Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ИЈИРМИ БИРИНҸИ ФӘСИЛ

О, горху вә шүбһә илә мүбаризә апарырды

О, горху вә шүбһә илә мүбаризә апарырды

1-3. Бутрус ҝүн әрзиндә нәләрин шаһиди олуб вә ҝеҹә нә баш верир?

БУТРУС ҝүҹ-бәла илә авар чәкә-чәкә гаранлыг ҝеҹәјә бахыр. Үфүгдә ишарты ҝөрүнүр. Ҝөрәсән, бу, нә ишартыдыр? Олмаја, дан јери сөкүлүр? Саатларла авар чәкмәкдән онун күрәји, бели ағрыјыр. Бутрусун сачларыны дағыдан күләк Ҹәлилә дәнизини тәлатүмә ҝәтирир. Далғалар дајанмадан гајығын өн тәрәфинә чырпылыр. Бутрусун үст-башы су ичиндәдир. Амма о, авар чәкмәјә давам едир.

2 Бутрус вә јолдашлары Иса Мәсиһи саһилдә гојуб гајыгла дәнизә чыхыблар. Бу ҝүн Иса Мәсиһ бир нечә чөрәк вә балыгла минләрлә адамы дојурмушду. Буну ҝөрән ҹамаат ону падшаһ гојмаг истәмишди. Амма Иса Мәсиһ сијасәтә гарышмаг истәмирди вә давамчыларынын да сијасәтдән узаг дурмасыны истәјирди. Буна ҝөрә дә онлара бујурмушду ки, гајыға миниб о бири саһилә үзсүнләр. Өзү исә тәкликдә дуа етмәк үчүн даға галхмышды (Марк 6:35—45; Јәһја 6:14—17 ајәләрини оху).

3 Бутрусҝил гајыға минәндә һәлә там бәдирләнмәмиш ај онларын башынын үстүндә иди. Инди исә ај үфүгә сары енир. Амма онлар ҹәми бир-ики километр үзә билибләр. Арамсыз әсән күләјин вә ҹошан далғаларын сәсиндән бир-бириләрини ешитмирләр. Јәгин бу вахт Бутрус фикрә ҝедир.

Бутрус ики ил әрзиндә Иса Мәсиһдән чох шеј өјрәнмишди вә һәлә чох шеј дә өјрәнмәли иди

4. Бутрус бизә нәдә ҝөзәл өрнәкдир?

4 Бутрус чох шеј һагда дүшүнүр. О, нәсрани Иса илә илк дәфә ики ил бундан габаг таныш олуб. Дүздүр, о вахтдан бәри о, чох шеј өјрәниб, амма һәлә чох шеј дә өјрәнмәлидир. Мәсәлән, горху  вә шүбһә илә мүбаризә апармағы өјрәнмәлидир. Бутрусун буна һазыр олмасы бизим үчүн ҝөзәл өрнәкдир.

«Биз Мәсиһи тапмышыг»

5, 6. Бутрус һагда нә билирик?

5 Бутрус Иса Мәсиһлә таныш олдуғу ҝүнү һеч вахт унутмајаҹаг. Бир ҝүн гардашы Андреас она хәбәр ҝәтириб демишди: «Биз Мәсиһи тапмышыг». Бу сөзләр Бутрусун һәјатында дөнүш нөгтәси олмушду (Јәһ. 1:41).

6 Бутрус Ҹәлилә дәнизинин шимал саһилиндәки Кәфәрнаһум шәһәриндә јашајырды. О вә гардашы Андреас Зәбәдинин оғуллары Јагуб вә Јәһја илә бирҝә балыгчылыг едирдиләр. Бутрус арвады, гајынанасы вә гардашы Андреасла бир јердә јашајырды. Балыгчылыгла аилә доландырмаг асан дејилди. Балыгчыдан ҝүҹ вә баҹарыг тәләб олунурду. Балыгчылар балыг тутмаг үчүн бүтүн ҝеҹәни әлләшиб-вурушурдулар. Торлары ики гајыг арасына атыр вә сонра тора дүшән балыглары гајыға чәкирдиләр. Ҝүндүзләр дә онларын иши асан олмурду, балыглары саф-чүрүк едир, сатыр, торлары тәмир едир вә тәмизләјирдиләр.

7. Бутрус Мәсиһлә бағлы һансы хәбәри ешитди вә нәјә ҝөрә бу, шад хәбәр иди?

