Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Өн сөз

Өн сөз

«Вәдләри иман вә сәбирлә мирас аланлардан нүмунә ҝөтүрәҹәксиниз» (ИБРАНИЛӘРӘ 6:12).

1, 2. а) Бир сәјјар нәзарәтчи Мүгәддәс Китаб персонажларына неҹә мүнасибәт бәсләјирди? б) Нәјә ҝөрә Мүгәддәс Китаб персонажлары бизә дә јахшы дост ола биләрләр?

«О, МҮГӘДДӘС КИТАБДА ады чәкилән инсанлар барәдә елә данышыр ки, санки, онларла узун илләрдир достдур». Бу сөзләри јашлы сәјјар нәзарәтчинин мәрузәсини динләдикдән сонра бир баҹы демишди. Баҹы һаглы иди, чүнки гардаш узун илләр иди ки, Аллаһын Кәламыны арашдырырды. Одур ки, бу гардаш Мүгәддәс Китабда ады чәкилән мөмин инсанлар һаггында данышанда адама елә ҝәлирди ки, о, онларла јахын достдур.

2 Ким онларла дост олмаг истәмәз?! Сиз дә онларла дост ола биләрсиниз. Тәсәввүр един ки, Нуһ, Ибраһим, Илјас пејғәмбәрлә, Рутла, Әстәрлә бирҝә јол ҝедирсиниз, сөһбәт едирсиниз, онларла јахындан таныш олурсунуз. Онлар сизин һәјатыныза мүсбәт тәсир ҝөстәрә биләрләр: сизә ҝөзәл мәсләһәтләр верә, сизи руһландыра биләрләр. (Мәсәлләр 13:20 ајәсини оху.)

3. а) Кечмишдә јашамыш иман саһибләринин бизә һансы көмәји дәјә биләр? б) Һансы суаллара ҹаваб тапаҹағыг?

3 Сөзсүз ки, салеһләр дирилән вахт биз бу инсанларла сөзүн әсил мәнасында дост ола биләҹәјик (Һәв. 24:15). Лакин онлар һагда өјрәнсәк, артыг индидән онларын бизә көмәји дәјә биләр. Һәвари Булус бу барәдә јазмышды: «Вәдләри иман вә сәбирлә мирас аланлардан нүмунә ҝөтүрәҹәксиниз» (Ибр. 6:12). Бу иман саһибләри һаггында өјрәнмәјә башламаздан габаг ҝәлин һәвари Булусун сөзләриндән доған бир нечә суала ҹаваб тапаг. Иман нәдир вә нә үчүн бизә ҝәрәкдир? Аллаһын кечмишдә јашамыш мөмин бәндәләриндән неҹә өрнәк ала биләрик?

Иман нәдир вә нә үчүн бизә ҝәрәкдир?

4. Әксәр инсанлар иман барәдә нә фикирдәдирләр вә нәјә ҝөрә демәк олар ки, онлар јанылырлар?

4 Иман чох ҝөзәл хүсусијјәтдир. Бу нәшрдә ады чәкилән бүтүн салеһ инсанлар имана бөјүк дәјәр верибләр. Бу ҝүн әксәр инсанлар иманын әслиндә нә демәк олдуғуну баша дүшмүрләр. Онларын фикринҹә, нәјәсә иман ҝәтирмәк үчүн дәлил, сүбут лазым дејил. Амма онлар јанылырлар. Иман садәлөвһлүк дејил, садәҹә һисс дә дејил. Иман инамдан даһа бөјүк мәна дашыјыр. Садәлөвһ олмаг тәһлүкәлидир, чүнки һиссләр кечиб-ҝедәндир. Мәсәлән, Аллаһын варлығына инанмаг аздыр, чүнки «ҹинләр дә инаныр вә горхуларындан тир-тир әсирләр» (Јаг. 2:19).

5, 6. а) Иманымыз һансы ики шејә әсасланыр? б) Иманымызын тәмәли нә дәрәҹәдә мөһкәм олмалыдыр? Нүмунә чәкин.

