Естонија

Зимбабве

Монголустан

Пуерто–Рико

Бизим јығышдығымыз ибадәт евләри Аллаһын мүгәддәс адыны дашыјыр. Одур ки, бу јерләрин тәмиз, ҝөзәл вә јахшы вәзијјәтдә олмасына бөјүк әһәмијјәт веририк. Ибадәтимизин ваҹиб һиссәси олан бу ишә һамы өз төһфәсини верә биләр.

Тәмизлик ишләри. Һәр ҝөрүшдән сонра баҹы-гардашлар ибадәт евини тәмизләјирләр. Һәмчинин мүтәмади олараг орада имәҹилик кечирилир. Адәтән, ишләр сијаһы үзрә вә ағсаггалын, јахуд јығынҹаг хидмәтчисинин рәһбәрлији алтында јеринә јетирилир. Баҹы-гардашлар дөшәмәни сүпүрүр, јахуд тозсоранлајыр, силир, һәр јерин тозуну алыр, стуллары низамлајыр, ајагјолуну тәмизләјир, пәнҹәрәләри, ҝүзҝүләри силир, зибилләри атыр вә һәјәти сәлигәјә салырлар. Ушаглара да бәзи ишләр тапшырылыр. Бу јолла онлар ибадәт јеринә һөрмәтлә јанашмағы өјрәнирләр (Ваиз 5:1).

Тәмир ишләри. Һәр ил ибадәт евинин ичәриси вә бајыры јохланылыр. Буна ујғун олараг, орада мүнтәзәм тәмир ишләри ҝөрүлүр ки, бина саз вәзијјәтдә галсын вә артыг мәсрәфләрә јол верилмәсин (2 Салнамәләр 24:13; 34:10). Ибадәт еви гуллуг етдијимиз Аллаһын адына лајиг олмалыдыр. Бу биналары тәмирли, тәмиз сахламагла Јеһова Аллаһы севдијимизи вә ибадәт јеримизи әзиз тутдуғумузу ҝөстәрмиш олуруг (Зәбур 122:1). Ибадәт евләримиз кәнардан баханларда да хош тәәссүрат ојадыр (2 Коринфлиләрә 6:3).

  • Нәјә ҝөрә ибадәт јеримизә һөрмәтлә јанашмалыјыг?

  • Ибадәт евиндә һансы тәмизлик ишләри ҝөрүлүр?