Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БӨЛМӘ 2

Гајғылар. «Бизи һәр тәрәфдән сыхышдырырлар»

Гајғылар. «Бизи һәр тәрәфдән сыхышдырырлар»

«25 иллик аилә һәјатындан сонра бошандыг. Ушагларым һәгигәтдән узаглашды. Сәһһәтимдә ҹидди проблемләр јаранды. Депрессијаја дүшдүм. Һәјатым алт-үст олду. Ҝүҹүм түкәнмишди. Нәтиҹәдә, јығынҹагдан узаглашдым вә гејри-фәал олдум» (Ҹун).

ДӘРДСИЗ адам јохдур. Һәтта Аллаһын хидмәтчиләри дә истисна дејил. Аллаһын гәдимдә јашамыш бир садиг бәндәси дә фикирләрин ону чулғадығыны јазмышды (Зәбур 94:19). Иса Мәсиһ дә демишди ки, ахырзаманда «һәјатын гајғылары» Јеһова Аллаһа хидмәт етмәји даһа да чәтинләшдирәҹәк (Лука 21:34). Бәс сәнин һаггында нә демәк олар? Ола билсин, мадди чәтинлик, аилә проблемләри, јахуд да ки, хәстәликләр сәни әлдән салыр. Анҹаг Јеһова сәнә дөзмәјә көмәк едә биләр.

«Инсан ҝүҹүндән үстүн олан [ҝүҹ]»

Биз һәјатын гајғылары илә өз ҝүҹүмүзә баҹара билмәрик. Һәвари Булусун дедији кими, «бизи һәр тәрәфдән сыхышдырырлар,.. чашгынлыг ичиндәјик,.. бизи вуруб јерә сәрибләр». Амма о һәм дә демишди ки, бизи «дивара дирәмәјибләр,.. вәзијјәтимиз чыхылмаз дејил,.. мәһв едилмәмишик». Мараглыдыр, биз нәјин сајәсиндә бунлара дөзә билирик? Гадир Аллаһымыз Јеһованын вердији «инсан ҝүҹүндән үстүн олан ҝүҹүн» сајәсиндә (2 Коринфлиләрә 4:7—9).

Әввәлләр инсан ҝүҹүндән үстүн олан ҝүҹү неҹә алдығын барәдә дүшүн. Һеч олубму ки, һансыса мәрузәјә гулаг асанда Јеһованын неҹә бөјүк мәһәббәт ҝөстәрдијини даһа дәриндән баша дүшмүсән? Мәҝәр башгаларына ҹәннәт барәдә данышанда сәнин Јеһованын вәдләринә иманын мөһкәмләнмирди? Биз јығынҹаға ҝедәндә, иманымызы башгалары илә бөлүшәндә һәјатын гајғыларына дөзмәк үчүн ҝүҹ әлдә едирик вә гәлб раһатлығы тапыб Јеһова Аллаһа севинҹлә хидмәт едирик.

«Дадын, ҝөрүн неҹә ҝөзәлдир Јеһова»

Сәнә елә ҝәлә биләр ки, јүз јерә бөлүнмүсән. Мәсәлән, Јеһова дејир ки, биз Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутмалы, руһани ишләрдән галмамалыјыг (Мәтта 6:33; Лука 13:24). Бәс әҝәр тәгибләр, сәһһәтиндәки вә ја аиләндәки проблемләр сәни әлдән салырса, јахуд иш бүтүн ҝүҹүнү, вахтыны алырса вә јығынҹаға ҝәлә билмирсәнсә, онда неҹә? Ола билсин, бу гәдәр шејин габағында башыны итирмисән. Бунларын һамысынын өһдәсиндән ҝәлмәјә нә вахтын, нә дә ҝүҹүн чатыр. Сән елә ҝәлә биләр ки, Јеһова сәндән чох шеј тәләб едир.

Јеһова бизи баша дүшүр. О, һеч вахт биздән ҝүҹүмүздән артыг шеј тәләб етмир. О билир ки, физики вә емосионал стресдән өзүмүзә ҝәлмәк үчүн бизә вахт лазымдыр (Зәбур 103:13, 14).

