Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иман өрнәкләри

 ДОГГУЗУНҸУ ФӘСИЛ

О, ағылла һәрәкәт етди

О, ағылла һәрәкәт етди

1-3. а) Абигајилин аиләсини һансы тәһлүкә ҝөзләјир? б) Бу фәсилдә Абигајил һагда нә өјрәнәҹәјик?

АБИГАЈИЛ гаршысында дуран ҹаванын ҝөзүндә горху, һәјәҹан охујур. Онун һәјәҹаны сәбәбсиз дејил. Абигајилин аиләсини ҹидди тәһлүкә ҝөзләјир. Дөрд јүзә јахын дөјүшчү Абигајилин әри Набалын евиндәки кишиләри гырмаға ҝәлир. Нәјә ҝөрә?

2 Һәр шејин ҝүнаһкары Набалдыр. О, һәмишәки кими, кобудлуг едиб. Амма бу дәфә онун һәрәкәти ҹавабсыз галмајаҹаг, чүнки о, иҝид вә садиг дөјүшчүләрин һөрмәтли сәркәрдәсинә гаршы һөрмәтсизлик едиб. Абигајилин гаршысында дуран ҹаван Набалын ишчиләриндән, јәгин ки, чобанларындан биридир. О, әбәс јерә Абигајилин јанына ҝәлмәјиб, әминдир ки, Абигајил бир тәдбир төкүб Набалын ев әһлини бу бәладан гуртараҹаг. Амма гадын хејлағы ордунун гаршысында нә едә биләр?

Гадын хејлағы ордунун гаршысында нә едә биләр?

3 Әввәлҹә, ҝәлин бу ҝөзәл инсанла, Абигајиллә јахындан таныш олаг. О, кимдир? Неҹә олуб ки, аиләси тәһлүкә илә үз-үзә дуруб? Биз онун иманыны неҹә өрнәк ала биләрик?

Ағыллы вә ҝөзәл гадын

4. Набал неҹә инсан иди?

4 Абигајиллә Набал бир-биринә һеч јарашмырдылар. Набал ҝүндүз чырагла да ахтарсајды, Абигајил кими гадын тапа билмәзди. Набал она лајиг әр дејилди. Набал варлы олдуғу үчүн өзүнү һамыдан јухары тутурду. Бәс башгалары онун һаггында нә дүшүнүрдү? Мүгәддәс Китабда Набал кими тәнгид олунан икинҹи адам јохдур. Һәтта онун адынын мәнасы «ахмаг», «ағылсыз» демәкдир. Биз билмирик, бу, она доғуланда гојулан ад иди, јохса сонрадан верилән ләгәб. Бир шеји дејә биләрик ки, бу ад она јарашырды. Набал «кобуд вә бәдхасијјәт» инсан иди. О, залымын вә әјјашын бири иди. Һамы ондан  горхурду, һәр кәсин ондан зәһләси ҝедирди (1 Ишм. 25:2, 3, 17, 21, 25).

5, 6. а) Абигајили һансы ҝөзәл хүсусијјәтләр бәзәјирди? б) Нәјә ҝөрә Абигајил бу ҹүр јарамаз кишијә әрә ҝетмишди?

5 Абигајил исә тамам башга ҹүр адам иди. Онун адынын мәнасы «атам өзүнү севиндирди» демәкдир. Чох аталар гызларынын ҝөзәллији илә фәхр едир. Һикмәтли ата исә гызынын дахили ҝөзәллији илә гүрур дујур. Чох вахт заһирән ҝөзәл инсанлар ағыллы, һикмәтли, ҹәсарәтли вә мөмин олмаға ҹан атмырлар. Абигајил исә белә гадын дејилди. Мүгәддәс Китабда онун ҝөзәллији илә јанашы, ағлы да тәриф олунур. (1 Ишмуил 25:3 ајәсини оху.)