7 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Андреас Вәфтизчи Јәһјанын шаҝирди иди. Шүбһәсиз, о, Јәһјадан ешитдикләрини Бутруса данышырды, Бутрус да она диггәтлә гулаг асырды. Бир ҝүн Јәһја Андреасын јанында нәсрани Исаны ҝөстәриб деди: «Будур Аллаһын Гузусу!» Андреас дәрһал Иса пејғәмбәрин давамчысы олду вә севинә-севинә ҝәлиб Бутруса деди ки, һамынын интизарла ҝөзләдији Мәсиһ ҝәлиб (Јәһ. 1:35—40). Тәхминән дөрд мин ил әввәл Әдәндә баш верән үсјандан сонра Јеһова Аллаһ вәд вермишди ки, ҝүн ҝәләҹәк, бәшәријјәти хилас едән бир нәфәр пејда олаҹаг (Јар. 3:15). Андреас мәһз бу Хиласкары, Мәсиһи ҝөрмүшдү! Бутрус бу хәбәри ешидән кими тез ону ҝөрмәјә ҝетди.

8. Иса Мәсиһин Бутруса вердији адын мәнасы нәдир вә нәјә ҝөрә бәзиләри бу адын она ујғун ҝәлмәдијини дүшүнүрләр?

8 О ҝүнәдәк Бутрус Шимон вә ја Шәмун кими танынырды. Лакин Иса пејғәмбәр ону ҝөрәндә белә деди: «Јәһја оғлу Шимон, индән белә сәни Кифа (јунанҹа Бутрус) чағыраҹаглар» (Јәһ. 1:42). Кифа адынын мәнасы «даш», «гаја» демәкдир. Ҝөрүнүр, Иса Мәсиһин сөзләри пејғәмбәрлик иди. О билирди ки, ҝәләҹәкдә Бутрус гаја кими олаҹаг, онун давамчылары үчүн мөһкәм, сарсылмаз вә етибарлы дајаг олаҹаг. Јәгин Бутрус өзү һагда бу ҹүр фикирләшмирди. Бу ҝүн Мүждәләри охујан бәзи адамлар да Бутрусун гаја кими мөһкәм вә етибарлы олдуғуна шүбһә едирләр. Онун зәиф, сәбатсыз вә гәтијјәтсиз олдуғуну дејирләр.

9. Јеһова Аллаһла Иса Мәсиһ биздә нәјә диггәт јетирирләр вә нәјә ҝөрә онлара инанмалыјыг?

 9 Бутрусун гүсурлары вар иди вә Иса пејғәмбәр буну јахшы ҝөрүрдү. Лакин о, сәмави Атасы Јеһова кими инсанларда јахшы шејләри ҝөрмәјә чалышырды. О, Бутрусда чохлу ҝөзәл хүсусијјәтләр ҝөрүрдү вә она бу хүсусијјәтләри үзә чыхармаға көмәк етмәк истәјирди. Бу ҝүн дә Јеһова Аллаһ вә Иса Мәсиһ һәр биримизин ҝөзәл хүсусијјәтләринә диггәт јетирирләр. Бәзән биз фикирләшә биләрик ки, биздә о гәдәр дә јахшы хүсусијјәт јохдур, онлар биздә нә тапа биләрләр. Амма онлара инанмалыјыг вә Бутрус кими јол вермәлијик ки, онлар бизи тәрбијә етсинләр, бизи дүзәлтсинләр. (1 Јәһја 3:19, 20 ајәләрини оху.)

«Горхма!»

10. Бутрус нәләрин шаһиди олмушду вә буна бахмајараг, нә етмишди?

10 Ола билсин, бу һадисәдән сонра Бутрус мүәјјән мүддәт Иса Мәсиһлә тәблиғ ишиндә әмәкдашлыг етмишди. Бәлкә дә, онун илк мөҹүзәсинин, Ганә кәндиндә тојда сују шәраба чевирмәјинин шаһиди олмушду. Ән әсасы исә, Иса Мәсиһин сәмави Падшаһлыг барәдә мүждәләдији ҝөзәл, үмидвериҹи хәбәри ешитмишди. Бүтүн бунлара бахмајараг, Бутрус ондан ајрылыб балыгчылыға гајытмышды. Амма бир нечә ајдан сонра јенидән Иса Мәсиһлә ҝөрүшмүшдү. Мәсиһ ону өзү илә тәблиғ етмәјә дәвәт етмишди.

11, 12. а) Бутрус бүтүн ҝеҹә һансы әзијјәтләрә гатлашмышды? б) Иса пејғәмбәр тәлим верәркән Бутрус јәгин нә барәдә дүшүнүрдү?

