Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 25

Ибадәт евләри. Онларын иншасы вә мәгсәди

Ибадәт евләри. Онларын иншасы вә мәгсәди

Боливија

Ниҝерија, әввәл вә сонра

Таити

Јеһованын Шаһидләринин бирҝә јығышдыглары мәкан ибадәт еви адланыр. Бурада Мүгәддәс Китабын вә Иса пејғәмбәрин тәблиғинин әсас мөвзусу олан Аллаһын Падшаһлығы һаггында тәлим верилир (Лука 8:1).

Саф ибадәт мәканы. Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәчилик иши мәһз бурадан һәјата кечирилир (Мәтта 24:14). Ибадәт евләринин өлчүсү вә гурулушу мүхтәлиф олур. Бунунла белә, онларын һамысы садә тикилидир вә чохунда бир нечә јығынҹаг ҝөрүш кечирир. Јығынҹаглар артдыгҹа ибадәт евләринә дә тәләбат артыр. Бу сәбәбдән сон илләрдә Јеһованын Шаһидләри он минләрлә јени ибадәт евләри (орта һесабла ҝүнә беш бина) тикмишләр. Бу, неҹә мүмкүндүр? (Мәтта 19:26).

Үмуми фонда едилән ианәләр һесабына тикилир. Јығылан бу ианәләр филиала ҝөндәрилир. Филиал да бу пулу ибадәт биналарынын тикилмәсинә, ја да һазыр биналарын тәмири вә бәрпасына хәрҹләјир.

Көнүллүләр тәрәфиндән тикилир. Бир чох өлкәләрдә Ибадәт евләринин тикинти бригадалары тәшкил олунмушдур. Тикинти бригадасы вә башга көнүллүләр өлкә дахилиндә бир јердән башга јерә ҝедәрәк тикинти лајиһәләринин һәјата кечирилмәсинә башчылыг едир вә јерли Шаһидләрә бу иш үчүн лазыми баҹарыглар өјрәдирләр. Башга өлкәләрдә мүәјјән бөлҝә дахилиндә ибадәт евләринин тикинти вә бәрпа ишләринә нәзарәт етмәк үчүн бу саһәдә тәҹрүбәси олан Јеһованын Шаһидләри тәјин олунур. Һәр лајиһәдә диҝәр әразиләрдән ҝәлән пешәкар көнүллүләр чалышса да, әсас ишчи гүввәсини јерли јығынҹағын үзвләри тәшкил едир. Онлар көнүллү вә ҹан-дилдән бу ишдә иштирак едирләр. Бүтүн бунлар јалныз Јеһованын руһунун вә Онун халгынын фәдакар әмәји сајәсиндә мүмкүн олур (Зәбур 127:1; Колослулара 3:23).

  • Ибадәт евләри һансы мәгсәдлә тикилир?

  • Бүтүн дүнјада ибадәт евләринин тикилмәси нәјин сајәсиндә мүмкүн олур?