Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ИЈИРМИ ҮЧҮНҸҮ ФӘСИЛ

О, Ағасындан бағышламағы өјрәнди

О, Ағасындан бағышламағы өјрәнди

1. Һансы ҝүн Бутрусун һәјатынын ән пис ҝүнү иди?

БУТРУС Иса Мәсиһлә бахышларынын тоггушдуғу о дәһшәтли аны һеч вахт унутмајаҹаг. Ҝөрәсән, Иса Мәсиһ Бутруса неҹә бахмышды? Наразы, гынајыҹы нәзәрләрлә? Буну дәгиг дејә билмәрик. Мүгәддәс Китабда садәҹә јазылыб ки, «Аға дөнүб дүз Бутрусун үзүнә бахды» (Лука 22:61). Бу ани бахышдан Бутрус чох бөјүк сәһвә јол вердијини анлады. О, севимли Ағасыны данмышды. Ағасы ону данаҹағыны габагҹадан дејәндә о, синәсинә дөјүб демишди ки, нә олурса олсун, ону данан дејил. Јәгин һәмин ҝүн Бутрусун һәјатынын ән пис ҝүнү иди.

2. Бутрус нәји өјрәнмәли иди вә Бутрусун әһвалатынын бизә һансы аидијјәти вар?

2 Лакин бу, һәр шејин сону дејилди. Бутрус ҝүҹлү иман саһиби иди, о, өз сәһвини дүзәлдә биләрди. Онун Иса Мәсиһдән ваҹиб бир дәрси өјрәнмәк имканы вар иди, бу дәрс бағышламагла бағлы иди. Бу дәрси һамымыз өјрәнмәлијик. Ҝәлин ҝөрәк Бутрус буну неҹә өјрәнди.

О, һәлә чох шеј өјрәнмәли иди

3, 4. а) Бутрус Иса Мәсиһә һансы суалы верди вә ола билсин, Бутрус һансы фикирдә иди? б) Дашүрәкли вә рәһмсиз инсанларын дүшүнҹә тәрзинин Бутруса сирајәт етдијини Иса Мәсиһ неҹә ҝөстәрди?

3 Тәхминән алты ај әввәл Бутрус доғма шәһәри Кәфәрнаһумда Иса Мәсиһдән сорушмушду: «Аға, кимсә мәнә гаршы ҝүнаһ иш ҝөрәндә ону нечә дәфә бағышламалыјам? Једди дәфә?» Јәгин Бутрус өзүнү чох мәрһәмәтли инсан сајырды. Ахы о дөврүн дин хадимләри өјрәдирдиләр ки, тәгсиркары узагбашы үч дәфә бағышламаг олар. Иса Мәсиһ Бутруса белә ҹаваб вермишди: «Једди дәфә јох, лазым ҝәлсә, лап јетмиш једди дәфә бағышламалысан» (Мәт. 18:21, 22).

4 Иса Мәсиһ нә демәк истәјирди? Олмаја, о, Бутрусу башгаларынын тәгсирини бир-бир сајмаға тәшвиг едирди? Әсла! Бутруса једди дәфә јох, јетмиш једди дәфә бағышламалы олдуғуну сөјләмәклә  она баша салмаг истәјирди ки, мәһәббәт олан јердә бағышламағын һәдди олмамалыдыр (1 Кор. 13:4, 5). Бунунла Бутруса ҝөстәрмишди ки, она дашүрәкли вә рәһмсиз инсанларын дүшүнҹә тәрзи сирајәт едиб. Аллаһа бәнзәмәк истәјән инсан исә башгаларыны дөнә-дөнә бағышламалыдыр! (1 Јәһја 1:7—9 ајәләрини оху.)

5. Инсан бағышламағын нә демәк олдуғуну нә вахт баша дүшүр?

