Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхт аиләм

 БӨЛМӘ 2

Бир-биринизә садиг галын

Бир-биринизә садиг галын

«Аллаһын бир бојундуругда бирләшдирдијини гој һеч кәс ајырмасын» (Марк 10:9).

Јеһова Аллаһ истәјир ки, биз «сәдагәти уҹа [тутаг]» (Микә 6:8). Никаһда сәдагәт хүсусилә ваҹибдир, чүнки сәдагәт олмајан јердә етибар олмаз. Етибар олмајан јердә исә мәһәббәт солар.

Бу ҝүн никаһда садиглији горумағы чәтинләшдирән амилләр вар. Буна ҝөрә дә никаһынызы горумаг үчүн ики мәсләһәтә риајәт етмәлисиниз.

 1 НИКАҺЫНЫЗА ҸИДДИ ЈАНАШЫН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Даһа ваҹиб шејләри ајырд етмәји [баҹарын]» (Филиппилиләрә 1:10). Никаһ һәјатынызда ән өнәмли шејләрдән бири олмалыдыр. Она диггәт ајырмаг олдугҹа ваҹибдир.

Јеһова әрлә арвадын әл-әлә вериб өмүр боју бирҝә јашамаларыны вә «һәјатдан кам ал»маларыны истәјир (Ваиз 9:9). О ајдын билдирир ки, әр-арвадлар бир-бирләринә етинасыз јанашмамалы, әксинә, фүрсәт тапыб бир-бирләрини севиндирмәлидирләр (1 Коринфлиләрә 10:24). Һәјат јолдашынызын өзүнүн дәјәрли олдуғуну вә севилдијини һисс етмәси үчүн әлиниздән ҝәләни един.

МӘСЛӘҺӘТ

  • Бирҝә вахт кечирин вә бу заман бүтүн диггәтинизи һәјат јолдашыныза ҹәмләјин

  • «Мән» сөзүнү тәрҝидиб, «биз» демәји өјрәнин

 2 ҮРӘЈИНИЗИ ГОРУЈУН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Гадына бахыб она гаршы шәһвәтлә аловланан һәр бир адам артыг үрәјиндә онунла зина етмиш олур» (Мәтта 5:28). Әхлагсыз фикирләрә гапылмағын өзү белә, демәк олар ки, һәјат јолдашына хәјанәтдир.

Јеһова Аллаһ дејир: «Үрәјини гору» (Мәсәлләр 4:23; Әрәмја 17:9). Бунун үчүн ҝөзләринизин нәјә бахдығына нәзарәт един (Мәтта 5:29, 30). Бу саһәдә Әјјуб пејғәмбәр ҝөзәл нүмунә гојуб. О, ҝөзләри илә әһд бағламышды ки, башга бир гадына шәһвәтлә бахмасын (Әјјуб 31:1). Һеч вахт порнографијаја бахмамаға әзмли олун. Һәјат јолдашыныздан башга һеч кимлә романтик мүнасибәт гурмајын.

МӘСЛӘҺӘТ

  • Башгаларына ајдын шәкилдә ҝөстәрин ки, һәјат јолдашыныза там садигсиниз

  • Һәјат јолдашынызын һиссләрини нәзәрә алын вә она пис тәсир едән истәнилән мүнасибәтләрә дәрһал сон гојун