11 Ҝеҹә Бутрусун иши һеч ҝәтирмәмишди. Балыгчы јолдашлары илә суја дөнә-дөнә тор атмыш, амма бир дәнә дә олсун, балыг тута билмәмишди. Бутрус бүтүн баҹарыг вә габилијјәтини ишә салмышды, балыгларын јемләндији јерләрә тор атмышды. Шүбһәсиз, бүтүн балыгчылар кими, онун да үрәјиндән кечирди ки, каш суда гајнашан балыгларын јерини ҝөрә биләјди, ја да балыглары неҹәсә тора сала биләјди. Јәгин бу ҹүр дүшүнҹәләр онун овгатыны даһа да позурду. Ахы Бутрус кеф үчүн балыг тутмурду, бүтүн аилә онун әлинә бахырды. Ахырда о, әлибош саһилә үздү. Әлибош гајытса да, торлары тәмизләмәк лазым иди. О, торлары тәмизләјәркән Иса Мәсиһ она јахынлашды.

Иса Мәсиһ Аллаһын Падшаһлығы барәдә данышдыгҹа Бутрус јорулмадан гулаг асырды

12 Ҹамаат Иса Мәсиһин әтрафына топлашыб диггәтлә она гулаг асырды. Адам чох олдуғундан о, Бутрусун гајығына миниб ондан хаһиш етди ки, гајығы саһилдән бир аз араласын. Сујун үстүндә онун сәси ајдын ешидилирди. Һамы кими, Бутрус да һејран-һејран Иса Мәсиһи динләјирди. Иса Мәсиһ тәблиғинин әсас мөвзусу барәдә, Аллаһын Падшаһлығы барәдә данышдыгҹа о, јорулмадан гулаг  асырды. Мәсиһлә бирҝә үмидвериҹи хәбәри бүтүн өлкәдә бәјан етмәк Бутрус үчүн бөјүк шәрәф оларды. Амма бу, мүмкүн дејилди. Ахы онун аиләси вар иди, онлары ким доландыраҹагды? Јәгин Бутрус јенә дә ҝеҹәки уғурсузлуғу јадына салды (Лука 5:1—3).

13, 14. Иса пејғәмбәр һансы мөҹүзәни ҝөстәрди вә бу, Бутруса неҹә тәсир етди?

13 Иса пејғәмбәр халга вәз едиб гуртарандан сонра Бутруса деди: «Гајығы дәрин бир јерә сүрүб торлары суја атын». Бутрус Исанын сөзләринә шүбһә илә јанашыб деди: «Мүәллим, бүтүн ҝеҹәни әлләшмишик, амма бир шеј тутмамышыг. Инди ки сән дејирсән, баш үстә, торлары атарам». Бутрус торлары јениҹә јумушду. Онун сөзләриндән ҝөрүнүр ки, суја тор атмаг истәмирди, әләлхүсус да ҝүнүн бу саатында, балыгларын јем ахтармадығы бир вахтда. Амма о, Исанын бујруғуна әмәл етди. О бири гајыгдакы јолдашларына ишарә етди ки, онларын ардынҹа үзсүнләр (Лука 5:4, 5).

14 Бутрус торлары судан чыхармаг истәјәндә ҝөрдү ки, торлар һәддән артыг ағырдыр. О, чашгынлыг ичиндә иди. Бутрус вар ҝүҹү илә торлары өзүнә сары дартды. Торлар балыгла долу иди! О, һәјәҹанла о бири гајыгдакы јолдашларыны көмәјә чағырды. Чох кечмәмиш ајдын олду ки, балыглар бир гајыға јерләшмәјәҹәк. Онлар гајығын икисини дә балыгла долдурдулар. Ағырлыгдан гајыглар батмаға башлады. Бутрус чашбаш галмышды. О, әввәл дә Иса Мәсиһин мөҹүзәләринин шаһиди олмушду, амма бу мөҹүзәни Мәсиһ шәхсән онун үчүн етмишди. Бутрусдан фәргли олараг, Мәсиһдә гејри-ади гүввә вар иди, о, балыглары тора сала билирди. Бутрусу ваһимә бүрүмүшдү. О, Иса пејғәмбәрин ајагларына јыхылыб деди: «Аға, мән ҝүнаһлы адамам, сәнә лајиг дејиләм». О, өзүнү Иса Мәсиһин, Аллаһын ҝүҹү илә мөҹүзәләр ҝөстәрән инсанын јанында олмаға лајиг сајмырды. (Лука 5:6—9 ајәләрини оху.)

«Аға, мән ҝүнаһлы адамам»

15. Иса Мәсиһ Бутруса наһаг јерә шүбһә етдијини вә горхдуғуну неҹә баша салды?

