Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһоваја ҝери дөн

 БӨЛМӘ 4

Виҹдан әзабы. «Ҝүнаһымдан пак ет»

Виҹдан әзабы. «Ҝүнаһымдан пак ет»

«Јени ишим доланышығымызы јахшылашдырмышды. Амма бу ишә ҝөрә мән дүзҝүн олмајан ишләрлә мәшғул олмаға башладым. Бајрамлары гејд едир, сијаси тәдбирләрдә иштирак едир, һәтта килсәјә ҝедирдим. Дүз гырх ил Јеһованын Шаһидләриндән узаг дүшүб гејри-фәал олдум. Илләр өтдүкҹә өзүмү даһа чох инандырырдым ки, Јеһова мәни бағышлајан дејил. Һеч өзүм дә өзүмү бағышлаја билмирдим. Ахы јанлыш јола һәгигәти билә-билә гәдәм гојмушдум» (Марта).

ВИҸДАН әзабы инсан үчүн ағыр јүкдүр. Давуд падшаһ јазмышды: «Тәгсирләрим башымдан ашыр, санки, ағыр јүкдүр, дашымаг олмур» (Зәбур 38:4). Бәзи мәсиһиләр һесаб едир ки, Јеһова онлары һеч вахт бағышламајаҹаг, буна ҝөрә дә һәдсиз кәдәрә гәрг олурлар (2 Коринфлиләрә 2:7). Бу ҹүр дүшүнмәк нә дәрәҹәдә дүзҝүндүр? Ола билсин, сән ағыр ҝүнаһлар ишләмисән. Бәс бу о демәкдирми ки, артыг Јеһовадан тамамилә узаглашмысан вә О, сәни һеч вахт бағышламајаҹаг? Бу, гәтијјән белә дејил!

«Ҝәлин арамыздакы мәсәләләри һәлл едәк»

Јеһова пешман олан бәндәләрини атмыр. Әксинә, онлары ахтарыр. Иса Мәсиһ авара оғул мәсәлиндә Јеһова Аллаһы һәмин оғулун атасы илә мүгајисә етмишди. Мәсәлдәки оғул аиләсини тәрк едиб ејш-ишрәтә гуршанды. Амма бир мүддәт сонра евә гајытмаг гәрарына ҝәлди. «Һәлә узагда икән атасы оғлуну ҝөрүб она үрәји јанды, габағына гачыб онун бојнуна сарылды вә нәвазишлә өпдү» (Лука 15:11—20). Јәгин сән дә Јеһоваја јахынлашмаг истәјирсән, амма өзүнү Ондан чох узаг санырсан. Исанын мәсәлиндәки ата кими, Јеһова сәнә шәфгәтлә јанашыр. О, сәнин гајытмағыны ҝөзләјир.

Бәлкә, елә дүшүнүрсән ки, ҝүнаһларын о гәдәр ҹиддидир, о гәдәр чохдур ки, Јеһова сәни бағышламаз? Онда Јеһованын Әшија 1:18 ајәсиндә јазылан чағырышына диггәт јетир: «Ҝәлин арамыздакы мәсәләләри һәлл едәк. Ҝүнаһларыныз ал-гырмызы олса да, онлары гар кими ағаппаг едәҹәјәм». Бәли, Јеһова һәтта ағ палтардакы ал-гырмызы ләкә кими силинмәз ҝөрүнән ҝүнаһлары да бағышламаға һазырдыр.

Јеһова истәмир ки, сән өмүрбиллаһ виҹдан әзабы чәкәсән. Бәс онда Јеһованын сәни бағышламасы вә виҹданынын тәмизләнмәси үчүн нә едә биләрсән? Давуд падшаһ бунун үчүн ики шеј етмишди. Биринҹиси, о демишди ки, Јеһоваја ҝүнаһларыны ачаҹаг (Зәбур 32:5). Унутма, Јеһова Өзү сәни Она дуа етмәјә вә араныздакы мәсәләләри һәлл етмәјә дәвәт едир. Бу, дәвәти гәбул ет. Јеһованын гаршысында ҝүнаһларыны етираф ет, үрәјини Она бошалт. Давуд өз шәхси тәҹрүбәсинә архаланараг демишди: «Мәни... ҝүнаһымдан пак ет... Чилик-чилик олмуш, пешман үрәји рәдд етмәзсән, еј Аллаһ» (Зәбур 51:2, 17).

