Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхтлик ҝәтирән һәгиги иман

 Бөлмә 9

Һөкмдар Мәсиһ Исадан нә өјрәнмәк олар?

Һөкмдар Мәсиһ Исадан нә өјрәнмәк олар?

АЛЛАҺ Мәсиһи бүтүн халглар үчүн һөкмдар тәјин едәҹәјини габагҹадан демишди. О, бизим неҹә рәһбәрә еһтијаҹымыз олдуғуну јахшы билир, еләҹә дә бизим үчүн ән јахшы Һөкмдары сечиб. Мәсиһ неҹә Һөкмдардыр? Ҝүҹлү сәркәрдә, тәҹрүбәли сијасәтчи, јохса ағыллы философ? Мүгәддәс Китаба әсасән, Мәсиһ — Иса пејғәмбәр иди вә о, диҝәр пејғәмбәрләрин һамысындан фәргләнирди (Матта 23:10).

Аллаһ Исанын камил вә мүгәддәс инсан кими доғулмасынын гајғысына галды. Үстәлик, Иса Шејтанын ону јолдан чыхартмаг үчүн ҝөстәрдији бүтүн ҹәһдләрә гаршы дурмушду. О, сөзләриндә вә әмәлләриндә мүкәммәл сурәтдә Аллаһын ҝүҹүнү, еләҹә дә әдаләтини, мүдриклијини вә мәһәббәтини тәзаһүр етдирмишди. Ҝәлин ҝөрәк, биз Исанын нүмунәсиндән нә өјрәнә биләрик.

Иса башгаларындан көмәјини әсирҝәмирди

О, Аллаһдан алдығы ҝүҹдән башгаларына көмәк етмәк үчүн истифадә едирди. Иса, һәгигәтән дә, инсанларын гајғысына галыр вә онларын еһтијаҹыны өдәмәк үчүн ҝүҹүнү әсирҝәмирди. Бир дәфә онун тәлимләринә гулаг асмаға ҝәлән бөјүк издиһамы ҝөрүб деди: «Ҹамаата јазығым ҝәлир... Јемәјә дә һеч нәләри јохдур» (Марк 8:2). Сонра мөҹүзәли шәкилдә онлары једиздирди.

Иса һәмчинин ҝәзиб-долашыр, өјрәдир вә «һәр ҹүр хәстәни вә нахошу сағалдырды» (Матта 4:23). «Ҹамаат она тохунмаға чалышырды, чүнки ондан ҝүҹ чыхыр вә онлары сағалдырды». Бу ајәләрдән чохларынын нәјә ҝөрә онун ардынҹа ҝетмәсинин сәбәби ајдын олур (Лука 6:19). Һәгигәтән дә, Иса «она ҝөрә ҝәлмәјиб ки, она гуллуг етсинләр, әксинә, о, хидмәт етмәк вә бир чохлары уғрунда ҹаныны фидјә кими вермәк үчүн ҝәлиб» (Матта 20:28). Бу гәдәр фәдакарлыг руһу ҝөстәрән башга рәһбәр таныјырсынызмы?

Һәзрәти Иса ушаглары севирди

О, Аллаһын әдаләтини әкс етдирирди. Иса Аллаһын ганунуна дәгиглији илә әмәл едир вә бу ганунларын маһијјәтини дәрк едирди. Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрлик олундуғу кими, о, санки, белә дејир: «Еј Аллаһым, Сәнин истәјинә әмәл етмәк мәнә зөвг верир, ганунун гәлбимдәдир» (Мәзмур 40:8). Аллаһ кими, Иса да һамыја — варлылара вә јохсуллара, ушаглара вә бөјүкләрә — һөрмәт вә еһтирамла, еләҹә дә гәрәзсиз јанашырды. Бир дәфә Исанын шаҝирдләри ушагларыны Исанын јанына ҝәтирән валидејнләри мәзәммәт етмишдиләр. Анҹаг Иса деди: «Гојун ушаглар јаныма ҝәлсинләр, онлара мане олмајын, чүнки Аллаһын падшаһлығы беләләринә мәхсусдур» (Марк 10:14).

О, Аллаһа хас мүдриклик тәзаһүр етдирирди. Иса инсанлара анлајышла јанашырды. «О, адамларын үрәјинә бәләд иди» (Јәһја 2:25). Дүшмәнләри Исаны тутмаг үчүн адам ҝөндәрәндә һәтта онлар да етираф етмишдиләр: «Биз һәлә өмрүмүздә ҝөрмәмишик ки, кимсә белә данышсын». Исада бу мүдриклик һарадан иди? О, өзү буну белә изаһ етмишди: «Вердијим тәлим мәним дејил, мәни ҝөндәрәниндир» (Јәһја 7:16, 46).

Иса мәрһәмәтлә хәстәләри сағалдырды

 О, Аллаһын мәһәббәтини әкс етдирирди. Иса һәмчинин инсанлара гаршы мәрһәмәтли иди. Бир дәфә «башдан-ајағадәк ҹүзам ичиндә олан бир адам» она јалварды: «Аға, әҝәр истәсән, мәни тәмизләјә биләрсән». Исанын она јазығы ҝәлди, «әлини узадыб она тохунду вә деди: “Истәјирәм. Тәмизлән”. Һәмин андаҹа о адамын ҹүзамы кечди» (Лука 5:12, 13; Марк 1:41, 42). Иса әзаб-әзијјәт ичиндә олан бу јазыг адама, доғрудан да, көмәк етмәк истәјирди.

Бәс Иса сизин дә гајғыныза галырмы? О, өзү белә демишди: «Еј бүтүн зәһмәткешләр вә јүкү ағыр оланлар, јаныма ҝәлин, мән сизә тәравәт верәҹәјәм. Бојундуруғуму үзәринизә ҝөтүрүн вә мәнә бахыб өјрәнин, чүнки мән һәлим вә гәлбән тәвазөкарам. Онда ҹаныныз тәравәтләнәр» (Матта 11:28, 29).

Иса арзу едә биләҹәјимиз ән јахшы Рәһбәрдир. Маһијјәт етибарилә, о, бизи тәшвиг едир: «Мәндән өјрәнин». Бәс сиз бу сәмими дәвәти гәбул едәҹәксинизми? Әҝәр гәбул етсәниз, бу, сизә хошбәхтлик ҝәтирәҹәк.