6 Кимдәсә суал јарана биләр ки, нәјә ҝөрә бу ҹүр ағыллы гадын белә јарамаз кишијә әрә ҝетмишди. Гејд едәк ки, гәдимдә оғланла гызы валидејнләри евләндирирди. Һәтта ҹаванлар өзләри евләнәндә дә валидејнләринин хејир-дуасы чох ваҹиб иди. Ола билсин, Абигајил валидејнләринин разылығы илә өзү Набала әрә ҝетмишди. Ја да валидејнләри Набалын вар-дөвләтинә вә ад-санына ҝөрә бу никаһы дүзүб-гошмушдулар. Бәлкә дә, касыбчылыг онлары буна вадар етмишди. Сәбәб нә олурса олсун, вар-дөвләт Набалы јахшы әр едә билмәмишди.

7. а) Ушағына никаһа дүзҝүн мүнасибәт ашыламаг истәјән валидејн нәдән гачмалыдыр? б) Абигајил нә етмәјә чалышырды?

7 Јахшы валидејн өвладына никаһа дүзҝүн мүнасибәт ашыламалыдыр. Онлар ушагларыны пулуна ҝөрә киминләсә евләнмәјә тәһрик етмәмәлидирләр. Һабелә ушаглары аилә гурмаг үчүн һәлә чох ҹавандырларса, онлары киминләсә ҝөрүшмәјә тәшвиг етмәмәлидирләр (1 Кор. 7:36). Абигајил үчүнсә бу шејләр барәдә фикирләшмәк артыг ҝеҹ иди, чүнки о, әрдә иди. Амма бу ҹүр никаһда јахшы арвад олмаг үчүн о, әлиндән ҝәләни едирди.

«Онлары тәһгир етди»

8. Набал кими тәһгир етди вә нәјә ҝөрә бу, ағылсыз һәрәкәт иди?

8 Набалын уҹбатындан Абигајил чох чәтин бир вәзијјәтә дүшмүшдү. Набал ҝөр кими тәһгир етмишди, Аллаһын садиг гулу Давуду. Давуд Јеһова Аллаһын Ишмуил пејғәмбәр васитәсилә тәјин етдији падшаһ иди. Аллаһ ону Талутун јеринә сечмишди (1 Ишм. 16:1, 2, 11—13). Талутса онун пахыллығыны чәкир, ону өлдүрмәк истәјирди. Буна ҝөрә дә Давуд онун әлиндән сәһраја гачыб 600 дөјүшчүсү илә бирҝә орада јашајырды.

9, 10. а) Давудла адамлары аҹындан өлмәмәк үчүн нәләрә гатлашмалы олурдулар? б) Давудла адамлары Набал үчүн һансы јахшылығы етмишди? (Һәмчинин 10-ҹу абзасын һашијәсинә бах.)

9 Набал Мәунда јашајырды. О, јахынлыгдакы Кармелдә  ишләјирди *. Еһтимал ки, орада онун торпаг саһәси вар иди. Набал үч мин гојун-гузуја саһиб иди. Мәунла Кармел шәһәри гојун-гузу бәсләмәк үчүн јарарлы олан јајлагларын ортасында јерләширди. Бу бөлҝә һәр тәрәфдән бош торпагларла әһатә олунмушду. Ҹәнуба доғру бөјүк Фәран сәһрасы узанырды. Шәргә тәрәф Шор дәниз истигамәтиндә учурумлар вә мағараларла долу чөллүкләр вар иди. Бу чөллүкләрдә Давудла адамлары чохлу чәтинликләрлә үзләширдиләр, јашамаг уғрунда мүбаризә апарырдылар, аҹындан өлмәмәк үчүн һејван овламалы олурдулар. Онлар тез-тез Набалын чобанлары илә гаршылашырдылар.