5 Бутрус Иса Мәсиһлә мүбаһисә етмәди. Бәс, ҝөрәсән, онун сөзләриндән дәрс ҝөтүрдү? Инсан бағышламағын нә демәк олдуғуну, адәтән, өзү бағышланмаға мөһтаҹ оланда баша дүшүр. Ҝәлин Иса Мәсиһин өлүмүндән габаг баш верән һадисәләрә нәзәр салаг. Бутрус Ағасынын бу ҹүр чәтин анларында она гаршы чохлу сәһвләр етмишди вә онун әфвинә мөһтаҹ иди.

Иса Мәсиһ Бутрусу дәфәләрлә бағышлајыр

6. Иса Мәсиһ шаҝирдләринин ајагларыны јумаг истәјәндә Бутрус неҹә мүнасибәт ҝөстәрди вә Иса Мәсиһ онунла неҹә рәфтар етди?

6 Иса Мәсиһин јер үзүндә јашадығы сон ҝеҹә иди. О, һәвариләринә һәлә чох шеји, мәсәлән, тәвазөкар олмағы өјрәтмәли иди. Иса Мәсиһ адәтән гулун ҝөрдүјү иши ҝөрмәклә, јәни шаҝирдләринин ајагларыны јумагла тәвазөкарлыг нүмунәси гојду. Әввәлҹә Бутрус она деди: «Аға, сән мәним ајагларымы јујаҹагсан?» Сонра да етираз етди: «Өмрүмдә гојмарам ки, сән мәним ајагларымы јујасан». Даһа сонра исә тәкид етди ки, тәкҹә ајагларыны јох, әлләрини дә, башыны да јусун. Иса Мәсиһ бөјүк сәбир ҝөстәрди, мүлајимликлә һәрәкәтинин мәғзини вә ваҹиблијини баша салды (Јәһ. 13:1—17).

7, 8. а) Бутрус башга һансы сәһвләрә јол верди? б) Иса Мәсиһ мәрһәмәтли вә бағышлајан олдуғуну неҹә ҝөстәрди?

7 Чох кечмәмиш Бутрус башга сәһвләрә дә јол верди. Һәвариләрин арасына кимин даһа бөјүк олмасы илә бағлы мүбаһисә дүшдү. Сөзсүз ки, Бутрус да онларын арасында иди. Иса Мәсиһ һәвариләрә меһрибанҹасына мәсләһәт верди, һәтта она садиг олдуглары үчүн онлары тәрифләди. Амма ону да деди ки, һамысы ондан үз дөндәрәҹәк. Онда Бутрус етираз етди: «Сәнинлә бирҝә өлмәк лазым ҝәлсә белә, сәни данмарам». Иса Мәсиһ она белә ҹаваб верди: «Буну бил ки, бу ҝүн, елә бу ҝеҹә хоруз ики дәфә банламамыш сән мәни дүз үч дәфә данаҹагсан». Бутрус бу сөзләрә нәинки етираз етди, һәтта өзүнү өјүб деди ки, бүтүн һәвариләр ондан үз дөндәрсә белә, о, садиг галаҹаг (Мәт. 26:31—35; Марк 14:27—31; Лука 22:24—28; Јәһ. 13:36—38).

8 Јенә дә Иса Мәсиһ Бутруса сәбир ҝөстәрди. Һәтта һәјатынын ән ағыр анларында да, о, гејри-камил һәвариләринин јахшы хүсусијјәтләринә  фикир верирди. Иса Мәсиһ билирди ки, Бутрус ону данаҹаг, бунунла белә, она деди: «Мән сәнин үчүн Аллаһа јалвардым ки, иманын түкәнмәсин. Сән дә гајыданда гардашларынын иманыны мөһкәмләндир» (Лука 22:32). Бу сөзләрлә Иса Мәсиһ ҝөстәрди ки, о, Бутрусун төвбә едиб јенә дә Аллаһа сәдагәтлә хидмәт едәҹәјинә әминдир. Иса Мәсиһ неҹә дә мәрһәмәтли, бағышлајан инсан иди!

