«Оғуллар Јеһованын вердији мирасдыр» (Зәбур 127:3).

Ушағын дүнјаја ҝәлиши бир чох әр-арвадларда һәм севинҹ, һәм дә нараһатчылыг доғурур. Вахтларынын вә ҝүҹләринин чохуну ушаға бахмаға сәрф едәҹәкләрини билмәк онлар үчүн ҝөзләнилмәз олур. Бәзән јухусузлуг вә јени емосијалар мүнасибәтләри тарыма чәкир. Һәјат јолдашынызла сиз ушаға баха билмәк, ејни заманда да јахын мүнасибәтләринизи горујуб сахламаг үчүн јени һәјат тәрзинә ујғунлашмалысыныз. Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләри јаранан проблемләрин өһдәсиндән ҝәлмәкдә неҹә көмәк едә биләр?

 1 УШАҒЫН ӨЗҮ ИЛӘ ҜӘТИРДИЈИ ДӘЈИШИКЛИКЛӘР

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Мәһәббәт сәбирли вә хејирхаһдыр». Үстәлик, мәһәббәт «өз хејрини ҝүдмүр, тез өзүндән чыхмыр» (1 Коринфлиләрә 13:4, 5). Тәәҹҹүблү дејил ки, ҝәнҹ ананын фикир-зикри көрпәсиндә олур. Бу заман әр өзүнү унудулмуш һисс едә биләр. Буна ҝөрә дә гадын унутмамалыдыр ки, әринин дә онун диггәтинә еһтијаҹы вар. Гадынын сәбри вә хејирхаһлығы сајәсиндә әр она дәјәр верилдијини вә ушағын гајғысына галмагда аз иш ҝөрмәдијини һисс едәҹәк.

«Еј әрләр, һәр бириниз һәјат јолдашынызла анлајышла давранын» (1 Бутрус 3:7). Әр нәзәрә алмалыдыр ки, бундан сонра һәјат јолдашынын бүтүн енержиси, демәк олар ки, ушаға сәрф олунаҹаг. Јени мәсулијјәтләри уҹбатындан о, даим ҝәрҝин, јорғун вә һәтта депрессијада ола биләр. Һәрдән о, әриндән инҹијә биләр, анҹаг әр өзүнү әлә алмағы баҹармалыдыр, чүнки Аллаһын Кәламында дејилир ки, «сәбрини басан ҝүҹлү адамдан јахшыдыр» (Мәсәлләр 16:32). Анлајыш ҝөстәрин вә һәјат јолдашыныза дәстәк олун (Мәсәлләр 14:29).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Аталар. Һәјат јолдашыныза көрпәнин гајғысына галмагда көмәк един, хүсусилә дә ҝеҹәләр. Диҝәр ишләрин вахтындан гәнаәт едиб һәјат јолдашынызла вә көрпәнизлә вахт кечирмәјә чалышын

  • Аналар. Әриниз ушағын гајғысына галмагда көмәјини тәклиф едәндә онун көмәјини рәдд етмәјин. Әҝәр онун етдикләри үрәјинизә јатмырса, ону тәнгид етмәк әвәзинә, һәмин иши неҹә ҝөрәҹәјини мүлајимликлә баша салын

 2 МҮНАСИБӘТЛӘРИНИЗИ МӨҺКӘМЛӘНДИРИН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Онлар бир бәдән олаҹаг» (Јарадылыш 2:24). Унутмајын ки, аиләнизин јени үзвүнүн олмасына бахмајараг, һәјат јолдашынызла сиз һәлә дә «бир бәдән»синиз. Мүнасибәтләринизи мөһкәмләндирмәк үчүн әлиниздән ҝәләни един.

Ханымлар, һәјат јолдашынызын көмәјинә вә дәстәјинә ҝөрә миннәтдар олун. Сизин миннәтдарлыг сөзләриниз онлар үчүн, санки, бир «мәлһәмдир» (Мәсәлләр 12:18). Әрләр, арвадларынызы севдијинизә вә гијмәтләндирдијинизә әмин един. Аиләнин гејдинә галдыгларына ҝөрә онлары тәрифләјин (Мәсәлләр 31:10, 28).

«Гој һеч кәс өз хејрини дүшүнмәсин, башгасынын хејрини дүшүнсүн» (1 Коринфлиләрә 10:24). Һәмишә һәјат јолдашынызын јахшылығыны фикирләшин. Тәкликдә сөһбәт етмәк үчүн вахт ајырын, бир-биринизә гулаг асын вә тәрифләјин. Интим мүнасибәтләрә ҝәлдикдә исә тәкҹә өз тәләбатларынызы дүшүнмәјин. Һәјат јолдашынызын тәләбатларыны да нәзәрә алын. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бир-биринизи әр-арвадлыг борҹундан мәһрум етмәјин» (1 Коринфлиләрә 7:3—5). Буна ҝөрә дә бу мәсәләни отуруб мүзакирә един. Әҝәр сәбир вә анлајыш ҝөстәрсәниз, мүнасибәтләриниз мөһкәмләнәҹәк.

МӘСЛӘҺӘТ

  • Унутмајын ки, баш-баша галмаг үчүн вахт ајырмаг мүтләгдир

  • Һәтта хырда-пара шејләрлә дә һәјат јолдашыныза севилдијини һисс етдирә биләрсиниз, мәсәлән, ачыгҹа вә СМС јазмагла, јахуд һәр һансы балаҹа бир һәдијјә вермәклә

 3 КӨРПӘНИЗИ ӨЈРӘДИН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Сәнә һикмәт вермәјә гадир олан Мүгәддәс Јазылары көрпәликдән билирсән» (2 Тимутијә 3:15). Көрпәнизи неҹә өјрәдәҹәјинизи вә неҹә тәрбијә едәҹәјинизи габагҹадан планлашдырын. Адәтән, көрпәләр гејри-ади өјрәнмә габилијјәтинә малик олур, бу, онларда һәтта доғулмамышдан өнҹә јараныр. О, һәлә ана бәтниндә икән сизин сәсинизи ајырд едә вә емосијаларыныза һај верә билир. Һәјатынын илк ҝүнүндән онун үчүн нәсә охујун. Охудугларынызы баша дүшмәсә белә, бу, она бөјүјәндә охумағы севмәјә көмәк едәҹәк.

Ушаға лап көрпәликдән Аллаһ һаггында өјрәтмәк олар. Гој о, сизин Јеһова Аллаһа неҹә дуа етдијинизи ешитсин (Ганунун тәкрары 11:19). Һәтта ојнајан заман она Аллаһын јаратдыглары барәдә данышын (Зәбур 78:3, 4). Көрпә бөјүдүкҹә сизин Јеһоваја мәһәббәтинизи ҝөрәҹәк вә онда да Аллаһа гаршы мәһәббәт јаранаҹаг.

МӘСЛӘҺӘТ

  • Өвладынызы тәрбијә етмәк үчүн дуада Аллаһдан мүдриклик диләјин

  • Көрпәјә сөзләри вә ваҹиб һәгигәтләри тәкрарлајын, беләҹә о, еркән јашларындан өјрәнмәјә башлајаҹаг