10 Давудун адамлары бу чобанларла неҹә рәфтар едирдиләр? Онлар үрәкләри истәјәндә Набалын сүрүсүндән гојун-гузу ҝөтүрә биләрдиләр, амма буну етмирдиләр. Әксинә, дөрд тәрәфдән дивар олуб Набалын сүрүсүнү вә чобанларыны горујурдулар. (1 Ишмуил 25:15, 16 ајәләрини оху.) Чүнки чобанлары вә сүрүнү һәр тәрәфдән тәһлүкә ҝөзләјирди. Онларын дөрд јаны јыртыҹы һејванларла долу иди. Һәмчинин бу торпаг саһәләри Исраилин ҹәнуб сәрһәди јахынлығында јерләшдији үчүн тез-тез бура јаделли гулдурлар вә оғрулар басгын едирдиләр *.

11, 12. а) Давуд Набала ҝөндәрдији хәбәрдә она һөрмәт етдијини неҹә ҝөстәрди? б) Набал бу хәбәрә неҹә јанашды вә нәјә ҝөрә бу, дүзҝүн дејилди?

11 Сәһрада бу бојда адамы дојурмаг елә дә асан иш дејилди. Бир дәфә Давуд Набалын јанына он адам ҝөндәриб ондан көмәк истәди. О, әлверишли вахт сечмишди. Чүнки һәмин вахт гојун гырхымы иди. Адәтән бу заман инсанлар әлиачыг олурдулар, гонаглыг верирдиләр. Давуд сөзләриндә дә еһтијатлы иди, о, Набала һөрмәтҹил шәкилдә мүраҹиәт етди. Она ҝөндәрдији хәбәрдә «оғлун Давуд» сөзләрини ишләтди ки, бу да Давудун Набалын јашына һөрмәт етдијини ҝөстәрир. Бәс Набал Давудун ҝөндәрдији хәбәрә неҹә јанашды? (1 Ишм. 25:5—8).

12 Набал өзүндән чыхды! Абигајилә хәбәр ҝәтирән ҹаванын сөзләринә ҝөрә, о, Давудун гасидләрини тәһгир етди. Хәсис Набал чөрәјиндән, сујундан, әтиндән Давуда вермәк истәмәјиб һај-күј салды. О, Давуда јухарыдан ашағы бахыб ону ағасындан гачан гул адландырды. Ҝөрүнүр, Талут кими, онун да Давуда мүнасибәти пис иди. Амма Јеһова Аллаһын Давуда мүнасибәти башга ҹүр иди. Аллаһ  ону севирди, она ағасына аси чыхан гул кими јох, Исраилин ҝәләҹәк падшаһы кими бахырды (1 Ишм. 25:10, 11, 14).

13. а) Набалын сөзләри Давуда неҹә тәсир етди? б) Јагуб 1:20 ајәси Давудун һәрәкәтилә бағлы нәји ачыглајыр?

13 Гасидләр Набалын сөзләрини Давуда чатдыранда о гәзәбдән аловланды. Әмр верди ки, һамы гылынҹыны гуршасын. Давуд өзү дә силаһланды вә дөрд јүз әсҝәрини топлајыб јола дүшдү. О анд ичди ки, Набалын евиндә бир нәфәр дә олсун кишини сағ бурахмајаҹаг (1 Ишм. 25:12, 13, 21, 22). Давудун гәзәбини баша дүшмәк олар, лакин гәзәбини бу јолла сојутмасы дүзҝүн дејилди. Инҹилдә јазылыб: «Инсанын гәзәби ону Аллаһ гаршысында салеһ етмир» (Јаг. 1:20). Бәс, ҝөрәсән, Абигајил ев әһлини бу бәладан неҹә гуртараҹаг?

«Ағлына бәрәкаллаһ»

14. а) Набалын сәһвини дүзәлтмәк үчүн Абигајил илк өнҹә нә етди? б) Набалла Абигајилин арасындакы фәргдән нә өјрәнирик? (Һәмчинин һашијәјә бах.)

