Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Топланты иштиракчылары үчүн мәлумат

Топланты иштиракчылары үчүн мәлумат

ХИДМӘТЧИЛӘР. Хидмәтчиләр сизә көмәк етмәк үчүн тәјин олунуб. Хаһиш олунур, онларын автомобили сахламаг, низам-интизам, јер тутмаг вә саирлә бағлы ҝөстәришләринә әмәл едәсиниз.

ВӘФТИЗ. Башга ҝөстәриш верилмәдији һалда, вәфтиз олунаҹаг кәсләр үчүн баш залда, сәһнәнин габағында јерләр ајрылыр. Вәфтиз олунаҹаг кәсләр шәнбә ҝүнү вәфтиз мәрузәси башламамышдан габаг һәмин јерләрдә отурмалыдырлар. Вәфтиз үчүн дәсмал вә мүнасиб ҝејим ҝәтирмәк лазымдыр.

ИАНӘЛӘР. Јеһоваја ибадәтимизин раһат кечмәси үчүн мүнасиб јер, сәсҝүҹләндирмә системи, видео аваданлыг вә бир сыра диҝәр шәраитләр тәмин едилиб. Бүтүн бунлар, сөзсүз ки, хејли вәсаит тәләб едир. Сизин ианәләриниз сајәсиндә һәмин хәрҹләр өдәнилир, һабелә үмумдүнја маарифләндирмә иши дәстәкләнир. Ианәләринизи залын мүхтәлиф јерләриндә гојулан ианә гутуларына ата биләрсиниз. Аллаһын ишини сәхавәтлә дәстәкләдијиниз үчүн Рәһбәрлик Шурасы өнҹәдән сизә өз миннәтдарлығыны билдирир.

ИЛК ЈАРДЫМ. Нәзәринизә чатдырырыг ки, илк јардым јалныз ТӘХИРӘСАЛЫНМАЗ ҺАЛЛАРДА ҝөстәрилир.

ТАПЫНТЫ ШӨБӘСИ. Тапылан әшјалар тапынты шөбәсинә тәһвил верилмәлидир. Һансыса әшјанызы итирмисинизсә, бураја мүраҹиәт един. Валидејнләрини итирән ушаглары да бу шөбәјә апармаг лазымдыр. Лакин бүтүн иштиракчылары јерсиз стрессә салмамаг үчүн хаһиш олунур, ушагларынызы ҝөздән гојмајасыныз вә һәмишә јанынызда сахлајасыныз.

ОТУРАҸАГЛАР. Јалныз сизинлә бирҝә автомобилдә ҝәләнләр, аилә үзвләриниз, ја да Мүгәддәс Китабы өјрәтдијиниз адамлар үчүн јер тутмаг олар. Јаныныздакы отураҹаглара һеч нә гојмајын. Хаһиш олунур, бу мәсәләдә башгаларына гаршы диггәтҹил оласыныз.

КӨНҮЛЛҮЛӘРИН ХИДМӘТИ. Әҝәр топлантыда ҝөстәрилән хидмәтләрдә иштирак етмәк истәјирсинизсә, Мәлумат вә көнүллүләрин хидмәти шөбәсинә мүраҹиәт един.

 ХҮСУСИ ИҸЛАС

ПАДШАҺЛЫГ МҮЖДӘЧИЛӘРИ МӘКТӘБИ. 23—65 јаш арасы хидмәтини ҝенишләндирмәк истәјән өнҹүлләр базар ҝүнү наһар вахты бу мәктәблә бағлы кечириләҹәк иҹласа дәвәт олунур. Иҹласын јери вә вахты елан олунаҹагдыр.

Програм Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы тәрәфиндән һазырланыб