Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БӨЛМӘ 3

Проблемләри неҹә һәлл етмәли?

Проблемләри неҹә һәлл етмәли?

«Бир-биринизи һәрарәтлә севин, чүнки мәһәббәт чохлу ҝүнаһын үстүнү өртүр» (1 Бутрус 4:8).

Аилә һәјаты өзү илә јени чәтинликләр ҝәтирир. Бу проблемләр һиссләринизин, мүәјјән шејләрә вә һәјата бахышларынызын мүхтәлифлијиндән ирәли ҝәлә биләр. Јахуд да онлар кәнар вә ҝөзләнилмәз сәбәбләрдән гајнаглана биләр.

Әлбәттә, һәјатын реаллыгларындан гачмаг инсана асан ҝәлә биләр, анҹаг Мүгәддәс Китаб бизә проблемләримизлә үзләшмәји мәсләһәт ҝөрүр (Мәтта 5:23, 24). Проблемләрин һәллиндә Мүгәддәс Китаб принсипләри ән јахшы көмәкдир.

 1 ПРОБЛЕМИ МҮЗАКИРӘ ЕДИН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Данышмағын өз вахты [вар]» (Ваиз 3:1, 7). Проблеми мүзакирә етмәк үчүн вахт ајырын. Мәсәлә илә бағлы һиссләринизи вә дүшүндүкләринизи сәмими олараг һәјат јолдашынызла бөлүшүн. Она һәмишә «һәгигәти сөјләјин» (Ефеслиләрә 4:25). Һирсиниздән алышыб-јансаныз белә, һиссләринизи ҹиловлајын. Һәлим ҹаваб вермәк көзүн үстүнә су төкмәк кимидир (Мәсәлләр 15:4; 26:20).

Һәтта нә иләсә разылашмајанда белә ҝүзәштә ҝетмәји баҹарын, һәјат јолдашыныза мәһәббәт вә һөрмәт ҝөстәрмәји унутмајын (Колослулара 4:6). Проблеми мүмкүн гәдәр тез һәлл етмәјә чалышын, ағзыныза су алыб отурмајын (Ефеслиләрә 4:26).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Проблеми мүзакирә етмәк үчүн мүнасиб вахт сечин

  • Һәјат јолдашыныз данышанда сөзүнү кәсмәјин. Нөвбә сизә дә чатаҹаг

 2 ДИГГӘТЛӘ ГУЛАГ АСЫН ВӘ БАША ДҮШМӘЈӘ ЧАЛЫШЫН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Бир-биринизә нәвазишлә гардашлыг мәһәббәти бәсләјин. Һөрмәт ҝөстәрмәкдә бир-биринизи габаглајын» (Ромалылара 12:10). Неҹә гулаг асмағыныз олдугҹа ваҹибдир. Һәјат јолдашынызын нөгтеји-нәзәрини баша дүшмәјә, ејни заманда да дәрдинә шәрик олмаға вә тәвазөкарлыг ҝөстәрмәјә чалышын (1 Бутрус 3:8; Јагуб 1:19). Јаландан өзүнүзү динләјирмиш кими ҝөстәрмәјин. Мүмкүнсә, әлиниздәки иши бир кәнара гојуб һәјат јолдашыныза диггәтлә гулаг асын, јахуд да јаранан проблеми даһа сонра мүзакирә едиб-едә билмәјәҹәјинизи сорушун. Әҝәр рәгиб јох, бир команданын үзвү олдуғунузу јадда сахласаныз: «Күсәјән олма», — принсипинә әмәл етмәк асан олаҹаг (Ваиз 7:9).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Һәјат јолдашынызын дедикләри хошунуза ҝәлмәсә дә, она гулаг асын

  • Дејилән сөзләрин архасында нә дурдуғуну анламаға чалышын. Һәјат јолдашынызын мимикасына, жестләринә вә сәс тонуна диггәт јетирин

3 ВЕРДИЈИНИЗ ГӘРАРЛАРА УЈҒУН ДАВРАНЫН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Һәр зәһмәтдә фајда вар, бош-бош сөһбәтләр исә инсаны еһтијаҹа салар» (Мәсәлләр 14:23). Проблеми неҹә һәлл етмәклә бағлы разылыға ҝәлмәк кифајәт дејил. Һәр икиниз дә вердијиниз гәрара ујғун давранмалысыныз. Бунун үчүн чохлу ҝүҹ сәрф етсәниз дә, буна дәјәр (Мәсәлләр 10:4). Әҝәр бир команда кими чијин-чијинә чалышсаныз, «[чәкдијиниз] зәһмәтин мүкафаты ҝөзәл олаҹаг» (Ваиз 4:9).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Проблемин һәлли үчүн һәр биринизин ајры-ајрылыгда нә етмәли олдуғуна гәрар верин

  • Вахташыры олараг нәләрә наил олдуғунузу нәзәрдән кечирин