Руһани гида һәр кәс үчүн фајдалыдыр

Иса Мәсиһин өлүмүнә бир нечә ҝүн галмышды. О, һәвариләри илә — Бутрусла, Јагубла, Јәһјајла вә Андреасла дөврүн јекунунда өз һүзуру барәдә сөһбәт едәркән белә бир суал галдырды: «Евиндәки гуллугчулара вахтлы-вахтында јемәк вермәк үчүн ағанын онларын үзәринә гојдуғу садиг вә ағыллы нөкәр, ҝөрәсән, кимдир?» (Мәтта 24:3, 45; Марк 13:3, 4). Иса Мәсиһ шаҝирдләрини архајын етди ки, бир аға олараг, дөврүн јекунунда давамчыларыны руһани гида илә тәмин етмәк үчүн «садиг вә ағыллы нөкәр» тәјин едәҹәк. Бәс бу нөкәр ким олаҹагды?

Аллаһын руһу илә сечилмиш мәсиһиләр. Садиг вә ағыллы нөкәр Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасыдыр. Бу Шура Јеһова Аллаһын хидмәтчиләрини вахтлы-вахтында руһани гида илә тәмин едир. Бу гиданы мүнтәзәм алмаг бизим рифаһымыз үчүн сон дәрәҹә ваҹибдир (Лука 12:42).

Ағасы бүтүн әмлакынын идарәсини она тапшырыб (Лука 12:44). Иса Мәсиһ садиг нөкәрә Јеһованын тәшкилатынын јердәки һиссәсини идарә етмәји тапшырыб. Бура дашынан вә дашынмаз әмлака нәзарәт, тәблиғ ишинә рәһбәрлик вә јығынҹаглар васитәсилә тәлим вермәк дахилдир. Садиг вә ағыллы нөкәр бизә лазым олан анда лазым олан руһани гиданы верир, јәни Аллаһын Кәламына әсасланан нәшрләр һазырлајыр, јығынҹаглар вә бөјүк топлантылар үчүн програм тәшкил едир.

Бу нөкәр садигдир, Аллаһын Кәламыны рәһбәр тутур вә тәблиғ етмәк тапшырығыны иҹра едир. Һәмчинин ағыллыдыр, Иса Мәсиһин она етибар етдији һәр шеји ағылла идарә едир (Һәвариләрин ишләри 10:42). Јеһова Аллаһ онларын ишини уғурлу едир, белә ки, Аллаһын халгы бөјүјүр вә руһани гидадан корлуг чәкмир (Әшија 60:22; 65:13).

  • Иса Мәсиһ давамчыларына руһани гида вермәк үчүн кими тәјин едиб?

  • «Нөкәр» һансы мәнада садиг вә ағыллыдыр?