Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јекун

Јекун

«Вәдләри иман вә сәбирлә мирас аланлардан нүмунә ҝөтүрәҹәксиниз» (ИБРАНИЛӘРӘ 6:12).

1, 2. Нәјә ҝөрә өзүмүздә иман јетишдирмәк һәјати ваҹибдир? Мисал чәкин.

ИМАН. Бу ҝөзәл сөзүн архасында чох ҝөзәл хүсусијјәт дурур. Бу сөзү ешидәндә бир шеји дә јадымыза салмалыјыг: иман һәјати ваҹиб хүсусијјәтдир! Инсанда иман јохдурса, мүтләг ону јетишдирмәлидир. Варса, мүтләг ону горумалы вә бәсләмәлидир. Нәјә ҝөрә?

2 Тәсәввүр един ки, уҹсуз-буҹагсыз сәһрада јол ҝедирсиниз. Сусузлугдан дилиниз дамағыныза јапышыб. Бирдән һараданса су тапырсыныз. Тәбии ки, су бухарланмасын дејә, ону ҝүндән горујаҹагсыныз. Һәмчинин су габыны ағзынаҹан долдураҹагсыныз ки, мәнзил башына чатана кими бәс еләсин. Бу ҝүн биз руһани сәһрада јашајырыг. Бу сәһрада әсил иман сутәк чәтин тапылыр. Әҝәр «иман габымызы» ағзынаҹан долдурмасаг вә иманы «ҝүнәш шүаларындан» горумасаг, о, тез бир заманда «бухарланыб јоха чыхаҹаг». Иман һәјати ваҹибдир. Инсан сусуз јашаја билмәдији кими, имансыз да јашаја билмәз, руһани ҹәһәтдән өләр! (Ром. 1:17).

3. Јеһова Аллаһ бизә иман саһиби олмаға неҹә көмәк едир вә биз нәји јадда сахламалыјыг?

3 Јеһова Аллаһ билир ки, иман бизим үчүн чох ваҹибдир. Ејни заманда, иманы јетишдирмәјин, ону горумағын нә гәдәр чәтин олдуғуну да билир. Мәһз буна ҝөрә дә Өз Кәламында иманлары илә бизә өрнәк олаҹаг инсанлар һаггында јаздырыб. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Вәдләри иман вә сәбирлә мирас аланлардан нүмунә ҝөтүрәҹәксиниз» (Ибр. 6:12). Јеһова Аллаһын тәшкилаты бизи тәшвиг едир ки, әлимиздән ҝәләни едиб иманлы инсанлардан өрнәк алаг. Бу китабда биз онларын бир нечәсинин нүмунәсини нәзәрдән кечирмишик. Бәс бундан сонра нә етмәлијик? Ҝәлин ики шеји јадда сахлајаг: 1) иманымызы даим мөһкәмләндирмәлијик; 2) үмидимизи һәмишә ҹанлы сахламалыјыг.

4. Нәјә ҝөрә иманы горујуб сахламаг чәтиндир вә нә үчүн биз тәслим олмамалыјыг?

4 Биз иманымызы даим мөһкәмләндирмәлијик. Шејтан иманымыза дүшмән кәсилиб. Дүнјанын ағасы олан бу ҝүҹлү дүшмән дүнјаны бир нөв сәһраја дөндәриб вә буна ҝөрә дә иманы горујуб сахламаг чох чәтиндир. Сөзсүз, Шејтан биздән гат-гат ҝүҹлүдүр. Онда белә чыхыр ки, биз һеч вахт өзүмүздә иман јетишдирмәјә вә мөһкәмләндирмәјә мүјәссәр олмајаҹағыг? Хејр, бу, белә дејил! Сонсуз Гүдрәт Саһиби Јеһова Аллаһ иманлы инсанлара Достдур. О, бизи әмин едир ки, Онун көмәји илә Шејтана мүгавимәт ҝөстәрә биләрик, һәтта Шејтаны өзүмүздән узаглашдыра биләрик (Јаг. 4:7). Шејтана мүгәвимәт ҝөстәрмәк үчүн биз һәр  ҝүн иманымызы мөһкәмләндирмәлијик. Буну неҹә едә биләрик?

