Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Бөлмә 2

Һәгиги иман нәдир?

Һәгиги иман нәдир?

Дәјәрә малик олмасы үчүн иман да, пул кими, һәгиги олмалыдыр

ҺӘГИГИ ИМАН садәҹә Аллаһын вар олдуғуна инанмаг демәк дејил. Бу ҝүн милјонларла инсанлар Аллаһа инаныр, бунунла белә пис әмәлләрдән әл чәкмирләр. Бу ҹүр «иманы» сахта пула бәнзәтмәк олар. Сахта пул әсил пула охшаса да, әслиндә, онун һеч бир дәјәри јохдур. Бәс һәгиги иман барәдә нә демәк олар?

Һәгиги иман Мүгәддәс Китабдан әлдә олунан дәгиг биликләрә әсасланан имандыр. Аллаһдан илһам алмыш бу јазылар бизә Аллаһ һаггында һәгигәти өјрәдир вә Ону танымаға көмәк едир. Орада Онун ганунлары, нијјәтләри вә тәлимләри ачыгланыр. Бу тәлимләрә ашағыдакылар дахилдир:

  • Аллаһ тәкдир, Ондан башга Аллаһ јохдур.

  • Иса Гадир Аллаһ дејил. О, Аллаһын пејғәмбәридир.

  • Аллаһын ҝөзүндә бүтпәрәстлијин һәр бир нөвү писдир.

  • Бәшәријјәт һөкм ҝүнүнүн астанасындадыр.

  • Милјардларла өләнләр Ҹәннәтдә дирилдиләҹәк.

Һәгиги иман инсаны јахшы әмәлләрә тәшвиг едир. Јахшы әмәлләр Аллаһы иззәтләндир, бизә вә башгаларына фајда ҝәтирир. Бу әмәлләрә ашағыдакылар дахилдир:

  • Аллаһа ибадәт етмәк;

  • Аллаһы разы салан хүсусијјәтләр, хүсусилә дә мәһәббәт инкишаф етдирмәк;

  • пис фикирләри вә арзулары рәдд етмәк;

  • сынаглара бахмајараг, Аллаһа иманы горујуб сахламаг;

  • башгаларына Аллаһ һаггында өјрәтмәк.

Һәгиги иман јахшы әмәлләрә тәшвиг едир

 Һәгиги имана неҹә саһиб олмаг олар?

Һәгиги иманы да, әзәлә кими, инкишаф етдирмәк олар

Аллаһдан көмәк диләјин. Муса пејғәмбәр дуада Аллаһдан хаһиш етмишди: «Јалварырам, өз јолуну мәнә аҝаһ елә ки, Сәни таныјым вә ҝөзүндә лүтф тапым» *. Аллаһ онун дуасыны ҹавабсыз гојмады. Муса әсил иман нүмунәсидир. Аллаһ сизә дә һәгиги имана саһиб олмаға көмәк едәҹәк.

Мүгәддәс Китабы арашдырмаг үчүн вахт ајырын. Аллаһдан илһам алмыш Јазылар — «Төврат», «Зәбур» вә «Инҹил» Мүгәддәс Китаба дахил олуб, дүнјада ән чох дилә тәрҹүмә олунмуш вә ҝениш јајылмыш китабдыр. Бу китаб сиздә вармы?

Мүгәддәс Јазыларын мәсләһәтләрини һәјатынызда тәтбиг един. Иманы әзәлә илә мүгајисә етмәк олар. Әзәләнин инкишаф етмәси үчүн ону мәшг етдирмәк лазымдыр. Ејнилә, сиз иманыныза ујғун даврандыгҹа иманыныз артаҹаг. Вә белә етмәклә сиз Аллаһын мәсләһәтләринин һәјатыныза фајда ҝәтирдијинә әмин олаҹагсыныз. Һәгигәтән дә, Мүгәддәс Јазыларда олан практики мәсләһәтләр инсанларын һәјатыны јахшылыға доғру дәјишир. Ҝәлин бир нечә нүмунәни нәзәрдән кечирәк.

^ абз. 17 «Төврат» китабынын Чыхыш 33:13 ајәсинә бахын.