Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Рәһбәрлик Шурасынын мәктубу

Рәһбәрлик Шурасынын мәктубу

Әзиз һәмиманлымыз

Билдијин кими, Мүгәддәс Китабда чохлу инсанлардан бәһс олунур. Онларын чоху мөмин адамлар иди. Онлар да бизим үзләшдијимиз ејни чәтинликләрлә үзләширдиләр. Һәмин адамлар бизим кими ади инсанлар идиләр (Јагуб 5:17). Бәзиләри дәрд-гәм ичиндә боғулурду, диҝәрләрини аилә үзвләри, јахуд диндашлары бәрк инҹидирди, бир башгалары исә өз сәһвләринә ҝөрә виҹдан әзабы чәкирди.

Бу инсанлар Јеһова Аллаһдан үз дөндәрмирдиләр. Онлардан чоху бир мәзмурчунун сөзләринә шәрик иди. Һәмин мәзмурчу дуасында Аллаһа демишди: «Итмиш гојун кими азмышам; бу гулуну ахтар, ахы Сәнин әмрләрини унутмамышам» (Зәбур 119:176). Бу һиссләр сәнә дә танышдыр?

Јеһова Өз сүрүсүнүн ағылындан итән хидмәтчиләрини һеч вахт унутмур. Әксинә, онлары тапмаға чалышыр вә чох вахт буну иман баҹы-гардашларымыз васитәсилә едир. Мәсәлән, ҝәлин бахаг, Јеһова Аллаһ мөмин бәндәси Әјјуба неҹә көмәк етмишди. Әјјубун башы чох мүсибәтләр чәкмишди — вар-дөвләти әлиндән чыхмышды, балаларыны итирмишди, өзү дә ағыр хәстәлијә мүбтәла олмушду. Бу, азмыш кими ҝуја она тәсәлли вермәјә ҝәлән адамлар да өз тиканлы сөзләри илә онун јарасына дуз сәпирдиләр. Анҹаг о, Јеһовадан үз дөндәрмәмишди (Әјјуб 1:22; 2:10). Дүздүр, Әјјуб арада јанлыш дүшүнҹәләрә гапылмышды. Амма Јеһова она өзүнә ҝәлмәјә көмәк етмишди.

Мәсәлән, Јеһова Әлиһунун васитәсилә Әјјуба көмәк етмишди. Әлиһу да Јеһова Аллаһа ибадәт едирди. Әјјуб үрәјини бошалданда Әлиһу сөзүнү кәсмәдән она гулаг асды, сонра данышды. О, Әјјубу нә тәнгид атәшинә тутду, нә утандырды, нә дә ҝүнаһкар чыхартды. Өзүнү Әјјубдан үстүн тутмады. Әксинә, Аллаһын руһунун тәсири илә деди: «Аллаһын өнүндә мән дә, сән дә ејнијик, мән дә ҝилдән дүзәлдилмишәм. Буна ҝөрә мәндән горхма, сөзләрим ағыр олуб сәни әзмәсин» (Әјјуб 33:6, 7). Әлиһу онсуз да дәрди башындан ашан Әјјубун үстүнә ҝетмәди, әксинә, она меһрибанҹасына мәсләһәт верди вә ону руһландырды.

Биз дә бу брошүрү ејни руһда тәртиб етмишик. Әввәлҹә, јығынҹагдан узаглашмыш баҹы-гардашлардан бәзиләринә гулаг асмышыг, онларын фикирләри вә вәзијјәти илә таныш олмушуг (Мәсәлләр 18:13). Сонра дуа едәрәк Мүгәддәс Јазылара мүраҹиәт етмишик, Јеһованын кечмишдә охшар вәзијјәтләрлә үзләшмиш бәндәләринә неҹә көмәк етдијини арашдырмышыг. Ахырда Мүгәддәс Јазыларда гәләмә алынан һәмин әһвалатлары вә мүасир ҝүнүмүздәки һадисәләри бу брошүрдә ҹәмләмишик. Биз сәни бу брошүрү охумаға үрәкдән дәвәт едирик. Әмин ол, биз сәни чох севирик.

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы