Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 5

Јеһованын Шаһидләринин дини ҝөрүшләри

Јеһованын Шаһидләринин дини ҝөрүшләри

Арҝентина

Сјерра–Леоне

Белчика

Малајзија

Бу ҝүн бир чох адамлар ахтардығы мәмнунлуғу вә гәлб раһатлығыны тапмадығы үчүн даһа дини јерләрә ҝетмир. Амма Јеһованын Шаһидләринин јығынҹагларына ҝетмәјә дәјәр. Нәјә ҝөрә?

Хош вә меһрибан аб-һава. Биринҹи әсрдә Иса пејғәмбәрин давамчылары бир јерә јығышыб Аллаһа ибадәт едир, Мүгәддәс Јазылары арашдырыр вә бир-бириләрини руһландырырдылар (Ибраниләрә 10:24, 25). Бу инсанларын арасында меһрибанлыг һөкм сүрүрдү, онлар бир-бириләринә дост, гардаш ҝөзү илә бахырдылар (2 Салоникилиләрә 1:3; 3 Јәһја 14). Биз дә онларын јолу илә ҝедирик вә онларын дујдуғу севинҹи дујуруг.

Аллаһын Кәламы тәдрис олунур. Мүгәддәс Китабын јазылдығы вахтларда киши, гадын, ушаг — һәр кәс Аллаһын Кәламыны өјрәнмәк үчүн бирликдә топлашырды. Бу ҝүн дә беләдир. Ҝөрүшләримиздә Аллаһын Кәламыны өјрәтмәк үчүн тәјин олунмуш гардашлар бизә көмәк едирләр ки, Аллаһын ганунларыны һәјатымызда тәтбиг едәк (Ганунун тәкрары 31:12; Нәһәмја 8:8). Бу ҝөрүшләрин бәзи һиссәләриндә динләјиҹиләр дә мүзакирәдә иштирак едир вә бирликдә Аллаһы нәғмәләрдә тәрәннүм едирләр. Бу јолла һәр кәс Аллаһын вердији үмидә иман ҝәтирдијини ифадә едир (Ибраниләрә 10:23).

Аллаһа иманымыз ҝүҹләнир. Һәвари Булус Ромадакы јығынҹаға јазмышды: «Сизинлә ҝөрүшмәји үрәкдән арзулајырам вә... истәјирәм ки, һамымыз: мән дә, сиз дә бир-биримизин иманы васитәсилә бир-биримизи руһландыраг» (Ромалылара 1:11, 12). Һәр дәфә ҝөрүшләрдә биз бир-биримизин иманыны ҝүҹләндирир вә Аллаһа мәгбул јашамаг әзмимизи мөһкәмләндиририк.

Биз сизи нөвбәти ҝөрүшә дәвәт едирик. Чох истәјәрдик ки, сиз јухарыда дејиләнләри ҝәлиб өз ҝөзүнүзлә ҝөрәсиниз. Гапымыз һәр кәсин үзүнә ачыгдыр. Јығынҹаға ҝәләнләрдән пул јығылмыр.

  • Ҝөрүшләримиз һансы нүмунә әсасында кечирилир?

  • Биз нәјә ҝөрә ҝөрүшләрә ҝәлмәлијик?