15 Иса Мәсиһ меһрибанҹасына Бутруса деди: «Горхма! Индән белә адам овлајаҹагсан» (Лука 5:10, 11). Инди горхмағын, шүбһә етмәјин вахты дејилди. Бутрусун аиләсини дүшүнүб Иса Мәсиһин ардынҹа ҝетмәјә тәрәддүд етмәси, сәһвләринә, гүсурларына ҝөрә горхмасы әсассыз иди. Иса Мәсиһин ҝөрдүјү иш чох ваҹиб иди,  бу иш бәшәријјәтин тарихини дәјишәҹәкди. О, ҹомәрдликлә әфв едән Аллаһа хидмәт едирди (Әшј. 55:7). Јеһова Аллаһ Бутрусун һәм физики, һәм дә руһани тәләбатларыны өдәјәҹәкди (Мәт. 6:33).

16. Бутрус, Јагуб вә Јәһја Иса Мәсиһин дәвәтинә неҹә јанашды вә нәјә ҝөрә демәк олар ки, онлар һәјатларында ән дүзҝүн гәрары вердиләр?

16 Јагуб вә Јәһја кими, Бутрус да Иса Мәсиһин дәвәтини дәрһал гәбул етди. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Онлар гајыглары саһилә чыхартдылар вә һәр шеји гојуб Исанын ардынҹа ҝетдиләр» (Лука 5:11). Бунунла Бутрус Иса Мәсиһә вә ону ҝөндәрәнә иман ҝәтирдијини ҝөстәрди. Бу, онун һәјатында вердији ән дүзҝүн гәрар иди. Бу ҝүн шүбһәни вә горхуну дәф едиб Аллаһа хидмәт едән мәсиһиләр дә иманлы олдугларыны ҝөстәрирләр. Јеһова Аллаһ Она ҝүвәнәнләрин үмидини һеч вахт боша чыхармыр (Зәб. 22:4, 5).

 «Нә үчүн шүбһә етдин?»

17. Иса Мәсиһлә танышлығындан ики ил сонра Бутрус нәләр һагда дүшүнүр?

17 Ҝәлин фәслин әввәлиндә тәсвир олунан һадисәјә, Бутрусун Иса Мәсиһлә танышлығындан тәгрибән ики ил сонраја гајыдаг. Бутрус күләкли бир ҝеҹәдә Ҹәлилә дәнизиндә авар чәкир. Һәмин ан онун башында нәләр долашдығыны билә билмәрик. Дүшүнмәјә о гәдәр шеј вар ки! Иса пејғәмбәр Бутрусун гајынанасына шәфа вермишди. Дағда ҹамаатын гаршысында вәз етмишди. О, вердији тәлимләрлә, ҝөрдүјү гүдрәтли ишләрлә Јеһова Аллаһын сечилмиши, Мәсиһ олдуғуну сүбут етмишди. Ајлар кечдикҹә, Бутрус горхуну, шүбһәни дәф етмәји өјрәнмишди. Иса Мәсиһ һәтта ону өз һәвариси сечмишди. Лакин бир аздан о, үрәјиндә һәлә дә горху вә шүбһә олдуғуну ашкар едәҹәк.

18, 19. а) Ҹәлилә дәнизиндә Бутрус нәјин шаһиди олур? б) Иса Мәсиһ Бутрусун һансы хаһишини јеринә јетирир?

18 Ҝеҹә, һарадаса саат үч-алты арасы, Бутрус гәфилдән авар чәкмәји дајандырыр, јериндә донуб галыр. Далғаларын арасында нәсә һәрәкәт едир! Бу нәдир белә? Бәлкә, ај ишығында далғалардан сычрајан дамҹыларын ишартысыдыр? Хејр! Бу, нәдирсә сујун үзәриндә димдик дуруб. Бу ки инсандыр! О, сујун үстү илә јеријир. Елә тәәссүрат јараныр ки, бу адам онларын јанындан кечиб ҝетмәк истәјир. Һәвариләрин ҹанына ваһимә дүшүр, онун кабус олдуғуну дүшүнүрләр. Онда бу адам дејир: «Мәнәм, горхмајын, ҹәсарәтли олун!» Бу адам Иса пејғәмбәрдир! (Мәт. 14:25—28).

