Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхт аиләм

 БӨЛМӘ 1

Аиләнизин хошбәхтлији үчүн Аллаһын Кәламына мүраҹиәт един

Аиләнизин хошбәхтлији үчүн Аллаһын Кәламына мүраҹиәт един

«Јарадан башланғыҹдан онлары киши вә гадын олараг јарадыб» (Мәтта 19:4).

Илк никаһын Баниси Јеһова * Аллаһдыр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ илк гадыны јаратды вә «ону инсанын јанына ҝәтирди». Адәм о гәдәр хошбәхт иди ки, севинҹини белә сөзләрлә ифадә етди: «Нәһајәт, сүмүјү сүмүјүмдән, бәдәни бәдәнимдән олан бири» (Јарадылыш 2:22, 23). Јеһова Аллаһын нијјәти һәлә дә дәјишмәјиб; О истәјир ки, евли ҹүтлүкләр хошбәхт олсунлар.

Инсан никаһа гәдәм гојанда елә билир ки, һәр шеј мүкәммәл олаҹаг. Әслиндә исә, әрлә арвад бир-бирини нә гәдәр мөһкәм севсәләр дә, проблемләр гачылмаздыр (1 Коринфлиләрә 7:28). Бу брошүрада Мүгәддәс Китаб принсипләри ҝәтирилир, онлары тәтбиг етмәклә никаһда вә аиләдә хошбәхтлијә наил олмаг олар (Зәбур 19:8—11).

 1 ЈЕҺОВАНЫН СИЗӘ ҺӘВАЛӘ ЕТДИЈИ МӘСУЛИЈЈӘТЛӘРӘ ҸИДДИ ЈАНАШЫН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: Әр аиләнин башыдыр (Ефеслиләрә 5:23).

Јеһова әрләрә нәвазишлә һәјат јолдашларынын гајғысына галмағы бујуруб (1 Бутрус 3:7). О, гадыны әрини тамамламаг үчүн јарадыб вә истәјир ки, әрләр арвадлары илә ләјагәтлә вә мәһәббәтлә рәфтар етсинләр (Јарадылыш 2:18). Сөзүн әсил мәнасында өз арвадыны севән әр онун марагларыны өзүнкүндән үстүн тутаҹаг (Ефеслиләрә 5:25—29).

Гадынлардан исә Јеһова әрләринә дәрин һөрмәт бәсләмәләрини вә аиләдәки вәзифәләрини јеринә јетирмәкдә онлара көмәк етмәләрини ҝөзләјир (1 Коринфлиләрә 11:3; Ефеслиләрә 5:33). Гадынлар һәмчинин әрләринин гәрарларыны дәстәкләмәли вә үрәкдән онларла әмәкдашлыг етмәлидирләр (Колослулара 3:18). Белә етмәклә гадын һәм әринин, һәм дә Јеһованын ҝөзүндә уҹалаҹаг (1 Бутрус 3:1—6).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Һәјат јолдашыныздан јахшы әр вә ја арвад олмаг үчүн нәјин үзәриндә ишләмәли олдуғунузу сорушун. Диггәтлә гулаг асын вә өз үзәриниздә ишләјин

  • Сәбирли олун. Бир-биринизи хошбәхт етмәји өјрәнмәк үчүн вахт тәләб олунур

2 ҺӘЈАТ ЈОЛДАШЫНЫЗЫН ҺИССЛӘРИНИ НӘЗӘРӘ АЛЫН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: Әр-арвадлар өзләринин јох, бир-бирләринин хејрини ҝүдмәлидир (Филиппилиләрә 2:3, 4). Гој һәјат јолдашыныз сизин үчүн нә гәдәр дәјәрли олдуғуну һисс етсин. Унутмајын ки, Јеһова Аллаһ Өз хидмәтчиләриндән һамы илә мүлајим давранмаларыны истәјир (2 Тимутијә 2:24). «Дүшүнмәдән дејилән сөз гылынҹ зәрбәсинә бәнзәр, һикмәтли инсанын дили исә мәлһәмдир». Буна ҝөрә дә данышмаздан әввәл фикирләшин (Мәсәлләр 12:18). Јеһованын руһу сизә нәвазишлә вә мәһәббәтлә данышмаға көмәк едәҹәк (Галатијалылара 5:22, 23; Колослулара 4:6).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Һәјат јолдашынызла ҹидди мәсәләләри мүзакирә етмәмишдән габаг һиссләринизи ҹиловламаг вә гаршы тәрәфин фикирләрини нәзәрә алмаг үчүн дуа един

  • Нәји неҹә дејәҹәјинизи габагҹадан ҝөтүр-гој един

 3 ҺӘМФИКИР ОЛУН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: Никаһа дахил оланда сиз «бир бәдән» олурсунуз (Мәтта 19:5). Бунунла белә сиз ики фәргли инсансыныз вә фәргли дүшүнҹәләрә маликсиниз. Буна ҝөрә дә һәмфикир олмағы өјрәнмәлисиниз (Филиппилиләрә 2:2). Бирлик гәрар гәбул едәркән хүсусилә ваҹибдир. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Мәсләһәтли иш уғурлу олар» (Мәсәлләр 20:18). Бирҝә ваҹиб гәрарлар верәркән Мүгәддәс Китаб принсипләрини әлдә рәһбәр тутун (Мәсәлләр 8:32, 33).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Һәјат јолдашынызла тәкҹә һәр һансы мәлуматлары вә ја шәхси фикирләринизи јох, һиссләринизи дә бөлүшүн

  • Үзәринизә һансыса өһдәчиликләри ҝөтүрмәздән әввәл һәјат јолдашынызла мәсләһәтләшин

^ абз. 4 Мүгәддәс Китаба әсасән, Јеһова Аллаһын адыдыр.