Камбоҹа

Украјна

Јәгин ки, сиз артыг Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнирсиниз вә һәр дәфә дәрсә габагҹадан һазырлашырсыныз. Јығынҹаглара да габагҹадан һазырлашмаг вә буну вәрдишә чевирмәк јахшы оларды.

Ҹәдвәл гурун. Елә вахт сечин ки, диггәтиниз башга ишләрә јајынмасын. Ола билсин, сизин үчүн сәһәр ишә ҝетмәздән габаг, јахуд ахшам ушаглары јатыздырандан сонра јығынҹаға һазырлашмаг раһат олаҹаг. Аз да олса һазырлашмаға вахт ајырын вә сакит бир јерә чәкилин. Гој һәмин вахт сизә нә телевизор, нә ҹиб телефону, нә дә башга бир шеј мане олмасын. Һазырлашмаздан өнҹә дуа един ки, гајғыларынызы бир кәнара гојуб диггәтинизи Аллаһын Кәламына ҹәмләјәсиниз (Филиппилиләрә 4:6, 7).

Ҝөрүшдә шәрһ вермәјә һазырлашын. Мөвзу илә таныш олун. Мәгаләнин вә ја фәслин башлығына, јарымбашлыгларын мөвзу илә неҹә әлагәли олдуғуна, шәкилләрә вә әсас фикирләри вурғулајан суаллара диггәт јетирин. Сонра һәр абзасы охујуб абзасын суалына ҹаваб тапмаға чалышын. Ҝәтирилән ајәләри Мүгәддәс Китабда ачыб охујун вә мөвзуја неҹә аид олдуғуну фикирләшин (Һәвариләрин ишләри 17:11). Абзасда суалын ҹавабыны тапанда әсас сөзләри вә ја ифадәләри хәтләјин. Јығынҹагда шәрһ вермәк истәјәндә ишарәләдијиниз сөзләрә бахыб ҹавабы јадыныза салаҹагсыныз вә өз сөзләринизлә гыса шәрһ верәҹәксиниз.

Һәр дәфә јығынҹаға һазырлашсаныз, билик хәзинәниз ҝет-ҝедә бөјүјәҹәк (Мәтта 13:51, 52).

  • Јығынҹаға һазырлашмаг үчүн нә етмәк јахшы оларды?

  • Ҝөрүшләрдә шәрһ вермәјә неҹә һазырлаша биләрик?