5. Мүгәддәс Китабда адлары чәкилән инсанлар нәјин сајәсиндә иманлы олмушдулар?

5 Тәбии ки, Мүгәддәс Китабда адлары чәкилән иманлы инсанлар анадан иманлы доғулмајыблар. Онлар һаггында өјрәнәндә ҝөрүрүк ки, иман Јеһова Аллаһын мүгәддәс руһунун бәһрәсидир (Гал. 5:22, 23). Онлар Јеһова Аллаһдан көмәк диләјирдиләр вә Аллаһ онларын иманыны мөһкәмләндирирди. Ҝәлин онлардан өрнәк алаг вә унутмајаг ки, Јеһова Аллаһ Ондан мүгәддәс руһ диләјәнләрә, еләҹә дә дуаларына ујғун һәрәкәт едәнләрә бол-бол мүгәддәс руһ верир (Лука 11:13). Биз даһа нә етмәлијик?

6. Иманлы инсанларын әһвалатындан там фајда әлдә етмәк үчүн нә етмәлијик?

6 Бу китабда биз ҹәми бир нечә иман өрнәјинин һәјатына нәзәр салмышыг. Әслиндә, бу ҹүр өрнәкләрин сајы олдугҹа чохдур. (Ибраниләрә 11:32 ајәсини оху.) Онларын һәр бири бир дәрјадыр. Ҝәлин дуа едәрәк вә фикримизи ҹәмләјәрәк онлар һаггында дәрин арашдырма апараг. Онларын әһвалатларыны сәтһи охусаг, иманымыз јетәринҹә мөһкәмләнмәјәҹәк. Там фајда әлдә етмәк үчүн вахт ајырыб охудуғумуз парчанын контекстинә бахмалы вә һадисәләрин ҹәрәјан етдији дөвр һаггында мәлумат тапмалыјыг. Бу гејри-камил адамларын «бизим кими ади бир инсан» олдуғуну јадымызда сахласаг, онлар бизим үчүн даһа реал олаҹаглар (Јаг. 5:17). Биз баша дүшәҹәјик ки, үзләшдијимиз сынагларла вә јашадығымыз проблемләрлә онлар гаршылашсајдылар, һансы һиссләри кечирәрдиләр.

7-9. а) Бизә верилән тапшырыглар кечмишдә јашамыш иманлы инсанлара верилсәјди, онлар һансы һиссләри кечирәрдиләр? б) Нәјә ҝөрә иманымызы әмәлләрлә мөһкәмләндирмәлијик?

7 Иманын мөһкәмләнмәсиндә әмәлләр дә ваҹиб рол ојнајыр. Чүнки Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Әмәлсиз иман... өлүдүр» (Јаг. 2:26). Јеһова Аллаһ бу ҝүн бизә вердији бујруглары бу китабда һаггында данышдығымыз иманлы инсанлара версәјди, шүбһәсиз, онлар чох севинәрдиләр.

8 Јеһова Аллаһ Ибраһим пејғәмбәрә сәһрада тикилмиш даш гурбанҝаһын үстүндә гурбан ҝәтирмәји јох, ҝөзәл Падшаһлыг залында вә бөјүк топлантыларда иман баҹы-гардашлары илә бир јердә топлашараг ибадәт етмәји бујурсајды, о, һансы һиссләри кечирәрди? Ахы бу ҝөрүшләрдә онун «узагдан» ҝөрдүјү вәдләр арашдырылыр вә тәфсилатлары илә нәзәрдән кечирилир. (Ибраниләрә 11:13 ајәсини оху.) Јахуд Илјас пејғәмбәрә залым падшаһын һакимијјәти алтында јох, әмин-аманлыг ичиндә Јеһова Аллаһа хидмәт етмәк, Баал пејғәмбәрләрини едам етмәк јох, инсанлара раһатлыг вә үмид верән хәбәри чатдырмаг тапшырылсајды, о, һансы һиссләри кечирәрди? Бәли, Мүгәддәс Китабда ады чәкилән иманлы инсанлар бизә верилән тапшырыглары мәмнунијјәтлә гәбул едәрдиләр.

