Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 1

Јеһованын Шаһидләри илә танышлыг

Јеһованын Шаһидләри илә танышлыг

Данимарка

Тајван

Венесуела

Һиндистан

Јеһованын Шаһидләри. Јәгин ки, бу ады ешитмисиниз. Ола билсин, онларла Мүгәддәс Китаб һаггында сөһбәт етмисиниз. Бәлкә дә, гоншуларыныздан, иш, јахуд мәктәб јолдашларыныздан кимсә Јеһованын Шаһидидир. Ҝәлин бизимлә, Јеһованын Шаһидләри илә таныш олаг вә ҝөрәк биз нәјә ҝөрә һәр кәслә өз етигадларымыз һагда данышырыг.

Ади инсанларыг. «Јеһованын Шаһидләри» тәшкилаты мүхтәлиф мәншәдән, ҹәмијјәтин ајры-ајры тәбәгәсиндән олан инсанлардан ибарәтдир. Онларын чоху әввәлләр башга динә мәнсуб олуб, бәзиләри исә Аллаһа үмумијјәтлә инанмајыб. Лакин һамымыз Јеһованын Шаһиди олмаздан өнҹә Мүгәддәс Китабдакы тәлимләри арашдырмышыг (Һәвариләрин ишләри 17:11). Өјрәндијимиз шејләрә инандыгдан сонра Јеһова Аллаһа гуллуг етмәк гәрарына ҝәлмишик.

Мүгәддәс Китаба һөрмәтлә јанашырыг. Һамы кими, бизим дә өз гајғыларымыз, өз чәтинликләримиз вар. Анҹаг Аллаһын ганунларына әмәл етмәјә чалышдығымыз үчүн һәјатымыз јахшылыға доғру хејли дәјишиб (Зәбур 128:1, 2). Буна ҝөрә биз Мүгәддәс Китабда охудуғумуз һикмәтли кәламлары башгаларына да сөјләјирик.

Аллаһа мәгбул һәјат сүрүрүк. Мүгәддәс Китабдакы ганунлар һәр кәсин хејринәдир, инсана башгаларына һөрмәт етмәји, хејирхаһ вә виҹданлы олмағы өјрәдир. Бу ганунлар сајәсиндә инсан ҹәмијјәтин нүмунәви үзвү, аиләләр исә мөһкәм вә әхлаглы олур. Биз, Јеһованын Шаһидләри мәһз бу ганунларла јашајырыг. Үстәлик, Аллаһын ајры-сечкилик етмәдијини биләрәк бүтүн дүнјадакы диндашларымыза мәһәббәт бәсләјирик. Бу мәһәббәтин гаршысында һеч бир ирги вә сијаси сәдд дура билмәз. Дүздүр, Јеһованын Шаһидләри ајры-ајрылыгда ади инсанлардыр, бир халг кими исә хүсуси халгдыр (Һәвариләрин ишләри 4:13; 10:34, 35).

  • Нәјә ҝөрә демәк олар ки, Јеһованын Шаһидләри ади инсанлардыр?

  • Мүгәддәс Китаб Јеһованын Шаһидләринә һансы дәјәрләри ашылајыр?