Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БӨЛМӘ 7

Ушаға неҹә тәлим-тәрбијә вермәли?

Ушаға неҹә тәлим-тәрбијә вермәли?

«Бу ҝүн сәнә әмр етдијим сөзләр үрәјинә һәкк олуб галсын, онлары өвладына ашыла» (Ганунун тәкрары 6:6, 7).

Аиләнин Баниси олан Јеһова валидејнләрә өвладларыны тәрбијә етмәји һәвалә едиб (Колослулара 3:20). Онларын үзәринә ушагларына Јеһоваја мәһәббәт ашыламаг вә мәсулијјәтли бир инсан кими бөјүтмәк вәзифәси дүшүр (2 Тимутијә 1:5; 3:15). Сиз һәмчинин оғлунузун вә ја гызынызын үрәјиндән нәләр кечдијиндән аҝаһ олмалы вә онлара нүмунә гојмалысыныз. Әҝәр Јеһованын кәламлары сизин үрәјиниздә дәрин көк саларса, онда онлары өвладыныза ашыламаг асан олаҹаг (Зәбур 40:8).

 1 ҮНСИЈЈӘТӘ АЧЫГ ОЛУН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Һәр бир инсан ешитмәјә һазыр олмалы, данышмаға... тәләсмәмәлидир» (Јагуб 1:19). Әлбәттә, өвладынызын сизинлә сәрбәст олмасыны истәјирсиниз. Ушаглар исә сизин онлары һәр заман динләјәҹәјинизә әмин олмалыдырлар. Евдә сүлһ вә әмин-аманлыг һөкм сүрмәлидир ки, ушаглар өз фикирләрини вә һиссләрини сәрбәст шәкилдә ифадә едә билсинләр (Јагуб 3:18). Әҝәр сизин онлары тәнгид едәҹәјиниздән вә өјүд-нәсиһәт верәҹәјиниздән чәкинсәләр, чәтин ки, үрәкләрини сизә ачсынлар. Сәбирли олун вә ушагларынызы севдијинизи тез-тез дилә ҝәтирин (Мәтта 3:17; 1 Коринфлиләрә 8:1).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Ушаг сөһбәт етмәк истәјәндә она гулаг асын

  • Ушагларла тәкҹә проблем јарананда јох, һәмишә сөһбәт един

2 НӘ ДЕМӘК ИСТӘДИКЛӘРИНИ БАША ДҮШМӘЈӘ ЧАЛЫШЫН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Мәсәләјә анлајышла јанашан уғур тапар» (Мәсәлләр 16:20). Һәрдән ушағын сөзләринин архасында һансы һиссләрин ҝизләндијини дәрһал баша дүшмәк олмур. Вәзијјәти шиширтмәк вә ја әслиндә нәзәрдә тутмадыглары шејләри демәк јенијетмәләрә хасдыр. «Динләмәдән ҹаваб вермәк сәфеһлик вә рәзилликдир» (Мәсәлләр 18:13). Дәрһал өзүнүздән чыхмајын (Мәсәлләр 19:11).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Ушаг нә дејирсә десин, онун сөзүнү кәсмәмәјә вә кәскин реаксија ҝөстәрмәмәјә гәтијјәтли олун

  • Онларын јашында өзүнүзүн неҹә фикирләшдијинизи вә сизин үчүн нәјин даһа ваҹиб олдуғуну јадыныза салын

 3 СӨЗҮНҮЗ БИР ОЛСУН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Оғлум, атанын тәрбијәсинә гулаг ас, ананын өјүд-нәсиһәтини рәдд етмә» (Мәсәлләр 1:8). Өвладларыны тәрбијә етмәји Јеһова һәм атаја, һәм дә анаја тапшырыб. Валидејнләр, ушагларыныза сизә һөрмәт етмәји вә гулаг асмағы өјрәдин (Ефеслиләрә 6:1—3). Сиз «јекдил вә һәмфикир» олмајанда ушаглар дәрһал буну һисс едир (1 Коринфлиләрә 1:10). Аранызда јаранан фикир ајрылыгларыны ушагларын јанында јох, тәкликдә һәлл етмәјә чалышын, әкс тәгдирдә, валидејнлик нүфузунуз сарсылаҹаг.

МӘСЛӘҺӘТ

  • Ушаглара неҹә тәрбијә вә ҹәза верәҹәјинизлә бағлы бир разылыға ҝәлин

  • Әҝәр ушагларын тәрбијәси илә бағлы һәјат јолдашынызла фикирләриниз үст-үстә дүшмүрсә, бир-биринизин нөгтеји-нәзәрини баша дүшмәјә чалышын

 4 ПЛАНЛЫ ШӘКИЛДӘ ҺӘРӘКӘТ ЕДИН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Ушаға дүзҝүн јолу өјрәт» (Мәсәлләр 22:6). Анҹаг ушаг өз-өзүнә тәрбијәли вә савадлы олмур. Неҹә һәрәкәт едәҹәјинизи габагҹадан өлчүб-бичин вә унутмајын ки, ушағын тәрбијәсинә ону ислаһ етмәк дә дахилдир (Зәбур 127:4; Мәсәлләр 29:17). Лакин ислаһ етмәк һеч дә ҹәзаландырмаг демәк дејил. Ушаға ондан нәјә ҝөрә һәр һансы гајдаја әмәл етмәк тәләб олундуғуну баша алмаг лазымдыр (Мәсәлләр 28:7). Һәмчинин она Јеһованын Кәламыны севмәји өјрәдин вә орадакы принсипләри анламаға көмәк един (Зәбур 1:2). Бунун сајәсиндә онун виҹданы дүзҝүн тәрбијә олунаҹаг (Ибраниләрә 5:14).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Ушагларыныза Аллаһын етибар едә биләҹәкләри реал варлыг олдуғуну баша дүшмәјә көмәк един

  • Онлара Интернет вә сосиал шәбәкәләрин әхлаги ҹәһәтдән неҹә тәһлүкәли ола биләҹәјини ҝөрмәјә вә онлардан узаг дурмаға көмәк един. Онлара өзләрини азјашлылары ҹинси әхлагсызлыға сүрүкләјәнләрдән неҹә горуја биләҹәкләрини изаһ един

«Ушаға дүзҝүн јолу өјрәт»