Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝәнҹләрин 10 суалына ҹаваб

 9-ҸУ СУАЛ

Тәкамүлә инанмаг нә дәрәҹәдә мәнтиглидир?

Тәкамүлә инанмаг нә дәрәҹәдә мәнтиглидир?

НӘЈӘ ҜӨРӘ МҮҺҮМ МӘСӘЛӘДИР?

Әҝәр тәкамүл нәзәријјәси доғрудурса, демәли, һәјатын мәнасы јохдур. Әҝәр һәр шеји Аллаһ јарадыбса, онда һәјатла вә ҝәләҹәклә бағлы суаллара ҹаваб тапмаг мүмкүндүр.

СӘН НӘ ЕДӘРДИН?

Белә бир сәһнәни тәсәввүр ет: Агил чаш-баш галыб. О, ушаглыгдан инаныр ки, һәр шеји Аллаһ јарадыб. Анҹаг бу ҝүн биолоҝија мүәллими гәти шәкилдә иддиа етди ки, тәкамүл нәзәријјәси фактдыр вә елм буну тәсдиг едиб. Агил ушагларын јанында ахмаг ҝөрүнмәк истәмир. О, өз-өзүнә фикирләшир: «Әҝәр алимләр буну сүбут едибсә, мән кимәм ки, шүбһә едим?!»

Агилин јериндә олсајдын, садәҹә, дәрсликдә факт кими ҝәтирилдији үчүн тәкамүл нәзәријјәсинә инанардын?

ДАЈАН ВӘ ФИКИРЛӘШ!

Һәр ики нәзәријјәјә инанан инсанлар өз мөвгеләрини әминликлә билдирсәләр дә, чох вахт фикирләрини һеч нәјә әсасландыра билмирләр.

  • Бәзиләри диндарлардан ешитдикләринә ҝөрә дүнјаны Аллаһын јаратдығына инанырлар.

  • Бәзиләринин тәкамүлә инанмаларына сәбәб мәктәбдә алдыглары тәһсилдир.

 ДҮШҮНМӘК ҮЧҮН 6 СУАЛ

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәр евин бир бәннасы вар, һәр шејин бәннасы исә Аллаһдыр» (Ибраниләрә 3:4). Нәјә ҝөрә бунун һәгигәт олдуғуна инанмаг олар?

Јараданын олмадығыны иддиа етмәк евин өз-өзүнә јарандығыны иддиа етмәк гәдәр ағылсызлыгдыр

ИДДИА: Каинатдакы һәр шеј тәсадүфән баш верән бөјүк партлајыш нәтиҹәсиндә јараныб.

1 Бөјүк партлајыша ким вә ја нә сәбәб олуб?

2 Һансы даһа мәнтиглидир? Һәр шејин өз-өзүнә јаранмасы, јохса нәдәнсә вә ја кимсә тәрәфиндән јаранмасы?

ИДДИА: Инсан һејвандан әмәлә ҝәлиб.

3 Әҝәр инсан һејвандан, јәни мејмундан әмәлә ҝәлибсә, онда нијә инсанын зеһни габилијјәти илә мејмунун зеһни габилијјәти арасында дағлар гәдәр фәрг вар?

4 Нәјә ҝөрә һәтта ән «садә» һәјат формасы белә, мүрәккәб гурулуша маликдир?

ИДДИА: Тәкамүл сүбут олунуб.

5 Буну иддиа едән инсан өзү сүбутлары арашдырыб?

6 Нә гәдәр инсан сырф зијалылар тәкамүлә инандығы үчүн бу нәзәријјәјә инаныр?

«Мешәдә ҝәздијин јердә габағына ағаҹдан ҝөзәл бир ев чыхсајды: “Неҹә мараглыдыр! Ҝөр бу ағаҹлар неҹә дүзҝүн шәкилдә үст-үстә дүзүлүбләр ки, бу ҹүр гәшәнҝ ев јараныб”, — дејә фикирләшәрдин? Әлбәттә ки, јох! Ахы бу, мәнтигсиздир. Онда нәјә ҝөрә Каинатдакы һәр шејин тәсадүфән јарандығына инанмалыјыг?» (Фатма).

«Әҝәр кимсә бир мәтбәәдә партлајыш олдуғуну, мүрәккәбин дивара вә тавана сычрамасы нәтиҹәсиндә бөјүк лүғәт әмәлә ҝәлдијини десәјди, она инанардын?» (Ҝүнај).

 НӘЈӘ ҜӨРӘ МӘН АЛЛАҺА ИНАНЫРАМ?

Мүгәддәс Китаб бизи ағылла ибадәт етмәјә сәсләјир (Ромалылара 12:1). Бу о демәкдир ки, сән јалнызҹа ашағыда ҝәтирилән сәбәбләрә ҝөрә Аллаһа инанмамалысан.

  • ҺИССЛӘР — мәнә елә ҝәлир ки, нәсә али бир гүввә олмалыдыр

  • БАШГАЛАРЫНЫН ТӘСИРИ — мән диндар ҹәмијјәтдә јашајырам

  • ТӘЗЈИГ — валидејнләрим мәнә ушаглыгдан Аллаһа инам ашылајыблар. Башга сечимим јох иди

Әслиндә, иманын үчүн тутарлы әсасларын олмалыдыр.

«Мүәллим инсан организминин функсијаларыны изаһ едәндә Аллаһын варлығына даһа да әмин олурам. Организмимизин һәтта ән кичик үзвүнүн белә, өз функсијасы вар вә онлар чох вахт өз функсијаларыны елә јеринә јетирир ки, һеч бизим хәбәримиз дә олмур. Инсан организми, һәгигәтән дә, һејрәтамиздир!» (Тәранә).

«Ҝөјдәлән, бөјүк ҝәми вә машын ҝөрәндә өз-өзүмә сорушурам: “Буну ким дүзәлдиб?” Мәсәлән, ҝөтүрәк машыны. Машынын ишләмәси үчүн онун бүтүн һиссәләри дүзҝүн ишләмәлидир. Бунун үчүн исә ағыл ҝәрәкдир. Әҝәр машыны дүзәлдән варса, онда инсаны да јарадан олмалыдыр» (Рәшад).

«Елмин дәринликләринә вардыгҹа тәкамүл мәнә мәнтигсиз ҝәлирди... Фикримҹә, тәкамүлә инанмаг үчүн инсана даһа чох “иман” ҝәрәкдир, нәинки Јараданын мөвҹудлуғуна» (Елчин).

БИР ДҮШҮН

Онилликләрдир апарылан тәдгигатлара бахмајараг, алимләрин тәкамүллә бағлы вердикләри изаһатларда јекдиллик јохдур. Әҝәр алимләр тәкамүл мәсәләсиндә разылыға ҝәлә билмирсә, һалбуки онлар бу ишин мүтәхәссисләри сајылыр, сәнин бу нәзәријјәни тәкзиб етмәјиндә сәһв нәсә вар?