9, 10. а) Ҝетсемани бағында Бутрус һансы сәһвләри етди? б) Бутрусун сәһвләри бизә нәји хатырладыр?

9 Үстүндән бир гәдәр кечәндән сонра Бутрус Ҝетсемани бағында да бир нечә сәһвә јол верди. Иса Мәсиһ Бутруса, Јагуба вә Јәһјаја бујурмушду ки, о дуа едиб гајыдана кими ојаг галсынлар. Иса Мәсиһ изтираблы анлар јашајырды, онун дәстәјә еһтијаҹы вар иди, амма Бутрусҝил ојаг гала билмәјиб бир нечә дәфә јухуја ҝетдиләр. Иса Мәсиһ нәјә ҝөрә ојаг гала билмәдикләрини баша дүшдүјү үчүн онлары бағышлады вә деди: «Бәли, руһ шөвглү, ҹисим исә зәифдир» (Марк 14:32—41).

10 Бир гәдәр сонра гылынҹ вә дәјәнәклә силаһланмыш бир дәстә адам әлиндә мәшәл баға ҝәлди. Инди чох еһтијатла һәрәкәт етмәк лазым иди. Амма Бутрус тез һәрәкәтә кечди, гылынҹыны сијириб баш каһинин гулу Мәлкин гулағыны кәсди. Иса Мәсиһ сакит шәкилдә Бутруса сәһв һәрәкәт етдијини баша салды, гулун гулағыны сағалтды вә давамчыларынын нәјә ҝөрә зоракылыгдан узаг дурмалы олдуғуну изаһ етди (Мәт. 26:47—55; Лука 22:47—51; Јәһ. 18:10, 11). Бутрус Ағасына гаршы чох сәһвләр етмишди. Бу, бизә тез-тез сәһвләрә јол вердијимизи хатырладыр. (Јагуб 3:2 ајәсини оху.) Елә ҝүн олмур ки, сәһв етмәјәк вә Аллаһын әфвинә мөһтаҹ олмајаг. О ҝеҹә Бутрус даһа ҹидди сәһвә јол верди.

Бутрусун ән бөјүк сәһви

11, 12. а) Иса Мәсиһи тутанда Бутрус ҹәсарәтли олдуғуну неҹә ҝөстәрди? б) Бутрус сөзүнә неҹә хилаф чыхды?

11 Иса Мәсиһ әли силаһлы адамлара деди ки, әҝәр ону ахтарырларса, шаҝирдләрини сәрбәст бурахсынлар. Онлар Иса Мәсиһин әл-голуну бағлајанда Бутрус чарәсиз-чарәсиз дуруб бахырды. Сонра Бутрус да о бири һәвариләр кими гачыб ҝетди.

12 Бутрусла Јәһја кечмиш баш каһин Һәннанын евинин јанына ҝәлдиләр. Иса Мәсиһи сорғу-суала тутмаг үчүн бура ҝәтирмишдиләр. Ону бура ҝәтирәндә Бутрусла Јәһја бир гәдәр аралыдан онун далынҹа ҝәлирдиләр (Мәт. 26:58; Јәһ. 18:12, 13). Бутрус горхаг дејилди. Иса Мәсиһин ардынҹа бура ҝәлмәк ҹәсарәт тәләб едирди. Ахы Исаны бура ҝәтирән адамлар силаһлы идиләр, һәм дә Бутрус  онлардан биринин гулағыны кәсмишди. Бүтүн бунлара бахмајараг, лазым ҝәлсә, Ағасы илә өлмәјә һазыр олдуғуну дејән Бутрус она бу дәрәҹәдә садиг галмады (Марк 14:31).

13. Мәсиһи сөзүн әсил мәнасында изләмәк үчүн нә етмәлијик?

