Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 8

Јығынҹаға мүвафиг ҝејим

Јығынҹаға мүвафиг ҝејим

Исландија

Мексика

Гвинеја-Бисау

Филиппин

Бу брошүрдәки шәкилләрдән ҝөрүндүјү кими, Јеһованын Шаһидләри ҝөрүшләрә сәлигәли ҝејиниб ҝәлирләр. Ҝәлин бахаг нәјә ҝөрә.

Аллаһа еһтирамымызы ҝөстәририк. Дүздүр, Аллаһ инсанын ҝөрүнүшүнә јох, онун үрәјинә бахыр (1 Ишмуил 16:7). Амма биз Аллаһа ибадәт етмәк үчүн јығышанда ҝејимимиз Онун адына лајиг олмалы вә баҹы-гардашларымыза һөрмәт етдијимизи ҝөстәрмәлидир. Тутаг ки, сиз мәһкәмәдә һаким гаршысында дурмусунуз. Бу заман ҝејиминиз неҹә оларды? Чох ҝүман ки, она һөрмәтдән ирәли ҝәләрәк ҝејиминизә фикир верәрдиниз. Јеһова Аллаһ исә бүтүн дүнјанын Һакимидир. Буна ҝөрә биз јығынҹаға ҝедәркән Аллаһа вә ибадәт јеримизә лајиг ҝејинмәлијик (Јарадылыш 18:25).

Әхлаг дәјәрләримизи әкс етдиририк. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, мөмин инсан «һәја вә әдәб-әрканла» ҝејинмәлидир (1 Тимутијә 2:9, 10). «Һәја» илә ҝејинмәк о демәкдир ки, бизим ҝејимимиз ачыг-сачыг, әҹаиб, јөндәмсиз, сәлигәсиз олмамалыдыр. «Әдәб-әрканла» ҝејинмәк исә сәлигәли вә зөвглү ҝејинмәк демәкдир. Бунунла белә, ҝејим мәсәләсиндә гаршымызда бөјүк сечим вар. Бизим ләјагәтли ҝејимимиз «Хиласкарымыз Аллаһын тәлимини» бәзәјир вә Аллаһа шәрәф ҝәтирир (Титуса 2:10; 1 Бутрус 2:12). Беләликлә, јығынҹаға мүвафиг тәрздә ҝејиниб ҝәлмәклә Јеһова Аллаһын јолу һаггында ҝөзәл шәһадәт веририк.

Дүшүнмәјин ки, әҝәр мүвафиг палтарыныз јохдурса, јығынҹаға ҝәлә билмәзсиниз. Шәрт дејил ки, ҝејим баһалы вә дәбдәбәли олсун, ән әсасы тәмиз вә сәлигәли олсун.

  • Ибадәт едәркән неҹә ҝејинмәјимиз нә дәрәҹәдә ваҹибдир?

  • Ҝејимә вә хариҹи ҝөрүнүшә ҝәлдикдә һансы принсипи рәһбәр тутмалыјыг?