Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 4

Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»

Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»

Конго (Киншаса)

Руанда

Ерамызын III—IV әсринә аид Симмакус фрагменти. Зәбур 69:31 ајәсиндә Аллаһын ады

Узун илләр әрзиндә Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабын мүхтәлиф тәрҹүмәләрини дәрҹ етмиш вә пајламышлар. Лакин сонралар ајдын олду ки, јени тәрҹүмәјә еһтијаҹ вар. Чүнки Аллаһ һәр кәсин «һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә» јијәләнмәсини истәјир (1 Тимутијә 2:3, 4). Беләҹә, 1950-ҹи илдән етибарән Мүгәддәс Китабын мүасир дилә тәрҹүмә олунмуш ајры-ајры һиссәләри дәрҹ едилмәјә башлады. Бу, Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» адланыр вә 130-дан чох дилә чеврилмиш дәгиг тәрҹүмәдир.

Аллаһын Кәламы мүасир дилә тәрҹүмә олунмалы иди. Билдијимиз кими, вахт кечдикҹә дил дәјишир. Буна ҝөрә дә һәмин дөврдә Мүгәддәс Китабда ишләнән бир чох сөзләр артыг көһнәлмиш вә чәтин баша дүшүлүрдү. Һәмчинин Мүгәддәс Китабын даһа дәгиг гәдим әлјазмалары ашкар едилмишди. Бу әлјазмалар Мүгәддәс Китабын јазылдығы дилләри — гәдим ибрани, арами вә јунан дилләрини ајдын баша дүшмәјә көмәк едирди.

Аллаһын Кәламы дәгиг тәрҹүмә олунмалы иди. Аллаһын Кәламыны тәрҹүмә едәнләр онун орижинал мәтнинә садиг галмалыдырлар. Анҹаг әфсуслар олсун ки, Аллаһын мүгәддәс адына әксәр тәрҹүмәләрдә раст ҝәлинмир.

Аллаһын Кәламынын тәрҹүмәси Аллаһа шәрәф ҝәтирмәлидир (2 Ишмуил 23:2). Мүгәддәс Китабын лап гәдим әлјазмаларында Аллаһын адына, Јеһова адына тәхминән 7000 дәфә раст ҝәлинир. Нүмунә үчүн ашағыдакы шәклә баха биләрсиниз. Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ндә дә Аллаһын ады орижинал мәтндә олдуғу кими өз әксини тапды (Зәбур 83:18). Аллаһын фикирләрини дәгигликлә ифадә едән ҝөзәл бир тәрҹүмә әрсәјә ҝәлди. Бәли, илләр узуну сүрән тәдгигатлар өз бәһрәсини верди. Лакин ола билсин, сизин доғма дилиниздә һәлә ки Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» јохдур. Бунунла белә, јахшы оларды ки, һансы тәрҹүмәдә олурса-олсун, Јеһова Аллаһын Кәламыны һәр ҝүн охујасыныз (Јушә 1:8; Зәбур 1:2, 3).

  • Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабы тәрҹүмә етмәјә башладылар?

  • Аллаһа јахынлашмаг үчүн һәр ҝүн нә етмәлијик?