәни тәсәввүр един: узагдан ирили-хырдалы,  вәһши, фағыр, минләрлә һејван јеријә-јеријә, сүрүнә-сүрүнә, уча-уча, јырғалана-јырғалана, ағыр-ағыр ҝәмијә сары ахышыр. Дүшүнмәмәлијик ки, бүтүн бу вәһши һејванлары Нуһ пејғәмбәр өзү говуб ҝәтириб, онлары неҹәсә ҝәмијә, бу гапалы јерә салыб. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, һејванлар «Нуһун јанына ҝәлиб ҝәмијә ҝирди» (Јар. 7:9).

18, 19. а) Ҝәмидәки һејванларла бағлы бәзи инсанларда јаранан шүбһәләр нәјә ҝөрә әсассыздыр? б) Нәјә ҝөрә Јеһова Аллаһ һејванлары бу јолла хилас етди?

18 Бәзи инсанларда суал јараныр: «Бу, неҹә ола биләр? Неҹә ола биләр ки, бу гәдәр һејван гапалы бир јердә бир-биринә зијан вурмасын?» Бир дүшүнүн, мәҝәр јери-ҝөјү јарадан Јеһова Аллаһ Өз јаратдығы һејванлары идарә етмәјә, лазым ҝәлсә, онлары әһлиләшдирмәјә, сакитләшдирмәјә гадир дејил? Нуһ әјјамындан әсрләр сонра Аллаһ Гырмызы дәнизи ики јерә ајырмышды, ҝөјдә ҝүнәши дајандырмышды. Мәҝәр бу ҹүр харигәләр ҝөстәрән Аллаһ Нуһ пејғәмбәрин әһвалатында тәсвир олунан шејләри едә билмәзди?! Әлбәттә, едә биләрди, етди дә!

19 Јеһова Аллаһ һејванлары башга јолла да хилас едә биләрди. Амма О, бу јолу сечди. Бу, бизә бир шеји хатырладыр: Аллаһ әзәл башдан инсанлара етибар едиб һејванлары онларын һимајәсинә вериб (Јар. 1:28). Бу ҝүн бир чох валидејнләр Нуһ пејғәмбәрин әһвалаты әсасында өз өвладларына өјрәдирләр ки, Јеһова Аллаһ јаратдығы бүтүн варлыглары — инсанлары да, һејванлары да севир.

20. Дашгына бир һәфтә галмыш пејғәмбәрлә аиләси һансы ишлә мәшғул иди?

20 Јеһова Аллаһ Нуһ пејғәмбәрә деди ки, бир һәфтәдән сонра јер үзүнү су басаҹаг. Тәсәввүр един, бүтүн аилә гызғын ишә башлајыр.  Онлар әввәлҹә һејванлары јерләшдирир, онларын јемини, өзләри үчүн һазырладыглары азугәни вә әшјалары ҝәмијә дашыјыб јербәјер едирләр. Нуһ пејғәмбәрин арвады вә ҝәлинләри исә ҝәминин ичини сәлигә-сәһмана салырлар ки, орада раһат јашаја билсинләр.

21, 22. а) Нәјә ҝөрә Нуһун дөврүндәки инсанларын лагејд мүнасибәти бизә тәәҹҹүблү ҝәлмир? б) Нуһ пејғәмбәрлә аиләсини лаға гојанлар нә вахт сусдулар?

21 Бәс онларын јан-јөрәсиндә јашајан инсанлар нә едирдиләр? Јеһова Аллаһын Нуһ пејғәмбәрин ишини аванд етдији ҝөз габағында иди. Һејванларын ахышыб ҝәмијә ҝирдијини ҝөрмәмәк мүмкүн дејилди. Бунунла белә, онлар јенә дә «һеч нәјә мәһәл гојмурдулар». Онларын лагејд мүнасибәти бизә тәәҹҹүблү ҝәлмир. Чүнки бу ҝүн дә инсанлар ахырзаманда јашадығымызы ҝөстәрән чохсајлы сүбутлара мәһәл гојмурлар. Һәвари Бутрус габагҹадан демишди ки, ахырзаманда кинајә илә данышан ришхәндчиләр пејда олаҹаг вә Аллаһын хәбәрдарлығына гулаг асан инсанлары лаға гојаҹаглар. (2 Бутрус 3:3—6 ајәләрини оху.) Јәгин о вахт да инсанлар Нуһ пејғәмбәрлә аиләсинә ришхәнд едирдиләр.

22 Бәс ришхәндчиләр нә вахт сусдулар? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, пејғәмбәр һејванлары ҝәмијә салыб аиләсилә бирҝә ҝәмијә ҝирәндән сонра «Јеһова онларын архасынҹа гапыны бағлады». Әҝәр Аллаһын бу мөҹүзәсини ришхәндчиләрдән кимсә ҝөрмүшдүсә, сөзсүз, бу, ону сусдурмушду. Әҝәр бу да ону сусдурмамышдыса, онда јағыш ону сусдурмушду. Јағыш јағмаға башлады. Јағыш јағды, јағды, Јеһова Аллаһын дедији кими, бүтүн јер үзүнү суја гәрг етди (Јар. 7:16—21).

23. а) Һарадан билирик ки, Нуһун дөврүндәки пис инсанларын өлүмү Јеһова Аллаһа хош дејилди? б) Нәјә ҝөрә Нуһ пејғәмбәрин иманыны өрнәк ҝөтүрмәлијик?

23 Дашгында мәһв олан инсанларын өлүмү һеч дә Аллаһа хош дејилди (Һизг. 33:11). Аллаһ онлара имкан вермишди ки, пис јолларындан дөнүб јахшы инсан олсунлар. Бу, мүмкүн иди? Нуһ пејғәмбәрин һәјаты бу суала ҹаваб верир. Нуһ пејғәмбәр Јеһова Аллаһын јолу илә ҝетмәклә, һәр шејдә Аллаһа итаәт етмәклә ҝөстәрди ки, хилас олмаг мүмкүндүр. Бу мәнада о, иманы илә дүнјаны мәһкум етди, өз дөврүндәки адамларын мәнфур олдуғуну ифша етди. Иманы һәм ону, һәм дә аиләсини хилас етди. Ҝәлин Нуһ пејғәмбәрин иманыны өрнәк ҝөтүрәк. Онда һәм өзүмүзү, һәм дә әзизләримизи хилас едәрик. Нуһ пејғәмбәр кими, биз дә Јеһова Аллаһла гоша аддымлајарыг. Онунла достлуғумуз әбәди сүрәр!

^ абз. 7 Гәдимдә инсанлар биздән чох јашајырды. Онларын узунөмүрлү олмасынын сәбәби Адәмлә Һәвванын камил вә сағлам олдуғу вахта јахын дөврдә јашамалары иди.

^ абз. 15 Ләмек оғлуна Нуһ (тәхмини мәнасы «раһатлыг, тәсәлли») ады вермишди вә пејғәмбәрлик етмишди ки, Нуһ пејғәмбәр адынын мәнасына ујғун олараг, ләнәтли торпаға ҝөрә әзијјәт чәкән инсанлары раһатлыға чыхараҹаг (Јар. 5:28, 29). Амма Ләмек буну ҝөрмәди, чүнки бу пејғәмбәрлик, ҝөрүнүр, Нуһ әјјамындакы дашгындан сонра јеринә јетди. Нуһ пејғәмбәрин анасы, баҹы-гардашлары, ола билсин, дашгын заманы өлмүшдүләр.