13 Бу ҝүн бир чохлары Бутрус кими Мәсиһи «бир гәдәр аралыдан» изләјир, јәни елә едир ки, һеч кимин нәзәринә чарпмасын. Лакин сонралар Бутрусун өзүнүн дә јаздығы кими, Мәсиһи сөзүн әсил мәнасында изләмәк үчүн нә олурса олсун, мүмкүн гәдәр она јахын олмалы вә һәр шејдә ондан өрнәк алмалыјыг. (1 Бутрус 2:21 ајәсини оху.)

14. Иса Мәсиһин сорғу-суал олундуғу ҝеҹә Бутрус нә едирди?

14 Бутрус ҝизләнә-ҝизләнә ҝәлиб Јерусәлимин ән бөјүк имарәтләриндән биринин дарвазасынын јанында дајанды. Бу имарәт варлы вә нүфузлу бир адамын, баш каһин Гајафанындыр. Адәтән белә евләрдә һәјәт ортада олурду вә дарваза һәјәтә ачылырды. Бутрус дарвазадан ичәри ҝирмәк истәјәндә ону бурахмадылар. Гајафанын танышы олан Јәһја артыг ичәридә иди. О ҝәлиб гапычыја деди ки, Бутрусу бурахсын. Ҝөрүнүр, Бутрус Јәһјанын јанында дурмады, һеч Ағасынын да јанына ҝирмәјә чалышмады. Сојуг ҝеҹәдә һәјәтдә оҹаг башында гызынан гуллугчуларын јанында дајанды. О, јаланчы шаһидләрин евә ҝириб-чыхдығыны мүшаһидә едирди (Марк 14:54—57; Јәһ. 18:15, 16, 18).

15, 16. Иса Мәсиһин сөзләри неҹә јеринә јетди?

15 Бутрусу ичәри бурахан гарабаш оҹағын ишығында онун үзүнү даһа ајдын ҝөрдү. О, Бутрусу таныјыб деди: «Сән дә бу ҹәлиләли Иса илә бир јердә идин!» Бутрус өзүнү итирди, Мәсиһи таныдығыны данды, һәтта деди ки, гызын нә һагда данышдығыны баша дүшмүр. Сонра диггәт чәкмәмәк үчүн ҝедиб ҝириш гапысынын јанында дајанды. Орада башга бир гарабаш ону таныды вә ејни шеји сөјләди: «Бу адам да нәсрани Иса илә бирликдә иди». Бутрус исә анд-аман едиб деди: «Мән о адамы танымырам!» (Мәт. 26:69—72; Марк 14:66—68). Јәгин Бутрус бу дәфә Мәсиһи дананда хоруз банлады, амма онун фикри о гәдәр дағыныг иди ки, Иса Мәсиһин бир нечә саат өнҹә дедији сөзләр јадына дүшмәди.

16 Бутрус һәлә дә нәзәрә чарпмамаға чалышырды. Бирдән һәјәтин әтрафында дуран бир дәстә адам она тәрәф ҝәлди. Онлардан бири Бутрусун гылынҹла гулағыны кәсдији адамын, Мәлкин гоһуму иди. О, Бутруса деди: «Мән сәни бағда ҝөрмүшдүм. Сән дә о адамын јанындајдын, јохса елә дејил?» Бутрусса ону јанылдығына инандырмаға чалышды. Анд-аман ејләди, јалан данышмадығыны дејиб өзүнә ләнәт јағдырды. О, Мәсиһи үчүнҹү дәфә данды вә бу дәм хоруз икинҹи дәфә банлады (Јәһ. 18:26, 27; Марк 14:71, 72).

«Аға дөнүб дүз Бутрусун үзүнә бахды»

17, 18. а) Бутрус Ағасына гаршы бөјүк сәһв етдијини баша дүшәндә нә едир? б) Бутрусу һансы фикир нараһат едир?