9 Одур ки, ҝәлин әмәлләримизлә иманымызы  мөһкәмләндирәк. Беләҹә, Аллаһын Кәламында ады чәкилән иманлы инсанлардан өрнәк алдығымызы ҝөстәрәҹәјик вә өн сөздә јазылдығы кими, онларла јахын дост олаҹағыг. Јахын ҝәләҹәкдә исә бу инсанлардан бәзиләри сөзүн әсил мәнасында бизим достумуз олаҹаг.

10. Ҹәннәтдә һансы севинҹи јашајаҹағыг?

10 Үмидимизи һәмишә ҹанлы сахламалыјыг. Иманлы инсанлар һәр заман Аллаһын вердији үмиддән ҝүҹ алыблар. Үмид бизә дә ҝүҹ верә биләр. Мәсәлән, салеһләр дирилән вахт Аллаһын садиг бәндәләри илә ҝөрүшәндә дујаҹағыныз севинҹи тәсәввүр един. (Һәвариләрин ишләри 24:15 ајәсини оху.) Онлара һансы суаллары вермәк истәјәрдиниз?

11, 12. Јени дүнјада сиз а) Һабилә; б) Нуһ пејғәмбәрә; в) Ибраһим пејғәмбәрә; г) Рута; д) Абигајилә; е) Әстәрә һансы суаллары вермәк истәјәрдиниз?

11 Һабиллә ҝөрүшәндә ондан сорушмаг истәмәздиниз, Адәмлә Һәвванын ҝөркәми неҹә олуб? Бәлкә дә, сорушмаг истәјәҹәксиниз: «Әдән бағынын ҝиришиндә кешик чәкән кәррубларла данышмысан? Онлар сәнә нәсә дејибләр?» Бәс Нуһ пејғәмбәрдән нә сорушаҹагсыныз? Бәлкә, ондан сорушаҹагсыныз: «Һеч олуб ки, нефилимләрдән горхасан? Ҝәмидә о гәдәр һејваны бир ил неҹә сахламысан?» Јәгин Ибраһим пејғәмбәрдән сорушмаг истәјәҹәксиниз: «Самы ҝөрмүсән? Јеһова Аллаһ һагда кимдән өјрәнмисән? Ур шәһәрини тәрк етмәк чәтин иди?»

12 Бәс иманлы гадынлардан нә сорушаҹагсыныз? Јәгин бу суаллары верәҹәксиниз: «Рут, сәни Јеһова Аллаһа ибадәт етмәјә нә тәшвиг етди?» «Абигајил, Давуда көмәк етдијини Набала демәјә горхурдун?» «Әстәр, Мүгәддәс Китабда јазыланлардан савајы, Мәрдәһајла сәнин һәјатында нәләр баш вермишди?»

13. а) Дириләнләр, ола билсин, сизә һансы суаллары верәҹәкләр? б) Гәдимдә јашамыш иманлы инсанлары ҝөрәҹәјинизи тәсәввүр едәндә һансы һиссләри кечирирсиниз?

13 Сөзсүз ки, онларын да сизә суаллары олаҹаг. Тәсәввүр един, онлара ахырзаман һаггында вә Јеһова Аллаһын чәтин вахтларда халгына көмәк етдији барәдә неҹә шөвглә данышаҹагсыныз. Шүбһәсиз, Јеһова Аллаһын Өз вәдләрини неҹә һәјата кечирдијини өјрәнмәк онлара ҝүҹлү тәсир бағышлајаҹаг. Ҹәннәтдә Мүгәддәс Китабда адлары чәкилән Аллаһын садиг бәндәләрини тәсәввүр етмәјә артыг еһтијаҹ галмајаҹаг. Онлар бизимлә бирликдә Ҹәннәтдә олаҹаглар! Буна ҝөрә дә әлиниздән ҝәләни един ки, бу инсанлар сизин үчүн реал олсунлар. Онларын иманыны өрнәк алын. Арзу едирик ки, онларла јахын дост олуб, бирликдә Јеһова Аллаһа әбәдијјәт боју ибадәт едәсиниз!