Јеһоваја ҝери дөн

Јеһова итмиш гојунларыны ахтарыр вә сәни ҝери дөнмәјә чағырыр.

Рәһбәрлик Шурасынын мәктубу

Рәһбәрлик Шурасындан олан бу мәктуб Аллаһын сүрүсүндән азмыш хидмәтчиләринә мүраҹиәтдир.

ҺИССӘ 1

«Итәни ахтарыб тапаҹағам»

Аллаһ итән гојундан үмидини үзүрмү?

ҺИССӘ 2

Гајғылар. «Бизи һәр тәрәфдән сыхышдырырлар»

Әҝәр сән Јеһоваја әввәлләр етдијин кими хидмәт етмәдијин үчүн пис олурсанса, онда садә бир мәсләһәт сәнә Онун ҝүҹүндән јарарланмаға көмәк едә биләр.

ҺИССӘ 3

Инҹиклик. Шикајәтләнмәјә әсасымыз оланда

Һәмиманлынын һагсызлыг едәндә Мүгәддәс Китабда олан үч принсип сәнә буна дөзмәјә көмәк едәҹәк.

ҺИССӘ 4

Виҹдан әзабы. «Ҝүнаһымдан пак ет»

Виҹданын тәмиз олмасы үчүн сән нә едә биләрсән?

ҺИССӘ 5

Ҹаныны горујан Чобанын вә Нәзарәтчинин јанына гајыт

Әҝәр Јеһоваја ҝери дөнмәк истәјирәмсә, нәдән башламалыјам? Јығынҹаг мәни неҹә гаршылајаҹаг?

Јекун

Јеһованын халгы илә кечирдијиниз хош анлары јадыныза салырсынызмы?