Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Бөлмә 12

Һәгиги имана малик олдуғунузу ҝөстәрин!

Һәгиги имана малик олдуғунузу ҝөстәрин!

АЛЛАҺ Өз хидмәтчиләрини хәбәрдар етмишди ки, онларын иманы сынаглара мәруз галаҹаг. Онун Кәламында дејилир: «Ајыг-сајыг олун, ојаг дурун. Дүшмәниниз Иблис нәрилдәјән шир кими ҝәзиб удмаға адам ахтарыр» (1 Петер 5:8). Бәс Шејтан сизин иманынызы неҹә мәһв етмәјә чалышыр?

Сиз дә белә мүгавимәтләрлә гаршылашмысынызмы?

Шејтан башгалары, һәтта әзизләриниз васитәсилә сизә тәсир ҝөстәрә биләр ки, Мүгәддәс Јазылары арашдырмајасыныз. Бу барәдә Иса Мәсиһ демишди: «Инсанын дүшмәнләри өз евиндәкиләри олаҹаг» (Матта 10:36). Хошнијјәтли аилә үзвләриниз вә достларыныз Аллаһын Кәламында јазылан ҝөзәл һәгигәтләрдән хәбәрсиз ола биләрләр. Јахуд онлар башгаларынын нә дүшүнәҹәјиндән еһтијат едә биләрләр. Анҹаг Мүгәддәс Јазыларда дејилир: «Инсандан горхан өзүнү тәләјә салар, амма Рәббә ҝүвәнән архајын јашар» (Сүлејманын мәсәлләри 29:25). Неҹә дүшүнүрсүнүз, сиз инсанлары разы салмаг үчүн Мүгәддәс Китабы өјрәнмәји дајандырсаныз, Аллаһы разы салаҹагсынызмы? Әлбәттә, јох! Диҝәр тәрәфдән, һәгиги иман ҝөстәрәндә Аллаһ бизә көмәк едир. «Биз исә ҝери чәкиләнләрдән дејилик, чүнки беләләринин агибәти мәһвдир. Биздә һәјатымызы горумаг үчүн иман вар» (Ибраниләрә 10:39).

Әввәлки бөлмәләрдән бириндә хатырланан Һәбибин һадисәсини јадыныза салын. Әввәлҹә һәјат јолдашы иманына ҝөрә она истеһза едирди. Лакин сонра онун өзү дә Аллаһын Кәламыны өјрәнмәјә башлады. Әҝәр сиз дә дүзҝүн оланы етмәјә давам етсәниз, достларыныз вә јахынларыныз Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәјә биләрләр. Чох вахт әсил иман ҝөстәрәнләрин аилә үзвләри онларын исмәтли јашајышыны вә һөрмәтини ҝөрүб сөзсүз фәтһ едилирләр (1 Петер 3:1, 2).

Һәмчинин Шејтан инсанларда белә бир фикир јаратмаға чалышыр ки, ҝуја онлар о гәдәр мәшғулдурлар ки, Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәјә вахтлары јохдур. О һәмчинин истәјир ки, һәјатын гајғылары — шәхси нараһатчылыглар вә мадди чәтинликләр Аллаһын сөзүнү боғсун, јәни сизин иманыныз ‘бар ҝәтирмәсин’ (Марк 4:19). Чалышын, узагҝөрән оласыныз! Мүгәддәс Китабда дејилир: «Әбәди һәјата говушмаг үчүн Сән — јеҝанә һәгиги Аллаһ вә Сәнин ҝөндәрдијин  Иса Мәсиһ һаггында даима өјрәнмәк лазымдыр» (Јәһја 17:3). Бәли, Аллаһ вә Иса Мәсиһ һаггында даһа чох өјрәнмәјә давам етмәк Ҹәннәтдә әбәди һәјата наил олмаг үчүн ваҹибдир!

Аллаһдан көмәк диләјин

Мисирин падшаһ сарајында јашајан Муса һаггында дүшүнүн. О, вар-дөвләт, шан-шөһрәт вә һакимијјәт саһиб ола биләрди. Анҹаг Муса «ҝүнаһдан мүвәггәти һәзз алмагданса, Аллаһын халгы илә бирликдә әзијјәтә гатлашмағы үстүн тутду». Нәјә ҝөрә? «Чүнки Ҝөзәҝөрүнмәз Аллаһы ҝөрүрмүш кими мәтин иди» (Ибраниләрә 11:24, 25, 27). Бәли, Мусанын Аллаһа ҝүҹлү иманы варды. О, өз худбин арзуларыны јох, Аллаһын истәјини биринҹи јерә гојурду, Аллаһ да ону бол-бол хејир-дуаландырырды. Әҝәр сиз дә Аллаһын ишини биринҹи јерә гојсаныз, Аллаһ сизә дә хејир-дуа верәҹәк.

Шејтан сизә мүхтәлиф үсулларла һүҹум етмәјә чалыша биләр. Анҹаг јол вермәјин ки, о, сизи өз гурбанына чевирсин. Аллаһын Кәламы бизи тәшвиг едир: «Иблисә мүгавимәт ҝөстәрин вә о, сиздән гачаҹаг» (Јагуб 4:7). Биз она гаршы неҹә дура биләрик?

Мүгәддәс Јазылары арашдырмаға давам един. Аллаһын Кәламыны һәр ҝүн охујун. Онун тәлимләрини арашдырын вә мәсләһәтләрини тәтбиг един. Белә етмәклә сиз «Аллаһын вердији бүтүн јараглары» ҝөтүрмүш олаҹагсыныз (Ефеслиләрә 6:13).

Һәгиги имана саһиб олан инсанларла үнсијјәт един. Мүгәддәс Китабы охујан, арашдыран вә онун мәсләһәтләринә әмәл едән инсанлары ахтарыб тапын. Онлар бир-бирләрини мәһәббәтә вә хејирхаһ ишләрә тәшвиг едирләр. Онлар сизә дә иманынызы мөһкәмләндирмәјә көмәк едәҹәкләр (Ибраниләрә 10:24, 25).

Һәгиги имана саһиб олан инсанларла үнсијјәт един

Јеһова Аллаһа јахынлашын. Аллаһдан көмәк диләјин вә Она етибар един. Һеч вахт унутмајын ки, Аллаһ сизә көмәк едәҹәк. «Бүтүн гајғыларынызы Онун [Аллаһын] үзәринә гојун» (1 Петер 5:6, 7). «Үзләшдијиниз сынагларда гејри-ади бир шеј јохдур, һамы белә сынагларла үзләшир. Анҹаг Аллаһ вәфалы Аллаһдыр, О гојмаз ки, сиз ҝүҹүнүз чатмајан сынаглара мәруз галасыныз вә сынаг вахты дөзә биләсиниз дејә, сизә чыхыш јолу да ҝөстәрәҹәк» (1 Коринфлиләрә 10:13).

Шејтан иддиа едир ки, ағыр сынагларла үзләшәнләрдән һеч ким Аллаһа хидмәт етмәјәҹәк; бунунла да о, Аллаһа истеһза едир. Анҹаг сизин Шејтанын јаланчы олдуғуну сүбут етмәк имканыныз вар! Аллаһ бизә дејир: «Оғлум, һикмәтли ол, гој гәлбим севинсин, онда мәни утандырана ҹаваб верә биләрәм» (Сүлејманын мәсәлләри 27:11). Бәли, әсил имана малик олдуғунузу ҝөстәрмәјә гәти гәрарлы олун!