 5 Иман садәлөвһлүкдән вә гуру инамдан үстүн бир шејдир. Ҝәлин ҝөрәк Мүгәддәс Китабда иман сөзүнә неҹә тәриф верилир. (Ибраниләрә 11:1 ајәсини оху.) Һәвари Булус бу ајәдә изаһ едир ки, иман ҝөзлә ҝөрүнмәјән ики шејә әсасланыр. Биринҹиси, ҝөзлә ҝөрүнмәјән ҝерчәкликләрә. Биз руһани аләмдә олан ҝерчәкликләри, мәсәлән, Јеһова Аллаһы, Иса Мәсиһи вә һазырда ҝөјдә идарә едән Аллаһын Падшаһлығыны ҝөрмүрүк. Икинҹиси, үмид едилән, амма һәлә јеринә јетмәјән шејләрә. Мисал үчүн, биз Аллаһын Өз Падшаһлығы васитәсилә јер үзүндә бәргәрар едәҹәји Ҹәннәти ҝөрмүрүк. Онда елә чыхыр ки, бу кими ҝерчәкликләрә, үмид етдијимиз шејләрин һәјата кечәҹәјинә иманымыз әсассыздыр?

6 Әсла! Һәвари Булус изаһ етмишди ки, әсил иманын мөһкәм тәмәли олмалыдыр. О, иман сөзүнә «үмид едилән шејләрин мүтләг јеринә јетәҹәјинә әминлик» кәлмәләри илә тәриф вермишди. Јунан дилиндә онун бурада ишләтдији ифадәни «саһиблик һүгугуну тәсдиг едән сәнәд» кими дә тәрҹүмә етмәк олар. Тәсәввүр един ки, кимсә сизә ев һәдијјә етмәк истәјир. О, сизә евин сәнәдини вериб дејир: «Бу да сәнин тәзә евин». Ајдын мәсәләдир ки, сиз бу кағызын үстүндә јашамајаҹагсыныз. Садәҹә о адам демәк истәјир ки, бу сәнәд евин сизә мәхсус олдуғуна данылмаз сүбутдур: ја бу сәнәд, ја ев, икиси дә ејни шејдир. Ејнилә иманымызын әсасландығы сүбутлар о гәдәр инандырыҹы, о гәдәр ҝүҹлүдүр ки, бу сүбутларла иманымыз, демәк олар, ејни шејдир.

7. Әсил имана нәләр дахилдир?

7 Беләликлә, әсил иман өзүнә тутарлы сәбәбләрдән доған әминлији вә сарсылмаз инамы дахил едир. Белә әминлијин вә инамын тәмәлиндә Јеһова Аллаһ барәдә өјрәндикләримиз дурур. Имандан ирәли ҝәләрәк биз Аллаһы өзүмүзә меһрибан Ата билир вә Онун бүтүн вәдләринин мүтләг јеринә јетәҹәјинә инанырыг. Амма әсил имана даһа чох шеј дахилдир. Инсана јашамаг үчүн гидаланмаг лазым ҝәлдији кими, иманымызын да өлмәмәси үчүн ону «гидаландырмалыјыг». Иманымызы әмәлләрлә јашатмалыјыг, әкс тәгдирдә, иманымыз өләҹәк (Јаг. 2:26).

8. Нәјә ҝөрә иман чох ваҹибдир?

8 Иман нәјә ҝөрә чох ваҹибдир? Һәвари Булус бу суала ҝөзәл ҹаваб верир. (Ибраниләрә 11:6 ајәсини оху.) Иман олмадан биз нә Аллаһа јахынлаша, нә дә Онун разылығыны газана биләрик. Биз һәр бир шүурлу варлығын гаршысында дуран ән али, ән үлви мәгсәдә — Јараданымыз Јеһоваја јахынлашыб Ону шәрәфләндирмәк мәгсәдинә чатмаг истәјириксә, иман мүтләгдир.

9. Нәдән ҝөрүнүр ки, Јеһова Аллаһ имана еһтијаҹ дујдуғумузу билир?

