Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 15

Јығынҹаг ағсаггаллары

Јығынҹаг ағсаггаллары

Финландија

Тәлим верирләр

Мәсләһәт верирләр

Тәблиғ едирләр

Бизим тәшкилатда мааш алан руһаниләр синфи јохдур. Биринҹи әсрдә јығынҹаг тәзә јаранан вахтларда олдуғу кими, бу ҝүн дә јығынҹаға нәзарәт етмәк үчүн ағсаггаллар тәјин олунурлар (Һәвариләрин ишләри 20:28). Бу иманлы кишиләр «зорла јох, Аллаһ гаршысында көнүл хошлуғу илә, һагсыз газанҹ һәрислијиндән јох, ҹанла-башла» јығынҹаға хидмәт едирләр (1 Бутрус 5:1—3). Онлар јығынҹағын рифаһындан өтрү чох шеј едирләр.

Јығынҹағын гајғысына галыр вә ону горујурлар. Ағсаггаллар баҹы-гардашлара Аллаһын Кәламындан өјүд-нәсиһәт верир вә Јеһоваја јахынлашмаға көмәк едир. Онлар баша дүшүрләр ки, Аллаһ онларын үзәринә мәсулијјәт гојуб. Буна ҝөрә Аллаһын халгына ағалыг етмирләр, әксинә, онун рифаһы үчүн чалышырлар (2 Коринфлиләрә 1:24). Мүгәддәс Китабда ағсаггалларын јығынҹаға гајғысы јахшы чобанын гојун-гузуја ҝөстәрдији гајғы илә мүгајисә олунур. Бәли, ағсаггаллар јығынҹағын һәр бир үзвүнә диггәт ајырмаға чалышырлар (Мәсәлләр 27:23).

Аллаһын јолу илә ҝетмәји өјрәдирләр. Һәр һәфтә ағсаггаллар ҝөрүшләрин кечирилмәсинә рәһбәрлик едәрәк бизим иманымызы мөһкәмләндирирләр (Һәвариләрин ишләри 15:32). Аллаһа садиг олан бу гардашлар мүждәчилик ишинә дә рәһбәрлик едирләр. Онлар бизимлә әмәкдашлыг едир вә бу ишдә пүхтәләшмәјә көмәк едирләр.

Һәр кәслә ајры-ајрылыгда марагланырлар. Бәзән бизим мәсләһәтә вә тәсәллијә еһтијаҹымыз олур. Бу заман ағсаггаллар дадымыза чатыр. Онлар ја евимиздә, ја да јығынҹагда бизимлә сөһбәт едирләр, бизә Аллаһын Кәламындан дәјәрли фикирләр охујурлар. Бу ҹүр сөһбәтләр бизә Јеһованын јолунда мөһкәм галмаға көмәк едир (Јагуб 5:14, 15).

Ағсаггаллар јығынҹагдакы мәсулијјәтләрлә јанашы, башга шејләрә дә вахт ајырмалы олурлар. Онлар ишләјир вә аиләдәки вәзифәләрини иҹра едирләр. Биз бу зәһмәткеш гардашларын гәдрини билмәлијик (1 Салоникилиләрә 5:12, 13).

  • Ағсаггалларын үзәринә һансы мәсулијјәтләр дүшүр?

  • Ағсаггаллар ајры-ајрылыгда һәр кәсин гајғысына неҹә галырлар?