Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 10

Аиләви ибадәт нәдир?

Аиләви ибадәт нәдир?

Ҹәнуби Кореја

Бразилија

Австралија

Гвинеја

Та гәдимдән Јеһова Аллаһын истәји бу олуб ки, аилә телләри мөһкәм олсун вә аиләнин һәр бир үзвү Онунла јахын мүнасибәт гурсун. Бунун үчүн аилә бирликдә вахт кечирмәлидир (Ганунун тәкрары 6:6, 7). Елә бу мәгсәдлә Јеһованын Шаһидләри һәр һәфтә вахт ајырыб аиләликлә Аллаһа ибадәт едирләр. Бу ибадәтләр хош аб-һава ичиндә кечир, ибадәт заманы аиләнин тәләбатына ујғун руһани мөвзулар мүзакирә олунур. Аиләли олмајанлар да һәр һәфтә руһани мөвзулар сечиб арашдырырлар. Бунун сајәсиндә онларын Аллаһла мүнасибәти ҝүҹләнир.

Јеһова Аллаһа јахынлашмаг үчүн ҝөзәл имкан. «Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (Јагуб 4:8). Мүгәддәс Китабдан Јеһованын ҝөзәл хүсусијјәтләри, нәҹиб ишләри барәдә өјрәндикҹә Ону даһа јахшы таныјыр, өзүмүзү Аллаһа даһа јахын һисс едирик. Бунун үчүн аиләви ибадәт ҝөзәл имкан јарадыр. Аиләви ибадәт кечирмәк елә дә чәтин дејил. Әввәлдә аиләликҹә Мүгәддәс Китабы охуја биләрсиниз. Аилә үзвләри сыра илә Мүгәддәс Китабы охуја, сонра да һамы охунан парчалардан нә өјрәндијини сөјләјә биләр. Бу ишдә сизә «Мәсиһи һәјаты вә ибадәти» ҝөрүшүнүн һәфтәлик ҹәдвәлинин көмәји дәјә биләр.

Аилә телләрини мөһкәмләндирмәк үчүн фүрсәт. Аллаһын Кәламыны аиләликҹә өјрәнмәк әрлә арвад, ушагла валидејн арасында јахшы мүнасибәтә зәмин јарадыр. Ибадәт елә хош, елә меһрибан аб-һавада кечмәлидир ки, аиләнин һәр бир үзвү бу ҝүнү сәбирсизликлә ҝөзләсин. Валидејнләр аиләви ибадәт үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси», «Ојанын!» журналларындан вә ја сајтымыздан ушагларынын јашына ујғун мөвзу сечә биләрләр. Ушагларла мәктәбдә гаршылашдыглары чәтинликләр барәдә сөһбәт едиб, онлара бу чәтинликләри дәф етмәклә бағлы мәсләһәт верә биләрләр. Һәмчинин JW телевизијасында (tv.jw.org) јајымланан һансыса програма бахыб бирликдә мүзакирә едә биләрсиниз. Аиләви ибадәт вахты нөвбәти ҝөрүшдә охунаҹаг нәғмәләри дә мәшг етмәк олар. Ибадәтдән сонра исә һамы чај сүфрәси әтрафында топлаша биләр.

Һәр һәфтә кечирилән аиләви ибадәт сајәсиндә аиләнин һәр бир үзвүнүн Аллаһын Кәламына мәһәббәти артаҹаг. Јеһова да онларын зәһмәтини јердә гојмајаҹаг (Зәбур 1:1—3).

  • Нәјә ҝөрә аиләви ибадәт кечирмәк ваҹибдир?

  • Валидејнләр нә едә биләрләр ки, аиләви ибадәт һәр кәс үчүн хош олсун?