Мәсәлән, ҝөрәк Јеһова Илјас пејғәмбәрә неҹә шәфгәт ҝөстәрмишди. Бир дәфә пејғәмбәр елә руһдан дүшмүшдү ки, горхусундан чөллүјә гачмышды. Амма Јеһова бу вахт ону данлајыб ҝери гајытмағы әмр етмәмишди. Јеһованын ҝөндәрдији мәләк ики дәфә Илјасы еһмалҹа јухудан ојадыб она јемәк вермишди. Бунунла белә, үстүндән 40 ҝүн кечәндән сонра да Илјас горху вә тәлаш ичиндә иди. Јеһова јенә дә она көмәк етди. Јеһова әввәлҹә пејғәмбәрә ҝөстәрди ки,  ону горумаға гадирдир. Сонра «сакит, һәзин сәслә» ону сакитләшдирди. Ән нәһајәт, Јеһова она билдирди ки, о, тәк дејил, Исраилдә минләрлә башга инсан да Она ибадәт едир. Үстүндән чох кечмәмиш Илјас пејғәмбәр өз ишинин башына гајытды (1 Падшаһлар 19:1—19). Бундан нә өјрәнирик? Илјас тәлаш ичиндә оланда Јеһова онунла сәбир вә шәфгәтлә давранды. Јеһова дәјишмәјиб. О, бизимлә дә мәһз бу ҹүр давраныр.

Јеһованын јолунда нә едә биләҹәјин барәдә дүшүнәндә реалист ол. Өзүнү әввәлки вахтларынла мүгајисә етмә. Мәсәлән, ајларла, јахуд илләрлә мәшг етмәјән гачышчы дәрһал әввәлки гәдәр мәшг едә билмәз. О, ҝүҹүнү вә дөзүмүнү бәрпа етмәк үчүн әввәлҹә гаршысына кичик мәгсәдләр гојаҹаг. Мәсиһиләр дә гачышчылар кимидир. Онлар гаршыларына әлчатан мәгсәд гојуб мәшг едирләр (1 Коринфлиләрә 9:24—27). Сән дә гаршына елә мәгсәд гој ки, инди она наил олмаг сәнин үчүн мүмкүн олсун. Мисал үчүн, јығынҹаға ҝетмәји гаршына мәгсәд гој вә мәгсәдинә чатмаг үчүн Јеһовадан көмәк истә. Руһани ҹәһәтдән ҝүҹләндикҹә, Јеһованы дадыб Онун неҹә ҝөзәл олдуғуну ҝөрәҹәксән (Зәбур 34:8). Унутма, нә гәдәр кичик ҝөрүнсә белә, Јеһоваја севҝидән ирәли ҝәләрәк етдијин һәр бир шеј Онун ҝөзүндә гијмәтлидир (Лука 21:1—4).

Јеһова һеч вахт биздән ҝүҹүмүздән артыг шеј тәләб етмир

«Чохдан ҝөзләдијим тәкан»

Јеһова Ҹуна ҝери дөнмәјә көмәк етди. О дејир: «Мән елә һеј Јеһоваја дуа едирдим, Ондан көмәк истәјирдим. Сонра ҝәлиним мәнә шәһәримиздә бөјүк топланты кечириләҹәјини деди. Гәрара ҝәлдим ки, топлантынын бир ҝүнүндә иштирак едим. Јенидән Јеһованын халгы илә олмаг чох хош иди. Һәмин топланты мәним үчүн чохдан ҝөзләдијим тәкан олду. Мән инди јенә Јеһоваја севинҹлә хидмәт едирәм. Һәјатыма јенидән рәнҝ гатылыб. Инди мән баша дүшүрәм ки, өзүмү башгаларындан тәҹрид едиб, һеч кимдән көмәк истәмәдән јашаја билмәрәм. Шүкүрләр олсун ки, сон ҝәлмәмиш ҝери дөнә билдим».