19 Бутрус она дејир: «Аға, әҝәр сәнсәнсә, мәнә әмр ет сујун үстү илә јанына ҝәлим». Бу мәгамда о, ҹәсарәт ҝөстәрир. Бу мөҹүзәдән ҹуша ҝәлән Бутрус иманыны даһа да мөһкәмләндирмәк үчүн Иса Мәсиһ кими сујун үстү илә јеримәк истәјир. Мәсиһ Бутруса она сары ҝәлмәји бујурур. О да гајыгдан чыхыб тәлатүмлү дәнизин үзәриндә дурур. Ҝәлин Бутрусун сујун үстүндә дурдуғуну, ајағынын бәрк јердә дајандығыны ҝөрәндә һансы һиссләри кечирдијини тәсәввүр едәк. Иса Мәсиһә јахынлашдыгҹа јәгин ону һәјәҹан бүрүјүр. Амма чох кечмәмиш о, фәргли бир һисс јашајыр. (Мәтта 14:29 ајәсини оху.)

«Фыртынаја баханда горхуб батмаға башлады»

20. а) Бутрусун диггәти нәјә јајыныр вә нәтиҹәдә нә баш верир? б) Иса Мәсиһ Бутруса нә дејир?

20 Бутрус бүтүн диггәтини Иса Мәсиһә ҹәмләмәлидир. Чүнки Бутрусу Јеһова Аллаһын гүдрәти илә ҹошгун дәнизин үзәриндә сахлајан одур. Бутрус иман ҝәтирдији үчүн о, буну етди. Лакин бирдән Бутрусун фикри јајыныр, о, фыртынаја бахыб горхур. Гајығы дөјәҹләјән, һаваја фышгыран, көпүкләнән далғалара бир анлыг  бахмаг онун ҹанына ваһимә салыр. Јәгин Бутрус батдығыны, ҝөлүн дибинә ендијини ҝөзүнүн габағына ҝәтирир. Үрәјиндә горху артдыгҹа иманы азалыр. Иса Мәсиһ Бутрусун ҝәләҹәкдә сарсылмаз олаҹағыны ҝөрүб она Даш адыны вермишди. Инди исә иманынын азлығындан Бутрус даштәк суја гәрг олур. Бутрус үзмәји јахшы баҹарса да, гышгырыб имдад диләјир: «Аға, мәни хилас ет!» Иса Мәсиһ әлини узадыб ону судан чыхарыр. Онлар сујун үстүндә дуранда Иса она бу дүшүндүрүҹү сөзләри дејир: «Еј аз иманлы, нә үчүн шүбһә етдин?» (Мәт. 14:30, 31).

21. Нәјә ҝөрә шүбһәләри үрәјимиздән говмалыјыг вә буну неҹә едә биләрик?

21 «Шүбһә етдин» сөзләри јериндә дејилмишди! Шүбһә чох ҝүҹлү һиссдир. О, инсанын иманыны мәһв едә биләр. Үрәјимиздән шүбһәләри говмасаг, ҝет-ҝедә иманымыз зәифләјәҹәк вә руһани ҹәһәтдән «батаҹағыг». Биз шүбһәләрлә мүбаризә апармалыјыг. Диггәтимизи дүзҝүн истигамәтә јөнәлтмәлијик. Әҝәр бизи горхудан, руһдан салан, диггәтимизи Јеһова Аллаһдан вә Иса Мәсиһдән јајындыран шејләрә фикир версәк, шүбһәләр ҝет-ҝедә артаҹаг. Ҝәлин диггәтимизи Јеһова Аллаһа вә Иса Мәсиһә, һәмчинин онлары севән инсанларын уғрунда кечмишдә вә инди етдикләри вә ҝәләҹәкдә едәҹәкләри ишләрә ҹәмләјәк. Онда иманымыза хәләл јетирән шүбһәләри үрәјимиздән тамамилә силиб ата биләҹәјик.

22. Нәјә ҝөрә Бутрус ҝөзәл иман өрнәјидир?

22 Бутрус Иса Мәсиһин ардынҹа гајыға минәндә фыртынанын дајандығыны ҝөрүр. Дәниз сакитләшир. Бутрус диҝәр һәвариләрлә бирҝә дејир: «Сән, доғрудан да, Аллаһын Оғлусан» (Мәт. 14:33). Сүбһ шәфәги дәнизин үзәринә ишыг сачдыгҹа Бутрусун гәлби миннәтдарлыгла долур. О баша дүшүр ки, шүбһә вә горху илә мүбаризә апармалыдыр. Иса Мәсиһин дедији гајатәк сарсылмаз мәсиһи олмаг үчүн Бутрус һәлә өзүндә чох шеји дүзәлтмәлидир. Бунунла белә, о, өз үзәриндә чалышмаг, руһани ҹәһәтдән мөһкәмләнмәк әзминдәдир. Бәс биз дә бу ҹүр әзмлијик? Белә исә ҝәлин Бутрусун иманыны өрнәк алаг!