Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 3

Илаһи биликләр ашкара чыхыр

Илаһи биликләр ашкара чыхыр

1870-ҹи илләр, Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары

1879-ҹу ил, «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын илк бурахылышы

XXI әср, «Ҝөзәтчи гүлләси»

Инҹилдә габагҹадан дејилмишди ки, Иса Мәсиһин өлүмүндән сонра онун еркән давамчылары арасында Аллаһ һаггында јалан өјрәдән вә һәгигәти тәһриф едән адамлар пејда олаҹаг (Һәвариләрин ишләри 20:29, 30). Доғрудан да, белә адамлар пејда олду. Онлар Мәсиһин өјрәтдији тәлимләрлә күфр фикирләри гарышдырдылар. Беләҹә, сахта мәсиһилик мејдана чыхды (2 Тимутијә 4:3, 4). Бәс сиз неҹә әмин ола биләрсиниз ки, Јеһованын Шаһидләринин Аллаһ һаггында өјрәтдикләри һәгигәтдир?

Јеһова Аллаһ һәгигәти ашкара чыхарыр. Јеһова Аллаһ өнҹәдән демишди ки, ахырзаманда «һәгиги елм чохалаҹаг» (Дәнјал 12:4). 1870-ҹи илдә һәгигәт ахтарышында олан бир нечә адам анлады ки, килсә тәлимләри Аллаһын Кәламына зиддир. Онлар Мүгәддәс Китабы дүзҝүн баша дүшмәк үчүн ахтарышлар апармаға башладылар, Јеһова Аллаһ да онларын гаршысында илаһи елм хәзинәсинә гапы ачды.

Аллаһы ахтаран инсанлар дәринликләрә варыр. Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Аллаһын Кәламыны мөвзубәмөвзу арашдырырдылар. Һансыса ајәни баша дүшмәјәндә бу мөвзуну ачыглајан башга ајәләри ахтарырдылар вә онлары тутушдурурдулар. (Јери ҝәлмишкән, бу ҝүн биз дә онларын тәдгигат үсулундан истифадә едирик.) Ҝәлдикләри гәнаәт бүтүн Мүгәддәс Китабла узлашырдыса, ону гәләмә алырдылар. Беләҹә, Аллаһын Кәламы өзү өзүнү изаһ едирди. Бунун сајәсиндә онлар Аллаһын ады, Падшаһлығы, Онун бәшәријјәт вә Јер күрәси үчүн нијјәти, өлүмлә вә дирилмәјлә бағлы һәгигәти ашкара чыхартдылар, јалан етигадлардан вә ајинләрдән азад олдулар (Јәһја 8:31, 32).

1879-ҹу илдә онлар баша дүшдүләр ки, Аллаһын Кәламындакы һәгигәтләри башга инсанлар да билмәлидирләр. Бу мәгсәдлә онлар һәмин илдән етибарән бу ҝүн «Ҝөзәтчи гүлләси Јеһова Аллаһын Падшаһлығыны бәјан едир» ады алтында дәрҹ етдијимиз журналын нәшринә башладылар. Һазырда биз Мүгәддәс Китабдакы һәгигәтләри 240 өлкә вә әразидә, 750-дән чох дилдә тәблиғ едирик. Һәлә һеч вахт илаһи биликләрин нуру бу гәдәр шәфәг сачмамышдыр!

  • Иса Мәсиһин өлүмүндән сонра нә баш верди?

  • Илаһи биликләр неҹә ашкара чыхды?