Икинҹиси, Давуд Јеһованын елчиси Натан пејғәмбәрдән көмәк алмышды (2 Ишмуил 12:13). Бу ҝүн дә Јеһова Аллаһ јығынҹагда ағсаггаллар тәјин едиб вә онлара тәлим вериб ки, төвбә едән һәмиманлыларына Онунла мүнасибәтләрини бәрпа етмәјә көмәк етсинләр. Ағсаггаллара мүраҹиәт  етсән, онлар сәнә Мүгәддәс Китабдан ајәләр охујаҹаг, сәнин үчүн дуа едәҹәкләр. Бунун сајәсиндә гәлб раһатлығы тапаҹагсан, мәнфи һиссләрдән гуртулаҹагсан вә јаваш-јаваш руһани ҹәһәтдән сағалаҹагсан (Јагуб 5:14—16).

Јеһова истәјир ки, сән виҹдан әзабындан гуртулуб раһат нәфәс аласан

 

«Хош о кәсин һалына ки, асилији бағышланыр»

Дүздүр, ҝүнаһларыны Јеһова Аллаһын гаршысында етираф етмәк, ағсаггаллара мүраҹиәт етмәк сәнә чох чәтин ҝәлә биләр. Ҝөрүнүр, Давуд да ејни һиссләри кечирирди. О, бир мүддәт сусмуш, ҝүнаһларыны ачыб демәмишди (Зәбур 32:3). Анҹаг сонра ҝүнаһларыны бојнуна алмыш, әмәлләрини дүзәлтмиш вә бунун хејрини ҝөрмүшдү.

Бунун ән бөјүк хејри о иди ки, Давуд јенидән севинҹ тапмышды. О јазмышды: «Хош о кәсин һалына ки, асилији бағышланыр, ҝүнаһы әфв олунур» (Зәбур 32:1). Һәмчинин белә дуа етмишди: «Јеһова, нә олар, додагларымы ач, дилим Сәнә тәрифләр сөјләсин» (Зәбур 51:15). Бағышландығы үчүн виҹдан әзабындан гуртулан Давуд Јеһоваја миннәтдар иди вә бу, ону башгаларына Јеһова һагда данышмаға сөвг етмишди.

Јеһова сәнин дә виҹдан әзабындан гуртулуб раһат нәфәс алмағыны истәјир. О истәјир ки, сән Онун һаггында, нијјәтләри барәдә башгаларына данышасан. Һәм дә буну виҹдан әзабы ичиндә говрулараг јох, үрәкдән, севинҹлә едәсән (Зәбур 65:1—4). Унутма, Јеһова сәнин ҝүнаһларыны бағышламаг истәјир ки, Ондан сәнә тәравәт мөвсүмү ҝәлсин (Һәвариләрин ишләри 3:19).

Марта илә белә дә олду. О дејир: «Оғлум мәнә һәмишә “Ҝөзәтчи гүлләси” вә “Ојанын!” журналыны ҝөндәрирди. Мән Јеһова илә јенидән таныш олмаға башладым. Ҝери гајытмагда ән чәтин шеј ҝүнаһларыма ҝөрә Аллаһдан әфв диләмәк иди. Амма ахырда дуа едиб Аллаһа јалвардым ки, мәни бағышласын. Инана билмирәм ки, Јеһоваја ҝери дөнәнә кими дүз 40 ил кечди. Бәли, һәтта узун илләрдән сонра да инсанын Јеһоваја јенидән хидмәт етмәк, Она говушмаг шансы вар. Мән буна ҹанлы сүбутам».