9 Јеһова Аллаһ билир ки, бизә иман чох  ҝәрәкдир. Буна ҝөрә дә ҝөзәл өрнәкләр васитәсилә бизә имана саһиб олмағын вә ону изһар етмәјин јолларыны өјрәдир. О, мәсиһи јығынҹағына бир өрнәк кими сәлаһијјәтли мөмин кишиләр бәхш едир. Аллаһын Кәламында бујрулур: «Онларын иманыны өрнәк ҝөтүрүн» (Ибр. 13:7). Јараданымыз Кәламында башга өрнәкләрдән дә сөз ачыр. Һәвари Булус «бөјүк шаһидләр булуду» — гәдимдә јашамыш иман өрнәкләри һаггында јазмышды (Ибр. 12:1). Ибраниләрә мәктубун он биринҹи фәслиндә онларын ады чәкилир. Амма Мүгәддәс Китабда башга иман саһибләриндән дә бәһс олунур. Орада кечмишдә јашамыш иманлы киши вә гадынларын һәјат тарихчәси јер алыб. Онларын арасында јашлысы да, ҹаваны да олуб, онлар бир-бириндән фәргли һәјат јашајыблар. Бу инсанлар иманла өмүр сүрәрәк бу аллаһсыз дүнјада јашајан бизләрә ҝөзәл нүмунә гојублар.

Башгаларынын иманыны неҹә өрнәк ҝөтүрә биләрик?

10. Иманлы инсанлардан өрнәк алмаг үчүн бу китабы неҹә мүталиә етмәлијик?

10 Кимисә тәглид етмәк үчүн ону јахындан танымаг лазымдыр. Бу китабы охујаркән ҝөрәҹәксиниз ки, бу иманлы инсанларла јахындан таныш олмағыныз үчүн дәрин арашдырмалар апарылыб. Сиз дә ејни шеји етсәниз, әлавә арашдырмалар апарсаныз, чох ҝөзәл олар. Мүталиә заманы сиздә олан вәсаитләрин көмәјилә Мүгәддәс Китабын дәринликләринә вармаға чалышын. Охудуғунуз шејләр барәдә дүшүнүн, Мүгәддәс Китабда јазылан әһвалатын баш вердији мәканы вә дөврү хәјалынызда ҹанландырын. Өзүнүзү әһвалатын ичиндә тәсәввүр един: мәнзәрәләри ҝөрмәјә, сәсләри ешитмәјә, гохулары дујмаға чалышын. Ән әсасы персонажларын һиссләрини баша дүшмәјә чалышын. Өзүнүзү бу иман саһибләринин јеринә гојсаныз, онлар сизин үчүн даһа реал, даһа јахын олаҹаг, һәтта сизә елә ҝәләҹәк ки, онлардан бәзиләри илә узун илләрин достусунуз.

11, 12. а) Сиз Ибраһим пејғәмбәр вә Сара илә неҹә дост ола биләрсиниз? б) Һәннәнин, Илјас пејғәмбәрин вә Ишмуилин әһвалаты сизә нәдә көмәк едә биләр?

11 Сиз онлары таныдыгҹа онлара бәнзәмәк истәјәҹәксиниз. Тутаг ки, сиз һансыса тәјинат барәдә дүшүнүрсүнүз. Јеһова тәшкилаты васитәсилә һәр биримизи хидмәтимизи ҝенишләндирмәјә сәсләјир. Бәлкә дә, сизә тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразијә көчмәји тәклиф едирләр. Јахуд һеч вахт иштирак етмәдијиниз вә сизә чәтин ҝөрүнән хидмәт нөвүндә иштирак етмәјә дәвәт алмысыныз. Хидмәтинизи ҝенишләндирмәк барәдә дуа едиб фикирләшәркән јахшы оларды ки, Ибраһим пејғәмбәри јадыныза саласыныз. О вә арвады Сара Урдакы раһат һәјаты гојуб ҝетмәјә разы олдулар вә нәтиҹәдә Аллаһдан бол-бол немәтләр алдылар. Сиз дә онлар кими даврансаныз, онлары даһа јахындан таныјаҹагсыныз.