14 игајил Набалын сәһвини дүзәлтмәк үчүн артыг мүәјјән мәнада аддым атмышды. Она хәбәр ҝәтирән ҹавана диггәтлә гулаг асмышды. Әриндән фәргли олараг, о, динләмәји баҹарырды. Һәмин ҹаван Набал һаггында демишди: «Аға да елә сәрт адамдыр ки, она бир сөз демәк олмур» * (1 Ишм. 25:17). Набал өзүндән елә разы иди ки, башгаларына гулаг асмырды. Онун кими гүрурлу адамлар бу ҝүн дә чохдур. Хәбәр ҝәтирән ҹаван билирди ки, Абигајил башга ҹүр адамдыр. Буна ҝөрә дә мәсәләни ҝәлиб Абигајилә данышды.

Набалдан фәргли олараг, Абигајил динләмәји баҹарырды

15, 16. а) Нәдән ҝөрүнүр ки, Абигајил «Мәсәлләр» китабында тәриф олунан гадын кими баҹарыглы иди? б) Нәјә әсасән дејә биләрик ки, Абигајил әринин башчылығына һөрмәтсизлик етмәмишди?

15 Абигајил тез тәдбир төкүб һәрәкәтә кечди. Бу әһвалатда онун дүз дөрд дәфә ҹәлд даврандығы ҝөрүнүр. О, Давуд вә онун адамлары үчүн боллуҹа совгат һазырлады: чөрәк, шәраб, гојун ҹәмдәји, говурға, кишмиш лавашанасы вә әнҹир лавашанасы. О, евин ханымы олдуғу үчүн јахшы билирди, евиндә нәји вар, нәји јохдур. Абигајил лап «Мәсәлләр» китабында тәриф олунан гадын кими јахшы арвад иди (Мәс. 31:10—31). О, совгаты нөкәрләринә вериб онлары габагда ҝөндәрди, өзү дә далларынҹа ҝетди. Амма әринә һеч нә демәди (1 Ишм. 25:18, 19).

 16 Кимсә фикирләшә биләр ки, Абигајил бунунла әринин башчылығына һөрмәтсизлик етмишди. Лакин бу, белә дејил. Ахы онун әри Јеһова Аллаһын мәсһ олунмушуну тәһгир етмишди. Үстәлик, онун бу һәрәкәти евиндәки ҝүнаһсыз инсанларын өлүмүнә сәбәб ола биләрди. Абигајил ишә гарышмасајды, әринин ҝүнаһына шәрик олмуш оларды. Бу вәзијјәтдә Абигајил Аллаһын башчылығыны әринин башчылығындан үстүн тутмалы иди.

17, 18. Абигајил Давуда неҹә јахынлашды вә ону фикриндән дашындырмаг үчүн нә деди?

17 Бир аздан Абигајил Давудла вә онун адамлары илә растлашды. Абигајил ҹәлд улагдан дүшдү вә Давудун өнүндә тәзим етди (1 Ишм. 25:20, 23). О, Давуда нә фикирләшдијини сөјләди, јалвар-јахар етди ки, әринә вә евиндәки адамлара рәһм етсин. Давуду фикриндән дашындырмаг үчүн Абигајил нә деди?

«Изин вер, бу гарабашын сәнә бир сөз десин»

18 Абигајил бу мәсәләдә мәсулијјәти өз бојнуна ҝөтүрдү вә Давуддан әфв диләди. Әринин дашыдығы ада лајиг олдуғуну, ахмаг олдуғуну етираф етди. Јәгин бунунла демәк истәјирди ки, бу ҹүр адама әл галдырмаг она јарашмаз. Давудун Јеһованын мүһарибәләрини апардығыны сөјләди вә беләҹә, ону Јеһова Аллаһын елчиси кими гәбул етдијини ҝөстәрди. Һәмчинин Давуда Јеһова Аллаһын ону Исраилин һөкмдары едәҹәјини деди. Бунунла ҝөстәрди ки, Аллаһын падшаһлыгла бағлы Давуда вердији вәддән хәбәрдардыр. Үстәлик, Абигајил Давуда деди ки, сонрадан пешман олаҹағы иши ҝөрмәсин, әлини гана буламасын. (1 Ишмуил 25:24—31 ајәләрини оху.) О, Давудла хош, меһрибан данышды.

