Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝәнҹләрин 10 суалына ҹаваб

 7-ҸИ СУАЛ

Мәни ҹинси әлагәјә тәһрик едәндә нә едим?

Мәни ҹинси әлагәјә тәһрик едәндә нә едим?

НӘЈӘ ҜӨРӘ МҮҺҮМ МӘСӘЛӘДИР?

Ҹинси јахынлыгла бағлы вердијин гәрар бүтүн һәјатына тәсир едәҹәк.

СӘН НӘ ЕДӘРДИН?

Белә бир сәһнәни тәсәввүр ет: Фиданла Маһир ҹәми ики ајдыр ки, ҝөрүшүр, амма она елә ҝәлир ки, о, Маһири узун илләрдир таныјыр. Онлар тез-тез јазышыр, саатларла телефонла данышырлар вә бир-бирини бир кәлмәдән баша дүшүрләр. Амма Маһир үчүн садәҹә сөһбәт етмәк аздыр, о, даһа чох шеј истәјир.

Бу ики ај әрзиндә Маһирлә Фидан әл-әлә тутуб вә өтәри өпүшүбләр. Фидан артыг һәрәкәтләрә јол вермәк истәмир, амма Маһири итирмәк дә истәмир. О, өзүнү јалныз онун јанында белә ҝөзәл вә дәјәрли һисс едир. О фикирләшир: «Ахы бир-биримизи севирик,..»

Ҝөрүшмәк үчүн јетәринҹә јеткинсәнсә, Фиданын јериндә олсајдын, нә едәрдин?

ДАЈАН ВӘ ФИКИРЛӘШ!

Ҹинси јахынлыг Аллаһын никаһда олан инсанлара бәхш етдији әнамдыр. Никаһдан әввәл мүнасибәтдә олмаг бу әнамы дәјәрдән салыр. Санки, кимсә сәнә ҝөзәл бир палтар һәдијјә едиб, сән исә онунла тоз силирсән.

Әҝәр сән физики ганунлара, мәсәлән, ҹазибә ганунуна табе олмасан, хәсарәт аларсан. 1 Салоникилиләрә 4:3 ајәсиндә әхлагсызлыгдан узаг дурмаг бујрулур. Әхлаг ганунларына табе олмајанда да инсан зијан чәкир.

Бу гануна табе олмамаг нә илә нәтиҹәләнә биләр? Мүгәддәс Китабда дејилир: «Әхлагсызлыгла мәшғул олан өз бәдәнинә гаршы ҝүнаһ ишләјир» (1 Коринфлиләрә 6:18). Бунун һәгигәт олдуғуну һарадан билирик?

 Мүтәхәссисләрин арашдырмаларына ҝөрә, никаһдан әввәл ҹинси әлагәдә олан бир чох ҝәнҹ һәрәкәтләринин аҹы нәтиҹәләрини дадыблар. Мәсәлән:

  • ПЕШМАНЧЫЛЫГ. Никаһдан әввәл ҹинси әлагәдә олан ҝәнҹләрин чоху сонрадан чох пешман олдугларыны етираф едибләр.

  • ЕТИБАРСЫЗЛЫГ. Јахынлыг едәндән сонра һәр ики тәрәф фикирләшмәјә башлајыр: «Ҝөрәсән, о, башга киминлә әлагәдә олуб?»

  • МӘЈУСЛУГ. Әслиндә, һәр бир гыз ондан әшја кими истифадә едән јох, она арха олан бир инсанын јанында олмаг истәјир. Бир чох оғланлар исә фикир вермишләр ки, өзләрини онлара тәслим едән гызлар сонрадан ҝөзләриндән дүшүр.

  • Чыхардығымыз нәтиҹә: Никаһдан әввәл ҹинси әлагәдә олмагла сән өз ләјагәтини алчалдырсан (Ромалылара 1:24). Вүҹудумуз Аллаһын бизә бәхш етдији гијмәтли әнамдыр, ону белә уҹуз тутма!

Ҝөстәр ки, сән әхлагсызлыгдан узаг дурмаға гәтијјәтлисән (1 Салоникилиләрә 4:3). Јахынлыг етмәјә тәләсмә! Ҝәләҹәкдә аилә гуранда бу имканын олаҹаг. Онда нараһатчылыг, пешманчылыг вә хәҹаләт һисси кечирмәјәҹәксән (Мәсәлләр 7:22, 23; 1 Коринфлиләрә 7:3).

 НЕҸӘ ДҮШҮНҮРСӘН?

  • Мәҝәр сәни, һәгигәтән севән инсан сәнин физики вә емосионал сағламлығыны тәһлүкә алтына атар?

  • Бәс, һәгигәтән дә, сәнин гајғына галан бири сәни Аллаһла мүнасибәтләринә зәрәр вураҹаг шејләрә тәһрик едәр? (Ибраниләрә 13:4).