Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 24

Тәшкилатын фәалијјәти неҹә малијјәләшир?

Тәшкилатын фәалијјәти неҹә малијјәләшир?

Непал

Того

Бөјүк Британија

«Јеһованын Шаһидләри» тәшкилаты һәр ил јүз милјонларла Мүгәддәс Китаб вә башга нәшрләр дәрҹ едиб пајлајыр. Бу нәшрләр сатыш үчүн нәзәрдә тутулмур. Тәшкилат һәмчинин ибадәт евләри, филиаллар тикир вә онлара техники хидмәт ҝөстәрир. Бундан әлавә, бејтеллиләрә, хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрә мадди дәстәк олур вә фәлакәт баш верән әразиләрә јардым ҝөндәрир. Јәгин сизә мараглыдыр бүтүн бунлар неҹә малијјәләшир.

Пул јығылмыр. Мүждәчилик ишини һәјата кечирмәк үчүн чохлу пул лазым олса да, биз һеч кимдән пул тәләб етмирик. XIX әсрдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын икинҹи бурахылышында јазылырды ки, бизим архамызда Јеһова Аллаһ дурур, одур ки, тәшкилатымыз «көмәк үчүн һеч вахт һеч кимә ағыз ачмајаҹаг». Бу ҝүнә кими белә дә олуб! (Мәтта 10:8).

Фәалијјәтимиз ианәләр һесабына малијјәләшир. Мүгәддәс Китаб үзрә маарифләндирмә ишимизи чох адам гијмәтләндирир вә бу ишә көнүллү ианә верир. Јеһованын Шаһидләринин өзләри дә бүтүн дүнјада Аллаһын ишини иҹра етмәк үчүн вахтларыны, ҝүҹләрини вә вәсаитләрини сәрф едирләр (1 Салнамәләр 29:9). Бу ишин ирәлиләмәсинә јардым етмәк истәјәнләр ибадәт евләриндә вә топланты залларында олан гутулара ианә ата биләрләр. Һәмчинин ианәләри jw.org сајты васитәсилә дә ҝөндәрмәк олар. Ианәнин чох һиссәсини орта имканлы адамлар верир. Онлар мәбәдин хәзинә габына ики хырда пул салан вә Иса пејғәмбәрин тәрифләдији касыб дул гадын кими сәхавәт ҝөстәрирләр (Лука 21:1—4). Беләликлә, көнлү истәјән һәр кәс үрәјиндә гәт етдији кими мүәјјән мигдарда пул ајырыб ианә едә биләр (1 Коринфлиләрә 16:2; 2 Коринфлиләрә 9:7).

Мүждәчилик ишини дәстәкләмәк истәјән инсанлар һәмишә олуб вә олаҹаг. Биз әминик ки, Јеһова Аллаһ бундан сонра да белә инсанларын васитәсилә Өз ишини ирәли апараҹаг (Мәсәлләр 3:9).

  • Тәшкилатымыз неҹә малијјәләшир?

  • Көнүллү ианәләр нәјә хәрҹләнир?