19. Абигајилин сөзләри Давуда неҹә тәсир етди вә нәјә ҝөрә Давуд ону тәрифләди?

19 Абигајилин сөзләри Давуда неҹә тәсир етди? Давуд Абигајилин совгатыны ҝөтүрдү вә деди: «Сәни мәним гаршыма ҝөндәрән Исраилин Аллаһы Јеһоваја алгыш олсун! Ағлына бәрәкаллаһ! Мәни ган төкмәкдән, өз әлимлә гисасымы алмагдан чәкиндирдијинә ҝөрә афәрин олсун сәнә!» Давуд Абигајили ҹәсарәтли аддым атыб ҹәлд ону гаршыламаға ҝәлдијинә ҝөрә тәрифләди вә ону ган төкмәкдән сахладығыны етираф етди. Сонра да она: «Сағ-саламат ҝет. Мән сәни динләдим. Сөзүнү јерә салмајаҹағам», — деди (1 Ишм. 25:32—35).

«Гарабаш олмаға һазырам»

20, 21. а) Абигајилин әринин јанына гајытмағы нәјә ҝөрә тәрифәлајигдир? б) Абигајил әри илә нә вахт данышды вә бу, онун ҹәсарәтли вә ағыллы олдуғуну неҹә ҝөстәрир?

20 Абигајил ҝери гајыданда, сөзсүз ки, Давудла сөһбәти барәдә  дүшүнүрдү. О, Аллаһын садиг бәндәси, меһрибан инсан олан Давудла гәддар әри арасындакы кәскин фәрги ҝөрмәмиш олмазды. Лакин бу барәдә чох фикирләшмәди. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Абигајил Набалын јанына гајытды». Бәли, о, әринин јанына гајытды вә әлиндән ҝәлдији гәдәр аиләдәки вәзифәсини јеринә јетирмәјә давам етди. Абигајил әринә Давуда вә адамларына совгат ҝөндәрдијини демәли иди, әри буну билмәли иди. Она тәһлүкәнин совушдуғуну да сөјләмәли иди. Ахы әри буну башгасындан ешитсәјди, лап биабырчылыг оларды. Лакин о ҝәлән кими әри илә данышмады. Чүнки һәмин ҝүн Набал падшаһа лајиг зијафәт верирди вә о ки вар ичмишди (1 Ишм. 25:36).

Абигајил горхмадан Набала ону өлүмдән гуртардығыны сөјләди

21 Бу вәзијјәтдә дә Абигајил ҹәсарәтли вә ағыллы олдуғуну ҝөстәрди. О, сәһәрә гәдәр ҝөзләди ки, Набал ичкидән ајылсын. Набалын ағлы башында олмалы иди ки, Абигајилин нә дедијини баша дүшсүн. Амма бир шеј дә вар ки, о, ајыг вахты даһа тәһлүкәли ола биләрди. Буна бахмајараг, Абигајил она һәр шеји данышды. Јәгин о, әринин өзүндән чыхаҹағыны, һәтта она әл галдыраҹағыны ҝөзләјирди. Лакин Набал отурдуғу јердә гурујуб галды (1 Ишм. 25:37).

22. Набалын агибәти неҹә олду вә бурадан Аллаһын аиләдәки зоракылыға мүнасибәти барәдә нә өјрәнирик?

