Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхт аиләм

 БӨЛМӘ 5

Гоһумларла неҹә јола ҝетмәли?

Гоһумларла неҹә јола ҝетмәли?

«Хејирхаһлығы, тәвазөкарлығы, мүлајимлији вә сәбри ҝејинин» (Колослулара 3:12).

Никаһын бағланмасы илә јени аилә јараныр. Дүздүр, сиз валидејнләринизи һәмишә севиб һөрмәтләрини сахламалысыныз, анҹаг һал-һазырда јер үзүндә сизин үчүн ән ваҹиб инсан һәјат јолдашыныздыр. Ола билсин, гоһумларыныздан кимәсә бунунла барышмаг чәтин ҝәлсин. Анҹаг Мүгәддәс Китаб принсипләри бу мәсәләдә таразлығы горумаға көмәк едә биләр, беләҹә сиз јени аилә мүнасибәтләри гурдуғунуз бир вахтда гоһумларла да дил тапа биләҹәксиниз.

 1 ГОҺУМЛАРЫНЫЗА ДҮЗҜҮН МҮНАСИБӘТ БӘСЛӘЈИН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Атана вә анана һөрмәт ет» (Ефеслиләрә 6:2). Јашыныздан асылы олмајараг, валидејнләринизә һәмишә һөрмәт вә еһтирам бәсләмәлисиниз. Баша дүшмәлисиниз ки, һәјат јолдашыныз да киминсә оғлу вә ја гызыдыр, валидејнләринә диггәт ајырмаг онун өвладлыг борҹудур. «Мәһәббәт пахыл дејил», буна ҝөрә дә һәјат јолдашынызы ата-анасына гысганмаг дүзҝүн олмазды (1 Коринфлиләрә 13:4; Галатијалылара 5:26).

МӘСЛӘҺӘТ

  • «Валидејнләрин һәмишә мәнә јерсиз ирад тутурлар» вә ја «Анана һеч нәји бәјәндирмәк олмур» кими шиширдилмиш сөзләр ишләтмәјин

  • Вәзијјәтә һәјат јолдашынызын ҝөзү илә бахмаға чалышын

 2 ЛАЗЫМ ҜӘЛДИКДӘ СӘРҺӘД ГОЈУН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Киши өз ата-анасыны тәрк едиб арвадына бағланаҹаг вә онлар бир бәдән олаҹаг» (Јарадылыш 2:24). Сиз аилә гурдугдан сонра валидејнләриниз һәлә дә сизә ҝөрә мәсулијјәт дашыдыгларыны дүшүнәрәк аилә ишләринизә һәддән артыг гарыша биләрләр.

Онларын аилә ишләриниздә нә дәрәҹәдә иштирак етмәләринә јол верәҹәјинизи бирҝә гәрарлашдырмалы вә сонра мүлајим шәкилдә онлара билдирмәлисиниз. Фикирләринизи кобудлуг етмәдән ачыг-ајдын шәкилдә билдирин (Мәсәлләр 15:1). Тәвазөкарлыг, мүлајимлик вә сәбир кими хүсусијјәтләр гоһумларла јахшы мүнасибәтләр гурмаға вә «мәһәббәтлә бир-биринизә гаршы дөзүмлү» олмаға көмәк едәҹәк (Ефеслиләрә 4:2).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Әҝәр гоһумларын аилә ишләринизә һәддән артыг гарышдыгларыны дүшүнүрсүнүзсә, буну һәјат јолдашынызла сакит тәрздә мүзакирә един

  • Һансы тәдбирләри ҝөрәҹәјиниз барәдә разылыға ҝәлин