Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БӨЛМӘ 1

«Итәни ахтарыб тапаҹағам»

«Итәни ахтарыб тапаҹағам»

Һүркмүш гузу ора-бура вурнухур. О, отлаја-отлаја сүрүдән ајры дүшүб. Бир дә башыны галдырыб ҝөрүб ки, нә сүрү вар, нә дә чобан. Артыг гаш гаралыр. Гузу јыртыҹы һејванларын ојлағына ҝәлиб чыхыб. О, һәр ан һансыса һејванын шикарына чеврилә биләр. Бирдән о, таныш бир сәс, чобанын сәсини ешидир. Чобан јүјүрүб гузуну гуҹағына алыр, палтарына бүкүб евә апарыр.

ЈЕҺОВА Аллаһ Мүгәддәс Китабда Өзүнү дөнә-дөнә белә чобана бәнзәдир. О дејир: «Мән Өзүм гојунларымы ахтарыб тапаҹағам, онлара бахаҹағам» (Һизгијал 34:11, 12).

«Бәсләдијим сүрү»

Јеһованын сүрүсүнә кимләр дахилдир? Садә диллә десәк, Ону севән вә Она ибадәт едән инсанлар. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Она ибадәт едәк, гаршысында баш әјәк, Халигимиз Јеһованын өнүндә диз чөкәк. Ахы О, Аллаһымыздыр, О, бизи сүрүтәк бәсләјиб-әзизләјир, биз Онун отлағынын халгыјыг» (Зәбур 95:6, 7). Сүрү чобанын ардынҹа ҝетдији кими, Јеһова Аллаһа ибадәт едән инсанлар да өз Чобанларынын, Јеһованын ардынҹа ҝедирләр. Амма бу, о демәк дејил ки, онлар гүсурсуздурлар. Аллаһын хидмәтчиләри бәзән пәрән-пәрән дүшүр, итир, јахуд да јолуну азыр (Һизгијал 34:12; Мәтта 15:24; 1 Бутрус 2:25). Буна бахмајараг, инсан Јеһовадан узаглашанда Јеһова ондан үмидини үзмүр, ону атмыр.

 Јеһоваја һәлә дә өз Чобанын кими бахырсан? Јеһова бу ҝүн дә сүрүсүнүн гејдинә галдығыны неҹә ҝөстәрир? Ҝәлин үч саһәјә бахаг:

О, бизи руһани ҹәһәтдән бәсләјир. Јеһова дејир: «Онлары ҝөмҝөј отлагларда... отараҹағам. Чајыр-чәмәндә јерә јатаҹаглар,.. јамјашыл өрүшләрдә отлајаҹаглар» (Һизгијал 34:14). Јеһова бизи вахтлы-вахтында, ҹүрбәҹүр тәравәтләндириҹи руһани гида илә тәмин едир. Һеч елә олубму ки, һансыса мәгалә, мәрузә, јахуд видео сәнин дуана ҹаваб олсун? Мәҝәр бу, сәни әмин етмир ки, Јеһова шәхсән сәнин гајғына галыр?

О, бизи горујур вә бизә дајаг олур. Јеһова сөз верир: «Азаны ҝери гајтараҹағам, јаралынын јарасыны сарыјаҹағам, зәиф дүшәни гүввәтләндирәҹәјәм» (Һизгијал 34:16). Јеһова дәрди-сәри башындан ашан, гәм-гүссәдән үзүлән инсанлара ҝүҹ верир. О, Өз хидмәтчиләринин јарасыны сарыјыр, онлара шәфа верир. Бу, һәмчинин өз диндашларындан зәрбә алан баҹы-гардашлара да аиддир. Јеһова азмыш вә мәнфи һиссләрлә чарпышан хидмәтчиләрини ҝери гајтарыр.

О, бизә бахмағы өзүнә борҹ билир. Јеһова дејир: «Сәпәләндикләри јерләрдән онлары ҝери ҝәтирәҹәјәм... Итәни ахтарыб тапаҹағам» (Һизгијал 34:12, 16). Јеһова «итән» хидмәтчисиндән әлини үзмүр. Хидмәтчиси итәндә О, буну дәрһал ҝөрүр, ону ахтарыр, тапанда исә севинир (Мәтта 18:12—14). Јеһова Она сидг-үрәкдән ибадәт едәнләри «мәним сүрүм, бәсләдијим сүрү» адландырыр (Һизгијал 34:31). Сән дә һәмин сүрүдәнсән.

Јеһова «итән» хидмәтчисиндән үмидини үзмүр. Ону тапанда севинир

«Әввәлки ҝүнләримизи гајтар»

Нәјә ҝөрә Јеһова сәни ахтарыр вә Она дөнмәјә сәсләјир? Чүнки О, сәнин хошбәхт олмағыны истәјир. Јеһова вәд едир ки, хидмәтчиләринин башындан јағыштәк бол бәрәкәт төкәҹәк (Һизгијал 34:26). Бу, гуру вәд дејил. Сән өзүн дә вахтијкән бунун шаһиди олмусан.

Јеһова Аллаһы танымаға башладығын вахтлары јадына сал. Мәсәлән, Онун адыјла, инсанлар үчүн нијјәтләрилә бағлы һәгигәтләри өјрәнәндә һансы һиссләри кечирмишдин? Бөјүк топлантыларда һәмиманлыларынла бир јердә оларкән нә гәдәр руһландығыны хатырлајырсан? Һәгигәтә мараг ҝөстәрән инсана мүждәни чатдыранда евә неҹә хошбәхт, мәмнун гајытмағын јадындадыр?

Һәмин севинҹи јенә дә јашаја биләрсән. Аллаһын гәдимдә јашамыш хидмәтчиләри дуа едирдиләр: «Еј Јеһова, јенә бизи Өзүнә чәк, ҹанла-башла ҝәләрик. Әввәлки ҝүнләримизи гајтар» (Мәрсијәләр 5:21). Јеһова һәмин дуаја ҹаваб вермишди вә халгы гајыдыб јенидән Она севинҹлә хидмәт етмишди (Нәһәмја 8:17). Јеһова ејни шеји сәнин үчүн дә едә биләр.

Бунунла белә, Јеһова Аллаһа тәрәф дөн демәк даһа асандыр, нәинки буну етмәк. Ҝәлин бәзи чәтинликләри вә онлары неҹә дәф етмәји нәзәрдән кечирәк.