Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Бөлмә 10

Иман дүшмәнинин ифша олунмасы

Иман дүшмәнинин ифша олунмасы

ЈЕҺОВА АЛЛАҺ јер үзүнү јаратмаздан өнҹә, ҝөјләрдә мәләкләри јаратды. Сонрадан мәләкләрдән бири јалныз Аллаһа мәхсус олан ибадәти мәнимсәмәк нијјәтинә дүшдү. Бу истәјини һәјата кечирмәклә о, Шејтан, Аллаһа гаршы чыхан «Дүшмән» олду. Шејтан неҹә Аллаһа гаршы чыхды?

Шејтан һијлә ишләдәрәк Һәвваны јолундан аздырды

Шејтан һијләјә әл атараг Һәвваны Аллаһа итаәтсизлик ҝөстәрмәси үчүн јолдан чыхарды. О, һијләҝәрҹәсинә инандырды ки, Јеһова Аллаһ һансыса ағаҹын мејвәсиндән јемәји гадаған етмәклә ондан нә исә јахшы бир шеј ҝизләдир. Шејтан утанмадан Аллаһы јаланчы адландырды вә Һәвванын Аллаһын ҝөстәришләрини рәдд етмәли олдуғуна ишарә едәрәк деди: «Аллаһ билир ки, о мејвәләрдән једијиниз ҝүн ҝөзләриниз ачылаҹаг вә хејирлә шәри биләрәк Аллаһ кими олаҹагсыныз» (Јарадылыш 3:5). Һәвва ағылсызҹасына Шејтана алданды. О, Аллаһын гануну позду вә Адәми дә ејнилә давранмаға тәһрик етди. О вахтдан бәри Шејтан әсил имана саһиб олан һәр кәсә дүшмән кәсилиб. О, бу ҝүнә гәдәр инсанлары јолдан чыхартмаға давам едир. Шејтан буну неҹә едир?

Јалан иманын ҝениш јајылмасы

Шејтан инсанлары аздырмаг үчүн бүтпәрәстликдән вә инсан адәт-әнәнәләриндән истифадә едир

Шејтан Исраил оғулларыны јолдан чыхартмаг үчүн бүтпәрәстликдән вә инсан адәт-әнәнәләриндән истифадә едирди. Иса Мәсиһ онларын дин рәһбәрләринә ибадәтләринин бош олдуғуну демишди, чүнки «онларын өјрәтдикләри ади инсан» әмрләри иди (Матта 15:9). Бу халг Мәсиһи инкар едәндә Аллаһ да онлары инкар етди. Иса онлара деди: «Аллаһын падшаһлығы сиздән алынаҹаг вә онун бәһрәсини ҝәтирән халга вериләҹәк» (Матта 21:43). Бундан сонра Исанын давамчылары Аллаһын сечилмиш халгы олду.

Шејтанын нөвбәти һәдәфи Исанын шаҝирдләри иди. О, истәјинә наил ола билдими? Иса олаҹаглар барәдә габагҹадан пејғәмбәрлик етмишди. О, тарласына јахшы тохум сәпән бир адам һагда мәсәл данышмышды. Мүәјјән вахтдан сонра дүшмән буғданын арасына алаг тохуму сәпир. Һәр икиси дә бичинә гәдәр бирликдә бөјүјүр. Бичин вахты алаг отлары јығылыб јандырылыр. Буғда исә ағанын анбарына топланылыр.

Сонра Иса бу мәсәлин мәғзини шаҝирдләринә изаһ етди. Јахшы тохуму Сәпән Исанын өзүдүр. «Тарла дүнјадыр; јахшы тохум падшаһлығын оғуллары, алаг отлары исә Шәририн оғулларыдыр. Алаг отуну әкән дүшмән Иблисдир. Бичин дөврүн јекуну, бичинчиләр исә мәләкләрдир» (Матта 13:38, 39). Бурада Иса өз шаҝирдләрини буғдаја бәнзәдир. Шејтанын әкдији јаланчы шаҝирдләр исә Исанын һәгиги давамчылары арасында алаг отлары кимидир. Исанын пејғәмбәрлик етдији кими, онун өлүмүндән сонра әсрләр әрзиндә јаланчы шаҝирдләр пејда олду. Бунун нәтиҹәсиндә Үч үгнум, јәни Аллаһын үч шәхсдән ибарәт олмасы кими јалан тәлимләр јаранды. Јаланчы шаҝирдләр бүтпәрәстлијә гошулдулар вә сијасәтә гарышмаға башладылар.  Онлардан садәҹә бәзиләри Исанын тәлимләринә садиг галды.

Һәгиги иман һифз олунур

Лакин Исанын изаһ етдији кими, әввәл-ахыр вәзијјәт дәјишмәли иди. Аллаһын мәләкләри әсил имана саһиб олмајанлары ајырыб мәһв едәҹәкдиләр. Чүнки әсил имана саһиб оланлары ајырд етмәк асан олаҹагды. Сонда һәгиги иманын ән биринҹи дүшмәни Шејтан Иблис дә мәһв олунаҹагды. Бәли, һәгиги иман зәфәр чалаҹагды!

Бәс бу ҝүн һәгиги иманы оланлары неҹә мүәјјән етмәк олар? Бу суалларын ҹавабыны нөвбәти бөлмәдә мүзакирә едәҹәјик.

Аллаһын мәләкләри һәгиги имана малик олмаг истәјән инсанлары ахтарыр