 17 Һәмин вахт Иса Мәсиһ ејванда иди вә һәјәтә бахырды. Бу заман фәслин әввәлиндә тәсвир олундуғу кими, Иса Мәсиһлә Бутрусун бахышлары тоггушур. Бутрус Мәсиһә гаршы нә гәдәр ағыр ҝүнаһ ишләдијини баша дүшүр. О, пәришан һалда һәјәтдән чыхыб шәһәрин күчәләринә үз тутур. Батмагда олан бәдирләнмиш ај онун јолуну ишыгландырыр. Ҝөзләри јашла долур. Өзүнү сахлаја билмәјиб һөнкүртү илә ағламаға башлајыр (Марк 14:72; Лука 22:61, 62).

18 Инсан ҹидди ҝүнаһ ишләдијини дәрк едәндә өзүнү әфвә лајиг сајмаја биләр. Јәгин Бутрус да дүшүнүрдү ки, Иса Мәсиһ әсла ону әфв етмәјәҹәк. Бәс сизҹә, Бутрусу бағышламаг олармы?

Бутрусу бағышламаг олармы?

19. Бутрус нә һиссләр кечирир вә онун мәјуслуға гапылмадығы нәдән ҝөрүнүр?

19 Сәһәри ҝүн баш верән һадисәләри ешидәндә Бутрусун һансы һиссләри кечирдијини тәсәввүр етмәк чох чәтиндир. Иса Мәсиһин бир нечә саат ишҝәнҹә чәкдијини, өлдүјүнү биләндә Бутрус јәгин өзүнү чох гынајыр. Ағасынын јер үзүндәки сон ҝеҹәсиндә онун әзабларыны артырдығыны дүшүнүб даһа да кәдәрләнир. Буна бахмајараг, мәјуслуға гапылмыр. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Бутрус тезликлә Мәсиһин шаҝирдләринә гошулур (Лука 24:33). Шүбһәсиз, һәвариләрин һамысы о дәһшәтли ҝеҹәдә етдикләри һәрәкәтә ҝөрә пешмандырлар вә инди бир-бириләринә тәскинлик верирләр.

20. Бутрус кәдәрли олса да, нә етди вә биз бундан нә өјрәнирик?

20 Бу, Бутрусун һәјатда вердији ән дүзҝүн гәрарлардан бири иди. Мәҹази диллә десәк, Аллаһын хидмәтчиси јыхыланда әсас мәсәлә онун нә дәрәҹәдә пис јыхылмасы јох, јенидән өзүндә ҝүҹ тапыб ајаға галхмасы вә јолуна давам етмәсидир. (Мәсәлләр 24:16 ајәсини оху.) Бутрус, кәдәри һәдсиз олса да, гардашларла бир јерә топлашды. Бу, онун ҝүҹлү иман саһиби олдуғуну ҝөстәрир. Адәтән инсан кәдәрә гәрг оланда, јахуд пешманчылыг чәкәндә тәк галмаг истәјир. Амма бу, чох тәһлүкәлидир (Мәс. 18:1). Белә вәзијјәтдә јахшы оларды ки, иман баҹы-гардашларымызын јанында олаг вә Аллаһа хидмәтимизи давам етдирмәк үчүн ҝүҹ топлајаг (Ибр. 10:24, 25).

21. Шаҝирдләрлә бирликдә оланда Бутрус һансы хәбәри ешидир?

 21 Бутрус шаҝирдләрлә бәрабәр оланда Ағасынын ҹәсәдинин сәрдабәдән јоха чыхдығыны ешидир. Јәһја илә бирликдә тез Ағаларынын дәфн олундуғу, ағзына даш гојулмуш сәрдабәнин јанына гачыр. Ҝөрүнүр, ҹаван олдуғу үчүн Јәһја биринҹи ҝәлиб чатыр. Сәрдабәнин ағзыны ачыг ҝөрәндә билмир нә етсин. Бутрусса тәнҝнәфәс ҝәлиб бирбаш ичәри ҝирир. Сәрдабә бошдур! (Јәһ. 20:3—9).

