Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 23

Нәшрләримизин һазырланмасы

Нәшрләримизин һазырланмасы

АБШ, Јазы шөбәси

Ҹәнуби Кореја

Филиппин

Бурунди

Шри-Ланка

Аллаһын Кәламындакы мүждә «һәр халга, тајфаја, дилә вә үммәтә» бәјан едилмәлидир. Елә бу мәгсәдлә биз 750-дән чох дилдә нәшрләр дәрҹ едирик (Вәһј 14:6). Сөзсүз ки, бу иш асан баша ҝәлмир. Бу ишә мүхтәлиф өлкәләрдән олан јазычылар вә тәрҹүмәчиләр әмәк гојур. Онларын һамысы Јеһованын Шаһидидир.

Мәтн инҝилис дилиндә јазылыр. Рәһбәрлик Шурасы баш идарәдә јерләшән Јазы шөбәсинин фәалијјәтинә нәзарәт едир. Бу шөбә исә баш идарәдә вә бәзи филиалларда хидмәт едән јазычыларын ишини идарә едир. Јазычыларын башга-башга мәншәләрдән олмасы сајәсиндә нәшрләримиздә мүхтәлиф халгларын мәдәнијјәтинә аид мөвзулар дәрҹ едилир. Бунунла да нәшрләримиз һамы үчүн мараглы олур.

Мәтн тәрҹүмәчиләрә ҝөндәрилир. Һазыр мәтн редактә едилдикдән вә Рәһбәрлик Шурасы тәрәфиндән тәсдиг олундугдан сонра електрон форматда бүтүн тәрҹүмә групларына ҝөндәрилир. Тәрҹүмәчиләр мәтни тәрҹүмә едирләр. Бу мәрһәләдә тәрҹүмә олунмуш мәтнин дәгиглији вә тәбиилији дә јохланылыр. Тәрҹүмәчиләр инҝилис мәтниндәки фикирләри там долғунлуғу илә ана дилләриндә вермәкдән өтрү «һәгигәт сөзләрини дүзҝүн» јазмаға чалышырлар (Ваиз 12:10).

Компүтерләрин фајдасы. Дүздүр, компүтер јазычылары вә тәрҹүмәчиләри әвәз едә билмәз, амма онун фајдасыны да данмаг олмаз. Електрон лүғәтләр, ахтарыш програмлары вә башга вәсаитләр ишин сүрәтини хејли артырыр. Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән јарадылан чохдилли електрон нәшријјат системи (MEPS) сајәсиндә мәтн јүзләрлә дил графикасында јазылыр, шәкилләрлә бәрабәр јығылыр вә чапа һазырланыр.

Бәли, биз бу ишдән өтрү ҝүҹ-гүввәмизи әсирҝәмирик. Чалышырыг ки, нәшрләримиз һәтта бир нечә мин адамын данышдығы дилдә дә дәрҹ олунсун. Чүнки Јеһова Аллаһ истәјир ки, «һәр ҹүр инсан хилас олуб һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә јијәләнсин» (1 Тимутијә 2:3, 4).

  • Нәшрләримизин јазылмасы барәдә нә демәк олар?

  • Нәјә ҝөрә нәшрләримиз чохлу дилләрә тәрҹүмә олунур?