Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 17

Рајон нәзарәтчиләри

Рајон нәзарәтчиләри

Малави

Тәблиғ хидмәти ҝөрүшү

Ев-ев тәблиғ

Ағсаггалларла ҝөрүш

Инҹилдә тез-тез Иса пејғәмбәрин давамчысы Барнәбанын вә һәвари Булусун ады чәкилир. Онлар бир нөв сәјјар нәзарәтчи идиләр, бир-бир јығынҹаглара баш чәкир, баҹы-гардашларын иманыны ҝүҹләндирирдиләр. Мәсәлән, бир дәфә һәвари Булус гардашларын вәзијјәтиндән хәбәр тутмаг үчүн гајыдыб онлара баш чәкмәк истәмишди. О, јүзләрлә километр јол гәт етмәјә һазыр иди ки, тәки гардашлары иманда мөһкәмләндирсин (Һәвариләрин ишләри 15:36). Бу ҝүн сәјјар нәзарәтчиләрин дә мәгсәди будур.

Диндашларыны руһландырырлар. Рајон нәзарәтчиси илдә ики дәфә тәхминән 20 јығынҹаға баш чәкир, һәр јығынҹаға зијарәти бир һәфтә давам едир. Јеһованын Шаһидләри бу гардашларын тәҹрүбәләриндән вә әҝәр евлидирләрсә, онларын һәјат јолдашларынын нүмунәләриндән бәһрәләнирләр. Бу гардашлар вә онларын јолдашлары јығынҹагда һәм ҹаванларла, һәм јашлыларла таныш олур, онларла бирҝә ев-ев тәблиғ едир вә шаҝирд һазырламаг ишиндә иштирак едирләр. Бундан башга, рајон нәзарәтчиләри ағсаггалларла бирҝә баҹы-гардашлары зијарәт едиб руһландырырлар. Һәмчинин јығынҹагларда вә бөјүк топлантыларда чыхышлары илә һамыны мөһкәмләндирирләр (Һәвариләрин ишләри 15:35).

Һамы илә марагланырлар. Рајон нәзарәтчиләри јығынҹағын вәзијјәти илә јахындан марагланырлар. Онлар ағсаггалларла вә јығынҹаг хидмәтчиләри илә ҝөрүшүб јығынҹағын наилијјәтләрини нәзәрдән кечирир вә бу гардашлара мәсулијјәтләри илә бағлы мәсләһәтләр верирләр. Өнҹүлләр дә онларын диггәтиндән кәнарда галмыр. Нәзарәтчиләр онлара хидмәтдә пүхтәләшмәјә көмәк едирләр. Бу гардашлар јығынҹаға тәзә ҝәләнләрлә дә марагланыр, онларла таныш олур вә Аллаһын јолунда атдыглары аддымлар барәдә сөһбәт едирләр. Рајон нәзарәтчиләри ҝүҹләрини әсирҝәмәдән бизим хејримиз үчүн зәһмәт чәкир вә бизимлә чијин-чијинә хидмәт едирләр (2 Коринфлиләрә 8:23). Биз дә онлар кими мөһкәм имана саһиб олмалы, Аллаһа садиг галмалыјыг (Ибраниләрә 13:7).

  • Рајон нәзарәтчиләри јығынҹаглара нәјә ҝөрә баш чәкирләр?

  • Бу зијарәтләрдән сиз неҹә бәһрәләнә биләрсиниз?