Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 14

Өнҹүлләр үчүн мәктәбләр

Өнҹүлләр үчүн мәктәбләр

АБШ

Ҝилад мәктәби, Патерсон (Нју-Јорк)

Панама

Јеһованын Шаһидләри дини тәһсилә бөјүк өнәм верирләр. Вахтынын чох һиссәсини хош хәбәрин тәблиғи ишинә һәср едәнләр үчүн хүсуси мәктәбләр тәшкил олунур. Бу мәктәбләр сајәсиндә онлар өз хидмәтләрини там јеринә јетирә билирләр (2 Тимутијә 4:5).

Өнҹүл мәктәби. Бир ил өнҹүл кими хидмәт едәнләр бу мәктәбә дәвәт олунур. Тәлим алты ҝүн давам едир. Дәрсләр адәтән јахынлыгда јерләшән ибадәт евиндә кечирилир. Мәгсәд өнҹүлләрә Јеһоваја даһа да јахынлашмаға, хидмәтдә сәриштәли олмаға вә бу шәрәфли хидмәти давам етдирмәјә көмәк етмәкдир.

Падшаһлыг мүждәчиләри мәктәби. Тәлим ики ај давам едир. Бу мәктәб тәләбат олан әразиләрә көчмәјә һазыр олан тәҹрүбәли өнҹүлләр үчүндүр. Онлар јер үзүндә тајы-бәрабәри олмајан мүждәчи Иса Мәсиһдән өрнәк алараг «Мән ҝедәрәм! Мәни ҝөндәр!» дејирләр (Әшија 6:8; Јәһја 7:29). Башга әразијә көчмәк елә дә асан дејил. Бәзиләри садә шәраитә ујғунлашмалы олурлар. Мәдәнијјәт, иглим вә мәтбәх өјрәшдикләриндән тамамилә фәргли ола биләр. Бәзән јени дил дә өјрәнмәк лазым ҝәлир. Бу мәктәб 23—65 јашларында олан субај баҹы-гардашлара вә ҹүтлүкләрә тәјинатларында лазым олан руһани кејфијјәтләрә, Јеһова вә Онун тәшкилаты үчүн јарарлы олаҹаг баҹарыглара јијәләнмәјә көмәк едир.

Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝилад. Ҝилад сөзү ибрани дилиндән тәрҹүмәдә «шәһадәт галағы» демәкдир. 1943-ҹү илдә тәсис олунандан бәри бу мәктәбин 8000-дән чох мәзуну хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими «јерин нәһајәтләринәдәк» шаһидлик етмәк үчүн тәјин олунублар (Һәвариләрин ишләри 13:47). Мәзунлар илк дәфә Перуја ҝәләндә бу өлкәдә бир дәнә дә олсун јығынҹаг јох иди. Лакин инди бурада 1200-дән чох јығынҹаг вар! Бизим хүсуси тәјинатлы мүждәчиләримиз Јапонијада хидмәт етмәјә башлајанда орада 10 Јеһованын Шаһиди олар, ја олмазды. Һал-һазырда исә бу өлкәдә Јеһованын Шаһидләринин сајы 200 000-и өтүб. Ҝиладдакы беш ајлыг курс әрзиндә Аллаһын Кәламы дәриндән арашдырылыр. Бу мәктәбә хүсуси өнҹүлләр, хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр, филиалларда хидмәт едәнләр вә рајон нәзарәтчиләри дәвәт олунурлар. Бу тәлим сајәсиндә үмумдүнја иш даһа да чичәкләнир.

  • Өнҹүл мәктәбинин мәгсәди нәдир?

  • Падшаһлыг мүждәчиләри мәктәбини кимләр кечә биләр?