Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 27

Ибадәт евинин китабханасы

Ибадәт евинин китабханасы

Исраил

Чехија Республикасы

Бенин

Кајман Адалары

Һансыса мөвзу илә бағлы әлавә мәлумат алмагда китабхананын ролу бөјүкдүр. Аллаһын Кәламы илә бағлы мөвзулары арашдырмаг үчүн дә ибадәт евләриндә китабхана олур. Һансыса ајә, Мүгәддәс Китабда ады чәкилән јер, әшја, персонаж һаггында мәлумат топламаг, јахуд сизи марагландыран мәсәләјә даир Аллаһын Кәламында нә дејилдијини билмәк истәјәндә һәмин китабханадан истифадә едә биләрсиниз.

Ахтарыш апармаг үчүн вәсаитләр. Чох јәгин ки, сизин евиниздә Јеһованын Шаһидләринин бүтүн нәшрләри јохдур. Анҹаг ибадәт евләриндәки китабханада сон нәшрләрин, демәк олар ки, һамысы олур. Орада Мүгәддәс Китабын мүхтәлиф тәрҹүмәләрини, лүғәт вә башга вәсаитләри тапа биләрсиниз. Әҝәр китабханада компүтер варса, чох ҝүман ки, ораја «Ҝөзәтчи гүлләсинин китабханасы» програмы јазылыб. Бу програма чохлу сајда нәшрләр дахил едилиб. Програмда һәмчинин дахили ахтарыш системи мөвҹуддур ки, онун да васитәсилә сизи марагландыран мөвзуну, сөзү, ајәни асанлыгла тапа биләрсиниз. Китабханадан истәдијиниз вахт, ҝөрүшдән әввәл дә, сонра да истифадә едә биләрсиниз.

Китабхананын фајдасы. Әҝәр сизә «Мәсиһи һәјаты вә ибадәти» ҝөрүшүндә чыхыш етмәк үчүн тапшырыг верибләрсә, ону һазырлајаркән китабхананын сизә көмәји дәјә биләр. Китабханаја «Мәсиһи һәјаты вә ибадәти» ҝөрүшүнүн нәзарәтчиси ҹавабдеһдир. О, сон нәшрләрин китабханаја әлавә едилмәсинә, китабхананын низамла тәшкил олунмасына нәзарәт едир. Нәзарәтчи, јахуд да сизинлә дәрс кечән адам сизә лазыми мәлуматы тапмаға көмәк едә биләр. Лакин китабханадан китаб ҝөтүрүб апармаг олмаз. Һәм дә китабларла сәлигәли давранмаг лазымдыр, онлары јазмаг олмаз.

Аллаһын Кәламында дејилир ки, Аллаһын елмини «дәфинә кими» ахтармаға чалышмалыјыг (Мәсәлләр 2:1—5). Бу дәфинәни тапмагда ибадәт евиндәки китабхананын сизә бөјүк көмәји дәјә биләр.

  • Ахтарыш апармаг үчүн ибадәт евинин китабханасында һансы вәсаитләр олур?

  • Китабханадан сәмәрәли истифадә етмәкдә сизә ким көмәк едә биләр?