Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхт аиләм

 БӨЛМӘ 9

Бүтүн аиләнизлә Јеһоваја ибадәт един

Бүтүн аиләнизлә Јеһоваја ибадәт един

«Ҝөјү, јери... јарадана тәзим един» (Вәһј 14:7).

Бу брошүрадан өјрәндијиниз кими, Мүгәддәс Китабда сизә вә аиләнизә фајдасы дәјәҹәк чохлу принсипләр вар. Јеһова сизин хошбәхт олмағынызы истәјир. Онун Кәламында вәд олунур ки, Она ибадәти һәјатынызда биринҹи јерә гојсаныз, еһтијаҹ дујдуғунуз һәр шеј сизә вериләҹәк (Мәтта 6:33). Аллаһ чох истәјир ки, сиз Онун досту оласыныз. Һәр фүрсәтдән истифадә едәрәк Аллаһла достлуғунузу мөһкәмләндирин. Аллаһла дост олмаг инсан үчүн бөјүк шәрәфдир (Мәтта 22:37, 38).

 1 ЈЕҺОВА ИЛӘ МҮНАСИБӘТЛӘРИНИЗИ МӨҺКӘМЛӘНДИРИН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Јеһова белә дејир: “Мән сизә Ата олаҹағам, сиз исә Мәним оғулларым вә гызларым олаҹагсыныз”» (2 Коринфлиләрә 6:18). Аллаһ сизин Онунла јахын дост олмағынызы истәјир. Буну етмәјин ваҹиб үсулларындан бири дуадыр. Јеһова сизи сәсләјир: «Һәмишә дуа един» (1 Салоникилиләрә 5:17). О, сизин нараһатчылыгларыныза вә мәһрәм фикирләринизә гулаг асмаға һәмишә һазырдыр (Филиппилиләрә 4:6). Аилә үзвләринизлә бирҝә дуа едәндә онлар Аллаһын сизин үчүн нә дәрәҹәдә реал олдуғуну ҝөрәҹәкләр.

Аллаһла сөһбәт етмәклә јанашы, Она гулаг асмаг да лазымдыр. Аллаһа Мүгәддәс Китабы вә она әсасланан нәшрләри арашдырмагла гулаг асмаг мүмкүндүр (Зәбур 1:1, 2). Өјрәндикләриниз үзәриндә дәриндән дүшүнүн (Зәбур 77:11, 12). Аллаһа гулаг асмаг үчүн һәмчинин мүнтәзәм олараг мәсиһчи ҝөрүшләриндә иштирак етмәк олдугҹа ваҹибдир (Зәбур 122:1—4).

Јеһова Аллаһла мүнасибәтләри мөһкәмләндирмәјин диҝәр јолу исә Онун һаггында башгаларына данышмагдыр. Аллаһ һаггында инсанлара нә гәдәр чох данышсаныз, бир о гәдәр Она јахын олаҹагсыныз (Мәтта 28:19, 20).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Һәр ҝүн Мүгәддәс Китабы охумаг вә дуа етмәк үчүн вахт ајырын

  • Аиләликҹә истираһәт вә әјләнҹәјә јох, руһани ишләрә үстүнлүк верин

2 АИЛӘВИ ИБАДӘТ КЕЧИРИН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (Јагуб 4:8). Аиләви ибадәт кечирмәк үчүн ҹәдвәл тутун вә она әсасән давранын (Јарадылыш 18:19). Анҹаг бу һәлә сон дејил. Аллаһы ҝүндәлик һәјатымызда да унутмамалыјыг. Әҝәр «евдә отуранда, јол ҝедәндә, јатанда, дуранда онлардан [Аллаһын сөзләриндән] даныш» чағырышына әмәл етсәниз, аиләнизин Аллаһла олан мүнасибәтләри мөһкәмләнәҹәк (Ганунун тәкрары 6:6, 7). Јушәдән нүмунә ҝөтүрәрәк сиз дә дејә биләрсиниз: «Мән... аиләмлә бирликдә Јеһоваја ибадәт едәҹәјәм» (Јушә 24:15).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Габагҹадан тәлим програмы тәртиб един вә аиләнин һәр бир үзвүнүн тәләбатларыны нәзәрә алын