12 Һәмчинин јахын адамыныз сизинлә пис рәфтар  едирсә, бу да сизи руһдан салырса, һәтта јығынҹаға белә, ҝетмәк истәмирсинизсә, онда Һәннәни јада салын. О, ҝүнүсү Фәнинәнин әлиндән әзаб чәкирди. Амма бу, ону ибадәтдән сахламырды. Онун әһвалаты сизә дүзҝүн гәрар вермәјә көмәк едәҹәк. Беләҹә, Һәннә сизин јахын достунуз олаҹаг. Әҝәр өзүнүзү лазымсыз һисс едирсинизсә, онда Илјас пејғәмбәрин әһвалатыны охујун. Онун дүшдүјү бәла барәдә, Јеһова Аллаһын она неҹә тәсәлли вердији барәдә охујанда өзүнүзү пејғәмбәрә даһа јахын һисс едәҹәксиниз. Мәктәб јолдашларынын пис тәсиринә мәруз галан ҝәнҹләр исә Ишмуиллә достлаша биләрләр. Ишмуил каһин Әлинин оғулларынын мүгәддәс чадырда төрәтдикләри мурдар әмәлләрә ујмамышды.

13. Мөмин инсанлары тәглид етмәјимиз иманымызын Јеһова Аллаһын ҝөзүндә дәјәрсиз олдуғуну ҝөстәрир? Изаһ един.

13 Мүгәддәс Китабда ады чәкилән мөмин инсанларын иманыны тәглид етмәјимиз о демәк дејил ки, бизим иманымыз Јеһова Аллаһын ҝөзүндә дәјәрсиздир. Унутмајаг ки, Аллаһын Кәламы бизи иманлы инсанлары тәглид етмәјә чағырыр (1 Кор. 4:16; 11:1; 2 Салон. 3:7, 9). Үстәлик, бу нәшрдә ады чәкилән инсанларын бәзиләри дә өзләриндән әввәл јашамыш иманлы инсанлардан өрнәк алмышлар. Мәсәлән, он једдинҹи фәсилдә Мәрјәмин сөзләри јазылыб. Ҝөрүнүр, о, Һәннәнин сөзләрини ситат ҝәтирмишди. Бундан онун Һәннәјә өрнәк кими бахдығы ҝөрүнүр. Бу, һеч дә Мәрјәмин иманынын зәиф олдуғуна дәлаләт етмир. Һәннәнин нүмунәси Мәрјәмә иман саһиби кими јетишмәјә көмәк етмишди. Бунун сајәсиндә о, Јеһова Аллаһын јанында өзүнәмәхсус ад газанмышды.

14, 15. Бу китабын һансы үстүн ҹәһәтләри вар вә бу китабдан неҹә истифадә едә биләрик?

14 Бу нәшр һәр биримизә иманымызы ҝүҹләндирмәјә көмәк едәҹәк. Бу китаб 2008—2013-ҹү илләрдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында чап олунан «Онларын иманыны тәглид един» рубрикасындакы мәгаләләрин топлусудур. Лакин бурада јени мәлуматлар да јер алыб. Фәсилләрдәки мәлуматлары мүзакирә етмәк вә тәтбигини өјрәнмәк үчүн һәр фәсилдә суаллар вар. Һабелә бу китаб үчүн рәнҝли вә долғун шәкилләр һазырланыб. Әввәлки шәкилләр исә бөјүдүлүб вә јенидән ишләнилиб. Бу китабын диҝәр үстүн ҹәһәтләри дә вар. Мәсәлән, бура хәритә вә заман хәтти әлавә едилиб. «Иман өрнәкләри» китабы шәхси мүталиәдә, аиләви ибадәтдә вә јығынҹагда арашдырмаг үчүн нәзәрдә тутулуб. Аиләлиләр бу китабда јазылан әһвалатлары бирликдә охуја биләрләр.

15 Арзу едирик ки, бу китаб сизә Јеһова Аллаһын кечмишдә јашамыш садиг бәндәләринин иманыны өрнәк ҝөтүрмәјә, сәмави Атамыз Јеһова Аллаһа јахынлашмаға вә ҝүҹлү имана саһиб олмаға көмәк етсин!