22 Набала нә олду? Мүгәддәс Китабда дејилир: «Набал мејит кими олду, ифлиҹ вурмуштәк, даш кими дүшүб галды». Он ҝүндән сонра Набал өлдү, амма өлүмүнә сәбәб јалныз ифлиҹ дејилди. Төвратда јазылыб: «Јеһова Набалы вурду вә о өлдү» (1 Ишм. 25:38). Набала верилән бу лајигли ҹәза Абигајилин әзаблы ҝүнләринә сон гојду. Бу ҝүн Јеһова Аллаһ һеч кими фөвгәлтәбии шәкилдә ҹәзаландырмыр. Амма бу әһвалат ҝөстәрир ки, аиләдәки зоракылыг Јеһова Аллаһын ҝөзүндән јајынмыр. Вахты чатанда Аллаһ һагг-әдаләти бәргәрар едир. (Лука 8:17 ајәсини оху.)

23. Аллаһ Абигајил үчүн даһа нә етди вә һарадан билирик ки, Давудун евләнмәк тәклифи Абигајили гүрурландырмады?

23 Јеһова Аллаһ Абигајили залым әрин әлиндән гуртарандан сонра ону хошбәхтлијә говушдурду. Давуд Набалын өлүм хәбәрини ешидәндә Абигајилә елчи ҝөндәрди. Абигајилин ҹавабы белә олду: «Ағамын адамларынын ајағыны јујан гарабаш олмаға һазырам». Ҝөрүндүјү кими, Давудун тәклифи Абигајили гүрурландырмады, о, Давудун гулларынын гулу олмаға белә, разы  иди. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Абигајил тез дуруб Давудун јанына ҝетди (1 Ишм. 25:39—42).

24. а) Абигајил јени никаһда һансы чәтинликләрлә гаршылашды? б) Јеһова Аллаһ вә әри Давуд Абигајилә неҹә јанашырды?

24 Абигајилин әһвалаты хошбәхт сонлуглу нағыл дејилди. Онун јени никаһы да проблемсиз өтүшмәди. Давуд ондан әввәл Аһнаам адында бир гадынла евләнмишди. О вахтлар Аллаһ чохлу арвад алмаға иҹазә версә дә, сөзсүз ки, бу ҹүр аиләдә јашамаг Аллаһа ибадәт едән гадынлар үчүн чәтин иди. Һәмчинин Давуд һәлә падшаһ дејилди, буна ҝөрә дә чохлу чәтинликләрлә үзләширди. Абигајил һәмишә әринә көмәк вә дәстәк олурду. О, она оғул да бәхш етди. О ҝөрүрдү ки, әри онун гәдрини билир, ону горујур. Һәтта бир дәфә ону гулдурларын әлиндән гуртармышды (1 Ишм. 30:1—19). Бунунла Давуд Јеһова Аллаһы тәглид етмишди. Чүнки Аллаһ Она ибадәт едән ағыллы, ҹәсарәтли гадынлары севир вә гијмәтләндирир.

^ абз. 9 Бу, Илјас пејғәмбәрин Баал пејғәмбәрләри илә үз-үзә ҝәлдији шималдакы Кармел дағы дејил. (10-ҹу фәслә бах.) Бу, ҹәнубдакы Фәран сәһрасынын кәнарында јерләшән Кармел шәһәридир.

^ абз. 10 Еһтимал ки, Давуд торпаг саһибләрини вә онларын сүрүләрини горумаға Јеһова Аллаһа хидмәт кими бахырды. Јеһова Аллаһын нијјәти о иди ки, Ибраһимин, Исһагын вә Јагубун нәсли бу торпагда јашасын. Буна ҝөрә дә торпағы јаделли ишғалчылардан вә гулдур дәстәләриндән горумаг мүгәддәс хидмәт иди.

^ абз. 14 Ҹаван оғланын Набала аид ишләтдији сөзүн ибрани дилиндән һәрфи тәрҹүмәси «белиал (јарамазлыг) оғлу» демәкдир. Мүгәддәс Китабын диҝәр тәрҹүмәләриндә бу ҹүмләдә Набал һаггында јазылыб ки, «о, һеч кимә гулаг асмаг истәмир» вә нәтиҹә олараг, «онунла данышмаға дәјмәз».