НӘЈӘ ҜӨРӘ МҮҺҮМ МӘСӘЛӘДИР?

Һәјатда инсанын хариҹи ҝөркәминдән гат-гат ваҹиб шејләр вар.

СӘН НӘ ЕДӘРДИН?

Белә бир сәһнәни тәсәввүр ет: Валидејнләри вә достлары Ҹәмаләјә арыг олдуғуну сөјләсә дә, о, һәр дәфә ҝүзҝүјә баханда көк олдуғуну дүшүнүр вә өз-өзүнә дејир: «Арыгламаг лазымдыр».

Бу јахынларда Ҹәмалә гаршысына мәгсәд гојуб ки, ики-үч килограм арыгласын. Буна ҝөрә дә нечә ҝүндүр, өзүнә зүлм едир, демәк олар ки, һеч нә јемир...

Ҹәмаләнин јериндә олсајдын, нә едәрдин?

ДАЈАН ВӘ ФИКИРЛӘШ!

Ола билсин, хариҹи ҝөрүнүшүнлә бағлы тәсәввүрүн әјри ҝүзҝүдәки әксинә бәнзәјир

Хариҹи ҝөркәм барәдә дүшүнмәк нормал һалдыр. Елә Мүгәддәс Китабда да бир нечә нәфәрин, мәсәлән, Сара, Рәһилә, Абигајил, Јусиф вә Давудун ҝөркәми вәсф олунур. Орада Абишаг адлы бир гыз «мисилсиз ҝөзәл» кими тәсвир олунур (1 Падшаһлар 1:4).

Амма ҝәнҹләрин чоху хариҹи ҝөркәминә ҝөрә һәддән артыг нараһат олур. Бу да бир сыра проблемләр јарадыр. Мәсәлән:

  • Бир арашдырмаја әсасән, гызларын 58 фаизи чох көк олдуғуну дүшүнүр, әслиндә исә онларын јалныз 17 фаизи көкдүр.

  • Диҝәр арашдырма нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, гадынларын 45 фаизи һәдсиз арыг олдуглары һалда һәддән артыг көк олдугларыны дүшүнүрләр.

  • Арыгламаға чалышан бәзи ҝәнҹләр анорексија хәстәлијинә тутулур. Бу, гида гәбулу позунтусу илә вә инсанын ифрат дәрәҹәдә арыгламасы илә мүшајиәт олунан, инсан һәјаты үчүн тәһлүкәли хәстәликдир.

 Өзүндә анорексијанын әламәтләрини вә ја гида позунтусу мүшаһидә едирсәнсә, көмәк истә. Әввәла, бу барәдә валидејнинә, јахуд бөјүкләрдән етибар етдијин бир нәфәрә даныш. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Әсил дост һәр заман севәр, о, дар ҝүн үчүн доғулмуш гардашдыр» (Мәсәлләр 17:17).

ЗАҺИРИН, ЈОХСА ДАХИЛИН ВАҸИБДИР?

Әслиндә, инсаны ҝөзәлләшдирән онун дахили аләмидир. Буна әмин олмаг үчүн Давуд падшаһын оғлу Абсаламын нүмунәсинә баха биләрик. Мүгәддәс Китабда јазылыб:

«Абсаламын јарашығы дилләр әзбәри иди... Онда бирҹә дәнә дә ејиб јох иди» (2 Ишмуил 14:25).

Амма Абсалам һәддән артыг гүрурлу, шөһрәтпәрәст вә хәјанәткар инсан иди. Мүгәддәс Китабда о, јахшы инсан кими јох, хаин вә гәддар инсан кими тәсвир олунур.

Мүгәддәс Китабда ҝөзәл мәсләһәт вар:

«Јени шәхсијјәти ҝејинин» (Колослулара 3:10).

«Гој бәзәјиниз заһири шејләр... јох,.. дахили варлығыныз олсун» (1 Бутрус 3:3, 4).

Ҝөзәл ҝөрүнмәкдә пис бир шеј јохдур, анҹаг даһа ваҹиби сәнин дахилән неҹә инсан олмағындыр. Сәнинлә таныш оландан бир мүддәт сонра инсанлары сәнин ҝөзәл бәдән гурулушун јох, ҝөзәл хүсусијјәтләрин ҹәлб едәҹәк. Фәридә дејир: «Ола билсин, сәнин ҝөзәллијин инсанлары дәрһал ҹәлб етсин, анҹаг онларын јадында галан сәнин ҝөзәл хүсусијјәтләрин олаҹаг».

СӘН ВӘ ХАРИҸИ ҜӨРКӘМИН

Хариҹи ҝөркәминә ҝөрә тез-тез пис олурсан?

Нә вахтса ағлындан пластик әмәлијјат етдирмәк вә ја ҹидди пәһриз сахламаг кечиб?

Әлиндә олсајды, хариҹи ҝөркәминдә нәји дәјишәрдин?

  • БОЈ

  • ЧӘКИ

  • САЧ

  • БӘДӘН ГУРУЛУШУ

  • ҮЗ

  • ДӘРИНИН РӘНҜИ

Әҝәр илк ики суала «бәли» ҹавабы вермисәнсә вә вариантлардан үчүнү вә ја бир нечәсини сечмисәнсә, бу фикри јадда сахла: Сәнин өзүндә ҝөрдүјүн гүсурлары, чох еһтимал ки, башгалары үмумијјәтлә ҝөрмүр. Хариҹи ҝөркәм мәсәләси һәддән артыг нараһатчылыға вә инсанын ифрата вармасына сәбәб ола биләр (1 Ишмуил 16:7).