Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 22

Бејтелләрдә ҝөрүлән иш

Бејтелләрдә ҝөрүлән иш

Соломон Адалары

Канада

Ҹәнуби Африка

Һәр Бејтел бир, јахуд бир нечә өлкәдә ҝөрүлән тәблиғ ишинә ҹавабдеһдир. Орада мүхтәлиф шөбәләр фәалијјәт ҝөстәрир. Бејтелдә хидмәт едән баҹы-гардашлар тәрҹүмә ишиндә, журналларын чап едилмәсиндә, китабларын ҹилдләнмәсиндә, онларын анбарлара јығылмасында вә аудио-видео мәһсулларын һазырланмасында иштирак едирләр. Бундан башга, Бејтелләр нәзарәт етдикләри бөлҝәјлә бағлы мәсәләләрә дә бахырлар.

Филиал комитәсинин иши. Рәһбәрлик Шурасы Бејтелләрин ишинә нәзарәти филиал комитәләринә һәвалә едиб. Филиал комитәси ән азы үч тәҹрүбәли ағсаггалдан ибарәт олур. Комитә өз нәзарәти алтында олан өлкәләрдә фәалијјәтимизин ҝедишатилә, јаранан проблемләрлә бағлы Рәһбәрлик Шурасына мәлумат верир. Бу мәлуматын әсасында Шура ҝәләҹәк нәшрләр, јығынҹаглар вә бөјүк топлантылар үчүн мөвзулар һазырлајыр. Рәһбәрлик Шурасы филиал комитәсинә төвсијә вә ҝөстәришләр вермәк үчүн мүтәмади олараг өз нүмајәндәсини филиаллара ҝөндәрир (Мәсәлләр 11:14). Онун ҝәлиши илә әлагәдар филиалын ҹавабдеһ олдуғу әразидә јашајан баҹы-гардашлар үчүн хүсуси ҝөрүш тәшкил олунур, ҝөрүш заманы баш идарәнин нүмајәндәси чыхыш едир.

Јығынҹаглара дајаг. Бејтелдәки мәсул гардашлар јени јығынҹагларын тәсис олунмасыны тәсдиг едирләр. Гардашлар һәмчинин филиал әразисиндә хидмәт едән өнҹүлләрин, хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрин, рајон нәзарәтчиләрин фәалијјәтинә рәһбәрлик едирләр. Бундан савајы, онлар бөјүк топлантылар тәшкил едир, јени ибадәт евләринин иншасына вә әдәбијјатларын јығынҹаглара чатдырылмасына нәзарәт едир. Филиалда ҝөрүлән бүтүн ишләр тәблиғ фәалијјәтинин мүтәшәккил сурәтдә иҹра олунмасына хидмәт едир (1 Коринфлиләрә 14:33, 40).

  • Филиал комитәси Рәһбәрлик Шурасы илә неҹә әмәкдашлыг едир?

  • Бејтелдә һансы ишләр ҝөрүлүр?