22. Бутрусун үрәјиндәки кәдәри вә шүбһәни нә говур?

22 Бәс Бутрус Иса Мәсиһин дирилдијинә инаныр? Әввәлҹә јох. Һәтта мөмин гадынлар мәләкләрин пејда олуб онлара Мәсиһин дирилдији барәдә хәбәр вердијини сөјләсә дә, Бутрус инанмамышды (Лука 23:55—24:11). Амма ҝүнүн ахырына јахын онун үрәјиндә кәдәрдән вә шүбһәдән әсәр-әламәт галмыр. Иса Мәсиһ сағдыр, инди гүдрәтли руһани варлыгдыр! О, бүтүн һәвариләринә ҝөрүнүб. Амма онлардан әввәл Бутрусун гаршысында пејда олуб. Һәмин ҝүн һәвариләр бу сөзләри демишдиләр: «Доғрудан да, Аға дирилиб вә Шимона ҝөрүнүб!» (Лука 24:34). Сонралар һәвари Булус да јазмышды ки, Мәсиһ «Кифаја, сонра исә он ики һәваријә ҝөрүндү» (1 Кор. 15:5). (Кифа вә Шимон Бутрусун диҝәр адларыдыр.) Ҝөрүнүр, Бутрус тәк оланда Мәсиһ она ҝөрүнмүшдү.

Бутрус Ағасына гаршы чох сәһвләр етмишди. Елә ҝүн олмур ки, биз дә сәһв етмәјәк вә Аллаһын әфвинә мөһтаҹ олмајаг

23. Нәјә ҝөрә ҝүнаһ ишләјәндә Бутрусун әһвалатыны јадымыза салмалыјыг?

23 Иса Мәсиһлә Бутрусун тәсирли ҝөрүшүнүн тәфсилатлары Мүгәддәс Китабда јазылмајыб. Јәгин Бутрус севимли Ағасынын јенидән сағ олдуғуну ҝөрәндә чох севинир. Инди она пешман олдуғуну, чох тәәссүфләндијини сөјләјә биләр. Бутрусун ән бөјүк арзусу одур ки, Ағасы ону бағышласын. Сөзсүз ки, о, Бутрусу үрәкдән бағышлајыр. Ҝүнаһ ишләјәндә Бутрусун әһвалатыны јадымыза салмалыјыг. Һеч вахт дүшүнмәмәлијик ки, Аллаһ бизи бағышламајаҹаг. Иса Мәсиһ ҹомәрдликлә әфв едән Јеһова Аллаһы мүкәммәл шәкилдә тәглид едирди (Әшј. 55:7).

Бутрус әфв олундуғуна бир даһа әмин олур

24, 25. а) Ҹәлилә дәнизиндәки сәһнәни тәсвир един. б) Бутрус Иса Мәсиһин мөҹүзәсини ҝөрәндә нә едир?

24 Иса Мәсиһ һәвариләринә ҝөрүшәҹәкләри јерә, Ҹәлиләјә ҝетмәји бујурур. Онлар ора чатанда Бутрус Ҹәлилә дәнизиндә балыг тутмаг фикринә дүшүр. Һәвариләрдән бир нечәси дә она гошулур. Бутрус өмрүнүн чох һиссәсини бурада кечириб. Гајығын ҹырылтысы, далғаларын шаппылтысы, әлиндәки галын тор — бунларын һамысы она доғмадыр. Онлар бүтүн ҝеҹәни тор атырлар, амма бир дәнә дә олсун, балыг тута билмирләр (Мәт. 26:32; Јәһ. 21:1—3).

