Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 4-ҸҮ СУАЛ

Сәһвими неҹә дүзәлдим?

Сәһвими неҹә дүзәлдим?

НӘЈӘ ҜӨРӘ МҮҺҮМ МӘСӘЛӘДИР?

Сәһвләрини бојнуна алсан, һамы сәни мәсулијјәтли вә етибарлы инсан кими таныјаҹаг.

СӘН НӘ ЕДӘРДИН?

Белә бир сәһнәни тәсәввүр ет: Тејмур достлары илә ојнајанда топла гоншунун шүшәсини сындырыр.

Тејмурун јериндә олсајдын, нә едәрдин?

ДАЈАН ВӘ ФИКИРЛӘШ!

СӘНИН ҮЧ СЕЧИМИН ВАР:

 1. А. Гачардын.

 2. Б. Ҝүнаһы башгасынын үстүнә атардын.

 3. В. Һәр шеји гоншуја данышыб, вурдуғун зәрәри өдәмәји тәклиф едәрдин.

Ола билсин, А вариантыны сечәрдин. Амма истәр шүшә сынсын, истәрсә дә башга бир шеј баш версин, сәһвини бојнуна алмағын сәнин хејринә олаҹаг.

 СӘҺВИНИ БОЈНУНА АЛМАҒЫН ҮЧҮН ҮЧ СӘБӘБ ВАР

 1. Бу, дүзҝүн һәрәкәтдир.

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик» (Ибраниләрә 13:18).

 2. Инсан сәһвини бојнуна аланда ону бағышламаг даһа асан олур.

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ҝүнаһларыны өрт-басдыр едән хејир тапмаз, ҝүнаһыны бојнуна алыб ондан әл чәкәнә рәһм едиләр» (Мәсәлләр 28:13).

 3. Ән әсасы, Аллаһы разы салырсан.

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јеһова фитнәкардан икраһ едәр, амма салеһ адамла достлуг едәр» (Мәсәлләр 3:32).

20 јашы олан Көнүл адлы бир гыз ҹәримә талонуну алдығыны атасындан ҝизләтмәјә чалышырды. Тәбии ки, буну өмрүнүн ахырына кими ҝизләдә билмәзди. Көнүл дејир: «Тәхминән бир ил сонра атам ҹәримә талонуну ҝөрдү. Өз башыма иш ачдым!»

Дәрс. Көнүл дејир: «Сәһвләри ҝизләтмәк вәзијјәти даһа да чәтинләшдирир. Онсуз да ҝеҹ-тез сәһвләринә ҝөрә ҹаваб вермәли олаҹагсан!»

СӘҺВЛӘРИНДӘН НЕҸӘ ДӘРС ҜӨТҮРӘ БИЛӘРСӘН?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәр биримиз дәфәләрлә сәһв едирик» (Јагуб 3:2). Сәһви етираф етмәк, өзү дә ки дәрһал, тәвазөкарлығын вә јеткинлијин ҝөстәриҹисидир.

Нөвбәти аддым сәһвләрдән дәрс ҝөтүрмәкдир. Вүсалә дејир: «Һәр сәһвимдән нә исә өјрәнмәјә чалышырам. Бу исә мәнә хасијјәтими дәјишмәјә вә нөвбәти дәфә башга ҹүр давранмаға көмәк едир». Ҝәл ҝөрәк сән буну неҹә едә биләрсән.

Тәсәввүр ет ки, атанын велосипедини сүрәндә ону зәдәләмисән. Сән нә едәҹәксән?

 • Атанын буну ҝөрмәјәҹәјинә үмид едәрәк һеч нә демәјәҹәксән.

 • Һәр шеји олдуғу кими данышаҹагсан.

 • Оланлары данышыб ҝүнаһы башгасынын үстүнә атаҹагсан.

Тестләрдән пис гијмәт алмысан, чүнки јахшы һазырлашмамышдын. Сән нә едәҹәксән?

 • Ҝүнаһы тестләрин үстүнә атаҹагсан.

 • Сәһвин сәндә олдуғуну бојнуна алаҹагсан.

 • Мүәллимин сәни ҝөзүмчыхдыја салдығыны дејәҹәксән.

Кечмишдәки сәһвләрлә јашамаг арха ҝөрүнтү ҝүзҝүсүнә бахараг машын сүрмәјә бәнзәјир

 Инди исә бу вәзијјәтләрә јенидән бах вә өзүнү 1) атанын вә 2) мүәллимин јеринә гој. Әҝәр сәһвини бојнуна алсан, атан вә мүәллимин сәнин һаггында һансы фикирдә олаҹаг? Бәс сәһвини өрт-басдыр етсән, сәнин барәндә нә фикирләшәҹәкләр?

Өтән ил етдијин сәһвләрдән бирини нәзәриндә сахлајараг нөвбәти суаллара ҹаваб вер.

Һансы сәһви етмишдин? Мәсәләни неҹә јолуна гојдун?

 • Өрт-басдыр етдин.

 • Башгаларыны ҝүнаһландырдын.

 • Бојнуна алдын.

Әҝәр сәһвини бојнуна алмамышдынса, нә һисс кечирирдин?

 • Севинирдин ки, ҹаныны гуртардын.

 • Өзүнү ҝүнаһкар һисс едирдин.

Вәзијјәти неҹә һәлл етсән, јахшы оларды?

Сәһвиндән һансы нәтиҹәни чыхартдын?

НЕҸӘ ДҮШҮНҮРСӘН?

Нәјә ҝөрә бәзи инсанлар сәһвләрини бојунларына алмырлар?

Әҝәр һәр дәфә сәһвини ҝизләдирсәнсә, инсанлар сәнин барәндә нә фикирләшәҹәкләр? Бәс сәһвләрини бојнуна алсан, онлар сәнин барәндә һансы фикирдә олаҹаглар? (Лука 16:10).