Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 21

Бејтел

Бејтел

Бәдии тәртибат шөбәси (АБШ).

Алманија

Кенија

Колумбија

Бејтел ибрани дилиндән тәрҹүмәдә «Аллаһын еви» демәкдир (Јарадылыш 28:17, 19). Јеһованын Шаһидләринин тәблиғ фәалијјәтинә нәзарәт едән вә дүнјанын мүхтәлиф јерләриндә јарадылан идарәләр, јахуд филиаллар Бејтел адланыр. Баш идарә АБШ-ын Нју-Јорк штатында јерләшир. Рәһбәрлик Шурасы бурадан бүтүн филиалларын фәалијјәтинә нәзарәт едир. Бејтелдә хидмәт едәнләр бир аилә кими бир јердә ишләјир, бир јердә јашајыр, бир сүфрә архасында јемәк јејир вә бирликдә Мүгәддәс Китабы өјрәнирләр (Зәбур 133:1).

Фәдакар аилә. Бејтелдә хидмәт едәнләр өзләрини Аллаһын ишинә һәср едибләр вә бунун үчүн әлләриндән ҝәләни әсирҝәмирләр (Мәтта 6:33). Бу баҹы-гардашлар мааш алмырлар, лакин онлар отагла, јемәклә вә мүәјјән мәбләғдә хәрҹликлә тәмин олунурлар. Бејтелдә һәр кәсин өз иши вар, кимиси офисдә, кимиси мәтбәхдә, кимиси јемәкханада ишләјир. Башгалары исә мәтбәәдә, ҹилдләмә емалатханасында, ҹамашырханада, тәмизлик вә техники хидмәт шөбәләриндә вә саирә саһәләрдә чалышырлар.

Мүждәчилик ишинин дирәји. Бүтүн дүнјадакы Бејтелләр инсанлары Мүгәддәс Китаб барәдә маарифләндирмәк мәгсәдинә хидмәт едир. Бу брошүр дә буна бир нүмунәдир. Брошүр Рәһбәрлик Шурасынын нәзарәти алтында јазылмыш, сонра електрон форматда бүтүн дүнјада олан тәрҹүмә групларына ҝөндәрилмишдир. Даһа сонра Бејтел мәтбәәләриндә јүксәк сүрәтли чап машынларында дәрҹ олунмуш вә сајы 118 000-дән чох олан јығынҹаглара ҝөндәрилмишдир. Бу брошүрүн әрсәјә ҝәлмәсиндә хидмәти олан бүтүн Бејтел аиләләри ән ваҹиб ишә — мүждәчилик ишинә бөјүк төһфә вермишләр (Марк 13:10).

  • Бејтелдә кимләр хидмәт едир? Онлар нә илә тәмин олунурлар?

  • Бејтел аиләси һансы ваҹиб иши дәстәкләјир?