Бутрус гајыгдан суја тулланыб саһилә үздү

 25 Сүбһ чағы бир нәфәр саһилдән онлары сәсләјир вә дејир ки, торларыны гајығын о бири тәрәфинә атсынлар. Онлар белә дә едирләр вә 153 әдәд балыг тутурлар. Бутрус онлары сәсләјән адамын ким олдуғуну анлајыр. Гајыгдан суја тулланыб саһилә үзүр. Саһилдә Иса Мәсиһ вәфалы достларыны оҹагда биширдији балыға гонаг едир. Онун диггәти Бутрусдадыр (Јәһ. 21:4—14).

26, 27. а) Иса Мәсиһ Бутруса һансы имканы верир? б) Иса Мәсиһ Бутрусу үрәкдән бағышладығыны неҹә сүбут едир?

26 Иса Мәсиһ, еһтимал ки, балыглара ишарә едәрәк Бутрусдан  сорушур: «Мәни чох истәјирсән, бунлары?» Ҝөрәсән, Бутрусун үрәјиндә һансы мәһәббәт даһа ҝүҹлүдүр: балыгчылыға, ја Иса Мәсиһә? Бутрус Ағасыны үч дәфә данмышды. Инди исә Ағасы имкан јарадыр ки, ону севдијини јолдашлары гаршысында үч дәфә тәсдиг етсин. Бутрус белә дә едир. Онда Иса Мәсиһ она бу мәһәббәти әмәлдә ҝөстәрмәјин јолуну ачыглајыр. Бутрус мүгәддәс хидмәти һәр шејдән үстүн тутмалы, Мәсиһин садиг давамчыларыны руһани ҹәһәтдән бәсләмәли вә онларын гајғысына галмалыдыр (Лука 22:32; Јәһ. 21:15—17).

27 Беләҹә, Иса Мәсиһ Бутрусу әмин едир ки, о, һәлә дә онун вә Аллаһын ҝөзүндә дәјәрлидир. Бутрус Мәсиһин рәһбәрлији алтында олан јығынҹагда мүһүм рол ојнајаҹаг. Мәсиһин Бутрусу үрәкдән әфв етдијинә бундан ҝүҹлү сүбут ола билмәз! Сөзсүз ки, ону әфв етдији үчүн Бутрус Ағасына чох миннәтдардыр. О, сәһвиндән дәрс алды.

28. Бутрусун өз адынын мәнасына ујғун јашадығыны һарадан билирик?

28 Бутрус алдығы тапшырығы узун илләр әрзиндә ләјагәтлә јеринә јетирди. О, Ағасынын өлүмүндән габаг бујурдуғу кими, иман гардашларыны мөһкәмләндирирди. Сәбирлә вә нәвазишлә Мәсиһин давамчыларыны бәсләјир, онларын гајғысына галырды. Шимон адлы бу адам Иса Мәсиһин она вердији ада, мәнасы «даш», «гаја» олан Бутрус адына ујғун јашајырды. Онун иманы гаја кими мөһкәм, сарсылмаз олду вә о, бүтүн јығынҹаг үчүн ҝөзәл өрнәк олду. Буну онун өзүнүн јаздығы ики мәктубдан ајдын ҝөрмәк олар. Мүгәддәс Китаба дахил олан бу мәктублар ҝөстәрир ки, Бутрус бағышламагла бағлы Ағасындан өјрәндији дәрси һеч вахт унутмамышды. (1 Бутрус 3:8, 9; 4:8 ајәләрини оху.)

29. Бутрусун иманыны вә Иса Мәсиһин мәрһәмәтини неҹә тәглид едә биләрик?

29 Биз бу әһвалатдан чох шеј өјрәнә биләрик. Ҝәлин өзүмүздән сорушаг: һәр ҝүн ишләдијимиз ҝүнаһлара ҝөрә Аллаһдан әфв диләјирик? Аллаһын бизи әфв етдијинә инаныб виҹдан әзабындан гуртулуруг? Бәс өзүмүз башгаларыны бағышлајырыг? Әҝәр бунлары етсәк, онда Бутрусун иманыны вә Иса Мәсиһин мәрһәмәтини тәглид етмиш оларыг!