Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхтлик ҝәтирән һәгиги иман

 Бөлмә 13

Һәгиги иман әбәди хошбәхтлик ҝәтирир

Һәгиги иман әбәди хошбәхтлик ҝәтирир

«САЛЕҺ иманы сајәсиндә јашајаҹаг», — дејә Мүгәддәс Китабда јазылыр (Ромалылара 1:17). Бу ајәдәки севиндириҹи вәдин сизә дә аидијјәти вар. Ҝәлин ҝөрәк, неҹә?

Јер үзүндәки тапшырығыны баша вурдугдан сонра Иса Мәсиһ ҝөјләрә, Аллаһын јанына гајытды. О, шаҝирдләринин ҝөзү өнүндә «јухары галдырылды вә булуд ону өртүб ҝөрүнмәз етди» (Һәвариләрин ишләри 1:9). Ҝөјләрдә Аллаһ ону гүдрәтли сәмави Падшаһ тәјин етди. Јахын ҝәләҹәкдә «Инсан Оғлу [Иса] бүтүн мәләкләрлә бирҝә өз ҹалалында ҝәлиб шанлы тахтына әјләшәҹәк. Бүтүн милләтләр онун өнүндә јығышаҹаг вә о, чобан гојунлары кечиләрдән ајырдығы кими, инсанлары саф-чүрүк едәҹәк» (Матта 25:31, 32). Бу нә заман баш верәҹәк?

Мүгәддәс Китабда Мәсиһин халглар үзәриндә һөкмүнүн јахынлашмасына әламәт олараг бүтүн дүнјада әзаб-әзијјәтләрин баш верәҹәји бир дөврүн олаҹағы һаггында габагҹадан пејғәмбәрлик едилмишди. Иса бу әламәтә нәләрин дахил олаҹағыны садаламышды: «Милләт милләтә гаршы, дөвләт дөвләтә гаршы галхаҹаг. Ҝүҹлү зәлзәләләр, бир чох јерләрдә епидемијалар вә гытлыглар олаҹаг. Инсанлар дәһшәтли мәнзәрәләр вә ҝөјдә бөјүк әламәтләр ҝөрәҹәкләр» (Лука 21:7, 10, 11).

Буҝүнкү проблемләр ҝөстәрир ки, Мәсиһ тезликлә халглара һөкм етмәк үчүн ҝәләҹәк

Бу ҝүн биз Исанын сөзләринин јеринә јетдијини ајдын ҝөрүрүк. Тезликлә Иса писләри мәһв етмәк үчүн ҝәләҹәк. Сонда һәтта Шејтан да мәһв олунаҹаг! Бүтүн јер үзү Ҹәннәтә чевриләҹәк. Һамы бир-бирилә, һәтта һејванларла сүлһ ичиндә јашајаҹаг. «О ҝүн гурдла гузу бир јердә јашајаҹаг, бәбирлә чәпиш бирҝә јатаҹаг, бузов, ҝәнҹ аслан вә бәсләнмиш мал-гара јан-јана дураҹаг, онлары балаҹа ушаг ҝәздирәҹәк... Һеч кимә зәрәр дәјмәјәҹәк» (Јешаја 11:6, 9). «Һеч бир Сион сакини “хәстәјәм” демәјәҹәк... О вахт корларын ҝөзләри, карларын гулаглары ачылаҹаг» (Јешаја 33:24; 35:5). Һәтта өлүләр дә дирилдиләҹәк. «Худавәнд Рәбб бүтүн адамларын үзүндән ҝөз јашларыны силәҹәк» вә «артыг нә өлүм, нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олаҹаг» (Јешаја 25:8; Вәһј 21:4). Аллаһын јер үзүнә даир илк нијјәти о заман јеринә јетәҹәк. Неҹә дә ҝөзәл үмиддир!

Иманынызы мөһкәмләндирин

Аллаһ Ҹәннәтдә јашамаг мүкафатыны кимләрә верәҹәк? Иманлы инсанлара — һәгиги имана саһиб олан инсанлара!

Унутмајын ки, һәгиги иман Аллаһын Кәламындан олан дәгиг билијә әсасланыр. Буна ҝөрә дә Аллаһы вә Исаны даһа јахшы танымаға чалышын!

Иманлы инсанлар Ҹәннәтдә әбәди һәјатдан һәзз алаҹаглар!

Һәгиги иман салеһ әмәлләрлә тәсдигләнир. Аллаһын Кәламында дејилир: «Руһсуз бәдән өлү олдуғу кими, әмәлсиз иман да өлүдүр» (Јагуб 2:26). Бу ҹүр хејирхаһ ишләр ҝөрмәклә сиз Аллаһын гүввә, әдаләт, мүдриклик вә мәһәббәт кими ҝөзәл кејфијјәтләрини әкс етдирәҹәксиниз. Аллаһа мәгбул олан бу хүсусијјәтләри  өзүнүздә јетишдирмәјә чалышын!

Һәгиги имана саһиб олмаг сизә бол хејир-дуалар ҝәтирәҹәк. Һәгигәтән дә, әсил иман хошбәхтлијин ачарыдыр. Онун сајәсиндә биз инди вә ҝәләҹәкдә әбәдијјән хошбәхтлијә наил ола биләрик!